Sametingets plenum i Östersund 31 maj – 2 juni 2016

 

Sametingets plenum ägde denna gång rum på sydsamiska breddgrader.
På föredragningslistan fanns bland annat följande ärenden:
Parlamentsbyggnaden, motioner, kulturpolitiskt handlingsprogram, språkpolitiskt handlingsprogram, motioner, valärenden. Fullständig föredragningslista finns på sametinget.se.

Under punkten motioner hade Vuovdega en motion rörande gruvfrågan. Ändringar i minerallagen har lett till att de som vill utföra prospekteringar i renskötselområdet har fått större skyldighet att tydligt informera de som berörs av undersökningsarbeten. Det har också inneburit att även android spy, call recording, whatsapp spy, Sametinget har rätt att komma med ett yttrande. Detta innebär dock att ett yttrande från Sametinget är frivilligt. Vuovdega anser att detta är en viktig möjlighet att ta tillvara på och en chans för Sametinget att visa att man verkligen tar gruvfrågan på allvar även i handling och skapar en förankring till den samiska befolkningen. Vuovdega yrkade på – att Sametinget som remissinstans skall prioriter att lämna yttranden över ansökningar gällande undersökningstillstånd och arbeten. – att berörda samer och samebyar kontaktas av Sametinget, för att ges delaktighet i yttrandeprocessen.

Glädjande gick Vuovdegas motion igenom med hjälp av röster från Samelandspartiet, Guovssonásti, Min geaidnu samt ett splittrat Landspartiet svenska samer. Jakt och fiske med fler anser tydligen inte att gruvfrågan bör tas på allvar och prioriteras och röstade emot.

Under punkten Kulturpolitiskt handlingsprogram, uppstod diskussioner då Vuovdega med fler ansåg att man underminerat och försökt sudda ut renskötselns betydelse. Det utsågs en arbetsgrupp där personer från olika partier arbetade vidare med förslag till ändringar i handlingsprogrammet, och ett slutligt förslag lades fram som kunde godtas av ett enigt Sameting. Vuovdegas förslag som var att texten ”Renen och renskötseln är avgörande för en stor del av den samiska kulturen, detta visar sig inte minst i renens betydelse för slöjden.” infördes i stycket Samisk kultur är grunden för det samiska samhället, samt under ett nytt delmål som betecknas Naturnära levnadssätt och kulturbärare.

Språkpolitiska handlingsprogrammet antogs med tillägg att även den umesamiska stavningen skall inarbetas i texten där ord på de resterande språkvarieteerna används, då numera även den umesamiska ortografin har godkänts, vilket Vuovdega välkomnar.

Under punkten valärenden fanns på agendan fyllnadsval – ordförande i nämnden för sameskolstyrelsen, då sameskolstyrelsens ordförande röstades bort under föregående plenum. Det märkliga är att utfallet blev att den dåvarande ordföranden röstades tillbaka med en knapp majoritet. Vuovdega reserverade sig mot beslutet, vi anser att detta märkliga förfarande skadar sametingets anseende.

För övrigt förärades vi av besök från norska Sametinget och Aili Keskitalo, då språkprojektet Sámasmuinna/Sámasta mujna/Saemest munnjien överlämnades till svenska sametinget.

Med önskan om en trevlig sommar, vid tangentbordet Katarina Sevä