Vuovdegas inlägg partipolitisk debatt plenum #90 Staare

ANFÖRANDE AV STEFAN MIKAELSSON, VUOVDEGA, UNDER §5 SAMISK ALLMÄNPOLITISK DEBATT VID DET 90.E PLENUM I STAARE 23.2.2022.

INGA VINSTER I SÁPMI.

Det finns många riksdagsledamöter som agerar för det som ryms under devisen ”Inga vinster i välfärden”. Ett av de större riksdagspartierna skriver bland annat detta på sin webbplats: ”Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd”.

Men samtidigt glömmer samma politiker att Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) just garanterar de tre friheterna av fri rörlighet för varor, tjänster och kapital.

Detta gäller även i Sápmi och syns väldigt tydligt. Trots att den globala uppvärmningen drabbar Arktis hårdare än alla andra bebodda delar av jorden syns ingen anpassning till detta och med brukande av den så kallade försiktighetsprincipen utan snarare det motsatta, en ren rovdrift pågår och det även under det uttalade mottot Gröna Omställningen.

Just den globala uppvärmningen ger Europa möjligheter att öka sin gränslösa konsumtion av ändliga naturresurser som kan utvinnas i cirkumpolära Arktis och Sápmi. Den biologiska mångfalden tas det lite och ingen hänsyn till, och inte heller till arktiska urfolks möjligheter att utöva traditionell kultur och näringar. Därigenom kommer den eskalerande klimatförändringen att inte längre kunnas bromsas av den inneboende resiliensen i en levande och oförstörd natur.

Vi kan notera i budgetunderlaget att tre svenska extraktionsindustrier anges, med vinster under de tre första kvartalen av 2021 som uppgår till cirka 73 miljarder svenska kronor. En stor del av dessa vinster genererades i Sápmi, på bekostnad av biologisk mångfald och vår urfolkskulturs överlevnad.

Detta är inte rimligt eller rättfärdigt.

En stor del av dessa vinster borde årligen kunna avsättas till en miljö- och urfolksbaserad forskningsstiftelse. Därigenom skulle en forskning på relevanta och aktuella forskningsområden som beror oss som urfolk kunna genomföras. Och kanske även en revitalisering av mer eller mindre ödelagda kulturmarker som skulle kunna mildra effekterna av klimatförändringarna.

Det finns goda föredömen på detta område, det enda relativt nya i detta är den uttalade viljan att belysa statens förpliktande ansvar att tillse att genererande av vinster i Sápmi kommer det samiska samhällskapande tillgodo.

Att kunna fördela ekonomiska medel till forskning som kan synliggöra forskning på samiska områden kommer att vara betydelsefullt även för våra svenska grannar i Sápmi.

Några av målsättningarna skulle kunna vara:

– Skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass. För att forskning ska leda till nytta är det avgörande att den håller hög kvalitet,

– Uppmuntra till forskning på samiska områden av samiska forskare,

– Lösa viktiga miljöproblem. Många miljöutmaningar är komplexa och nya lösningar kräver forskning av strategisk betydelse som kombinerar olika kunskaper och synsätt från en rad olika områden,

– Stärka samisk konkurrenskraft. Företag, offentliga aktörer och andra användare ska utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till sysselsättning. Satsningarna ska även leda till att Sápmi i vid bemärkelse fortfarande är en bra plats att leva i,

– Uppfattas värdefullt för enskilda samer med bättre tillgång till bästa möjliga tekniker och metoder.

I främjandet av detta utvecklingsscenario behövs emellertid ett uttalat stöd av Sveriges statsminister, idag heter denna person Magdalena Andersson.

Kommer vi sametingsledamöter att kunna se Statsministern vid plenum i Julevu i maj månad ställer jag min retoriska fråga, och i avvaktan på ett svar så avslutar jag min föredragning. Gijtto!

// Stefan Mikaelsson, Partiordförande Sametingspartiet Vuovdega. 23.2.2022.  

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2022

Denna dag är en symboliskt viktig dag för världens kvinnor och då även för urfolkskvinnorna. Utsatta i de dominerande samhällena blir urfolken i allmänhet bemötta på ojämlikt sätt och detta gäller särskilt för kvinnor och flickor. Trots att urfolken bor runt om på jorden och i olika länder, så är förhållandena i mångt och mycket väldigt lika.

Den institutionella och strukturella diskrimineringen som ytterst grundas på rasismens grund, slår hårt mot ett samiskt samhällsskapande. Detta trots att den samiska nationen har förhållandevis goda levnadsvillkor och god säkerhet i det svenska samhället. För ett bättre samiskt samhälle så måste samiska kvinnor tillförsäkras ett jämlikt och jämställt lagstiftande.

Samiska kvinnors betydelse i det samiska samhället går ofta förlorad i den politiska debatten. Kontinuiteten, dvs överförandet, av den samiska kulturen till barn och barnbarn med språk, historia, traditionell mat, traditionella klädesvanor, jojk & muntliga traditioner osv, allt hänger ihop och är ofta sammankopplade med de samiska kvinnornas delaktighet och gemenskap.

Även om många samer röstar i valet till Sveriges riksdag så syns inte detta i riksdagens bemötande av det samiska folket i antagna lagar, förordningar och utförda förpliktelser. Är man inte en del av lösningen så är man en del av problemet. Samiska män och kvinnor måste idag gemensamt våga ta ställning för ett annat samhälle som baseras på jämställdhet och vår rätt som samer. Internationell lagstiftning och MR-instrument ger oss bättre möjligheter till det än tidigare.

Idag bekräftar vi vår relation till moder jord och vårt åtagande till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.

/Stefan Mikaelsson, partiledare Vuovdega