UTTALANDE OM HATBROTT

Det samiska folket känner av de negativa konsekvenserna av polariseringen i det omkringliggande samhället. Nu senast kunde detta noteras strax utanför Hárált – Harads i Bodens kommun, och även utanför Sundom i Luleå kommun, där blodspår utvisade tjuvslakt och/eller beskjutning av betande renar.

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamerna fördömer dessa och andra hatbrott och uppmanar ansvariga svenska myndigheter att agera föredömligt och snabbare i sådana ärenden.

Det är inte längre möjligt att uthärda en av rasismens avarter mitt i det svenska samhället. De svenska myndigheter som ska utreda och lagföra dessa kriminella handlingar har mycket att förbättra.

Själva utredningsarbetet borde prioriteras högre och baseras på likabehandlingsprincipen, så att varje same som blivit utsatt för hatbrottet, inte själv ska behöva finna bevis, utreda händelseförloppet eller stå för de kostnader som uppstår vid sådana händelser bland annat för djurskydd.

De åtgärder som utlovas eller påstås redan genomföras vid hatbrott som t.ex berör Polismyndigheten arbete är ”att alla hatbrott ska utredas av en särskild resurs med fördjupad kunskap om området och att det för medborgarna ska kännas meningsfullt att anmäla brott och kontakta polisen oavsett utgång i det enskilda ärendet”.

Citatet är taget från Regeringens åtgärdsprogram mot rasism mot samer med datum den 4 juli 2022. Det som måste förbättras är helt enkelt genomförandet av utredningsarbetet och det uppvisade Polisiära bemötandet till de som drabbats av detta plågsamma utanförskap.

Sametingspartiet Vuovdega–Skogssamerna uppmanar Länsstyrelse, Polismyndigheten samt Åklagarmyndigheten och övriga berörda aktörer till att handling ska efterfölja de åtgärder som utlovas i Regeringens åtgärdsprogram av den 4 juli 2022 samt i övrigt harmoniseras med åtgärder som anges i internationell lagstiftning.

Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamerna den 4 mars 2023.

Kontakt: Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Sametingspartiet Vuovdega

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #92 SYÖLDATE 2022

Det nittiandra plenumet skulle denna gång avhållas i Syöldate – Skellefteå. Den västerbottniska kuststaden huserade plenumsmöte blott för 3:e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

§ 34 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Martin Lundgren som då hade temat ” renens förutsättning” på sitt inlägg.

§ 35 Styrelsens och nämndernas redovisningar vållar alltid en hel debatt. Trots detta så läggs ärendena efter debatt utan andra beslut än att lägga redovisningen till handlingarna. 

§ 36 Preliminära budgetramar är just som det anges, preliminära. Först då regeringens regleringsbrev för Sametinget har fastställts är det möjligt att redovisa budgetramar och som det brukar kallas, en detaljbudget. Fortsättning följer då vid plenum i Ubmeje i februari.

§ 37 Ändring av vecka 21 till vecka 22 för plenum 2023.  Anledningen till att bytet av plenumsvecka skedde var att det kommer att bli en parlamentarikerkonferens under samma tid. Då kommer parlamentariker från alla de tre arktiska Sametingena att församlas och anta bland uttalande för det sjunde parlamentariker-konferensen.

§ 39 Internationella Urfolksspråkdecenniet IDIL 2022- 2023. I slutet av 2019 antog FN:s generalförsamling en ny resolution (A/RES/74/135) efter uppmaningar från FN:s permanenta urfolksforum, där det beslutades att perioden 2022-2032 ska vara det internationella decenniet för urfolksspråk (IDIL 2022-2032). Språkdecenniet är en global samarbetsmekanism vars mål är synliggöra urfolksspråkens kritiska situation, och mobilisera myndigheter och andra aktörer att bevaka, revitalisera och utveckla urfolksspråken. De tre arktiska Sametingena har gemensamt och tillsammans tagit fram förslag till beslut som framläggs till varje respektive plenum. Detta förslag till beslut innehöll en beskrivande text och slutligen 9 stycken att-satser. En av dessa att-satser lyder som följande: ”att Sametinget beslutar att genomföra ett gemensamt samiskt flaggskeppsprojekt i språkteknologi, tillsammans med sametingen i Norge och Finland. Flaggskeppsprojektets mål är att stärka alla samiska språks ställning i den digitala världen”. Eftersom några andra beslut än att anta det gemensamma förslaget till beslut för de tre Sametingena, så var detta ett ärende som både debatt och beslutsfattande gick smidigt.

§ 40 Motioner. En möjlighet för en eller flera sametingsledamöter att väcka ärenden till plenum är just genom att motionera. Motionssvaren brukar beredes av kansliet med tillägg av en eller flera nämnder och slutligen styrelsens beredda förslag till beslut. Till plenum fanns det 15 motioner som då hade vandrat den långa vägen genom de olika skeendena som, anmäl av vid plenum, styrelsebeslut om att överlämna motion till kansliet för beredning, och därefter till berörda nämnder, för att slutligen ta fram ett förslag till beslut som kommer upp på kommande plenumsmöte. Under denna mandatperioden var det lagom till detta plenum som mest motioner hade gått denna långa väg och beslutades av plenum. Några av dessa motiner återremitterades till styrelsen med uppdrag att inhämta några nämnders yttrande. Fortsättning följer således.

§ 41 Valärenden. Två ordinarie ledamöter i Kulrutnämnden hade avsagt sig sitt ledamotskap, och en av dessa två även ordförandeskapet av nämnden. Fyllnadsvalen under mandatperioden brukar behandlas av Valberedningen på så sätt att det parti som innehar positionen får lägga fram förslag till valärende. Så skedde denna gången också och två nya ledamöter invaldes och en ordförande likaså.

Vuovdegas begäran om skifte mellan partiets två ersättare i rennäringsnämnden kunde inte behandlas på grund av felaktiga handlingar. Men lagom till nästa plenum är detta korrigerat och då kan skiftet ske. Detta bla på grund av att om en ordinarie ledamot och en ersättare är medlem i samma sameby, och ärenden tas upp i nämnden. Så om den ordinarie ledamoten är jävig är ju ersättaren det med. En liten brist åtgärdas på ett enkelt sätt och det för resten av mandatperioden.

Plenumsprotokollet nr 3-2022 §§30-43 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Plenum arrangeras i Ubmeje den 21-23.2.2023. 

Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega

FÖRSTA INTERREG AURORA PROJEKTEN GODKÄNDA

Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten under finansieringsperioden 2021- 2027. De två styrkommittéerna, för delområde Sápmi och delområde Aurora, har träffats den 22-23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt i nordligaste Europa och Sápmi. Styrkommittéerna godkände 27 projekt i den första ansökningsomgången, mer än 21 miljoner euro tilldelades.  

Lars Thomas Mangi, ordförande för styrkommitténs möte för delområde Sápmi hoppas få se fler ansökningar i kommande utlysningar.  

Läs mer på interregaurora.eu som är på engelska: https://www.interregaurora.eu/first-interreg-aurora-projects-approved/

Medlemsmöte 20 november

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega.  

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 20 november 2022 klockan 18.00-20.00.  

För att kunna delta måste man anmäla sitt intresse via epost info@vuovdega.com eller anmäla sig per telefon: 070-621 76 59 och det senast dagen innan dvs senast den 19 november.  

Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, och därigenom godkänner medlemmen partiets brukande av epost enligt GDPR.   

De som anmäler sig via mobiltelefon kan ladda ner en app på denna länk: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-app 

Ärenden är följande:   

  1. Öppnande 
  2. Upprop av deltagare  
  3. Val av justerande ledamot  
  4. Information om Sametinget  
  5. Avslutning 

Buorisboahtem,  

                                            Stefan Mikaelsson.  

                                            Ordförande Sametingspartiet Vuovdega 6.11.2022.