ÖPPNANDET AV SAMETINGETS PLENUM DEN 26 AUGUSTI ÅR 1993.

Sametingets högtidliga invigning för den första mandatperioden ägde rum i Giron – Kiruna torsdagen den 26 augusti 1993. Vilken glädje och vilken framtidstro. Äntligen skulle samer med bakgrund i samebyarna och samer utanför det statliga samebysystemet ha en gemensam arena att kämpa för den samiska urfolksrätten där varje folkvald ledamot oavsett sin bakgrund hade en röst i såväl plenum, styrelse som nämnder.

Det första plenums förhandlingar leddes av Ålderspresidenten Sture Nilsson, Skogssamerna. Vald till Sametingets ordförande blev Lars Jon Allas och till styrelseordförande utsågs Ingwar Åhrén.

Sametinget som är en särskild myndighet som består av 31 ledamöter utsedda genom val, är verkligen en speciell regeringsavhängig konstruktion. Sametinget hade verkat några år när en ny grundlag togs fram. Det förslag till ny konstitution som Grundlagsutredningen sedermera lade fram, antogs av två riksdagar med val emellan.

Den andra gången riksdagen antog förslaget var den 24 november år 2010. Det blev därefter konungariket Sveriges nya konstitution från den 1 januari år 2011 och lyder bland annat som följande: (1 kap, 2§, 6.e stycket) att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Sametingen med parlament – kansli i Aanaar, Giron och Kárášjohka upprättade ett gemensamt samarbetsavtal år 2002. Tillsammans utgör samerna som är individuellt upptagna på röstlängderna mer än 30 000 enskilda samer. Och dessa väljer fler än 90 folkvalda urfolksparlamentariker.

Aldrig tidigare i modern tid har vi samer haft bättre möjligheter att tillsammans på tvärs av nationalstaternas rigida gränsdragningar i Sápmi, kunnat vår rätt bevaka och talan föra. Och den sjunde samiska parlamentariker-konferensen avhölls i Árviesjávrrie den 30-31 maj 2023.

Med ledning av de tidigare uttalandena från de sex parlamentariska konferenserna och i god tro och ömsesidig respekt mot den europeiska parlamentarismen, vill vi skapa en progressiv utveckling där gränsöverskridande aktiviteter uppmuntras.” (https://sametinget.se/179378).

Idag planeras för en gemensam valdag år 2028 för de tre Sametingena i Sápmi. Ytterligare ett steg för vårt folks samarbete och gränsöverskridande gemenskap. Idag kan vi glädjas åt framgångarna för solens och vindens folk där vår urfolksrätt inte kan eller får avtalas bort eller begränsas på annat sätt.

Sametingens verksamheter synliggör vår inneboende mångfald och våra berättigade krav på jämställdhet och rättvisa som blir mer accepterade för varje år. Idag går våra tankar till de föregångare som ledde kampen då det var aktuellt och genom förutseende aktiviteter kunde skapa det omöjliga i mitten av den europeiska tillväxtekonomins rovdrift i Sápmi – Sametinget.        

Mu ruoktu lea mu váimmus⠀
Ja dat johtá mu mielde ⠀

Mitt hem är i mitt hjärta ⠀
Och det bär jag alltid med mig⠀
(Áillohaš / Nils Aslak Valkeapää)⠀           

Krönikan är skriven av:
Stefan Mikaelsson (Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega) dagen till ära. 26.8.2023.

INTERNATIONELLA URFOLKSDAGEN 9.8.2023

Generalförsamlingen i Förenta Nationerna (FN) fastställde år 1994 att den internationella urfolksdagen skulle högtidlighållas den 9 augusti varje år. Och redan året efter kunde urfolken runt om i världen göra detta.

Dagen har blivit alltmer viktig för urfolken och visar på den gemenskap som urfolken delar globalt men även grunden av den gemensamma självidentifikationen som föreligger.

På svensk sida av Sápmi är en annan gemenskap som vi samer kan dela, nämligen att kunna delta vid valet till Sametinget. Ingen av de anmälda på röstlängden har mer eller mindre rösträtt utan alla samer röstar jämlikt för sig själva.

Senare i veckan kommer ytterligare en annan gemenskap att uppvisas. Veckan avslutas med same-SM och det i Jåhkåmåhkke – Jokkmokk. Den samiska gemenskapen mitt i de dominerande nordiska kulturerna är lika viktiga i dag som tidigare. Man kan därigenom ge de samiska ungdomarna en möjlighet att kunna välja en inkluderande samisk kultur med gemenskap och framtidstro. Även samiska ungdomar kommer att kunna bidra till en framåtsyftande förändring och förbättring för det samiska samhället på tvärs av nationalstaternas rigida gränser.

Möjligheterna att även ha en samisk gemenskap dvs ute i de traditionella samiska områdena och vatten-områdena, borde ha en reglering som baseras på internationell lagstiftning. Idag kan man med behållning upprepa uttalandet från den 7.e parlamentarikerkonferensen taget på svensk sida av Sápmi den 31 maj. (https://www.sametinget.se/179378)

Idag bekräftar vi vår gemenskap och tillhörighet till övriga av världens urfolk. Idag skiner solen även för oss, solens & vindens folk.

Stefan Mikaelsson, partiordförande Vuovdega.