Stivrračoahkkin 27-30 september 2021

En kort redogörelse från Sametingets styrelsemöte i Árviesjávrrie ovan nämnda datum redovisas härmed. Det hänvisas i denna delen till styrelseprotokoll 2021:9. Det var första gången som styrelsen församlade sig efter veckan i Liksjoe och det fanns en hel del valärenden. Dessa redovisas nedan i de fall de berör förtroendevalda i Vuovdega.

I de sakfrågor som kom upp så var styrelsen enig i sina beslut.

Inför ny mandatperiod 2021-2025 revideras val av ledamöter och ersättare till nämnder, arbetsgrupper m.m. där styrelsen utsett eller nominerat ledamöter och ersättare till.

– Styrelsen beslutade sålunda bland annat:

Att uppdra till styrelseordföranden att påbörja arbetet med styrelsens verksamhetsplan,

Att bereda ärendet vidare med inrättandet av ett oppositionsråd,

Att Jan Rannerud har fortsatt uppdrag inom styrgruppen för samiska språk,

Att utse Helena Dådring till ledamot i kunskapsnätverkets styrgrupp,

Att utse Helena Dådring till referensgruppen Háldi,

Att nominera Jan Rannerud till ersättare i regionalt forum (f.d. regionalt partnerskap i Norrbotten),

Att utse Jan Rannerud till SPR arbetsgrupp angående gemensam rovdjurspolitik,

Att utse Jennie Granberg till SPR arbetsgrupp utreda samordning av Sametingsvalen i Finland, Norge och Sverige,

Att utse Jan Rannerud till uppdraget i samverkansrådet inom förvaltningen av björn, varg, järv, lo och kungsörn i Norra Norrland,

Att utse Jan Rannerud till uppdraget i samverkansrådet inom förvaltningen av björn, varg, järv, lo och kungsörn i Mellersta Norrland,

Att Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid klimatmöte COP 26 i Glasgow,

Att utse Helena Dådring & Lars Thomas Mangi som ordinarie ledamöter för Styrkommittén för det territoriella samarbetsorganet Nord (mandatperiodens längd oklar f.n.).

Skogssamerättsutredningen togs upp igen, som en fortsättning av den föregående styrelsens beredning. Beslutet blev att ge lägga informationen till handlingarna.

– Och även Muonio-processen diskuterades. Där blev beslutet att uppdra till kansliet att bereda ärendet. Med det innebär att det ärendet kommer att tas upp vid kommande styrelsemöten.

– Informationen om Nordisk Samekonvention. Detta dokument verkar ha hamnat i en långbänk och det är oklart om den ens kommer upp till beslut under nuvarande mandatperiod i Sveriges Riksdag.

– Sanningskommissionen ska läggas fram till Riksdagen inom kort. Det verkar vara regeringens syn på saken och därigenom är den tid som är tillgänglig för beredning väldigt kort. Det kan också påverka innehållet på olika sätt. Oklart i dagsläget när ärendet kommer upp i Riksdagen.

– Konsultationsordningen bereds även den för att komma upp till Riksdagen. Denna gång lär det vara den tredje som man ska försöka driva igenom den i riksdagen.

– Parlamentsbyggnaden ska placeras i Staare. Det finns olika tomter angivna och styrelsen kommer att besöka dessa alternativ vid kommande styrelsemöte i november. Någon finansiering är dock inte ordnad än.

Under §130 fastställdes styrelsens ledamöters ansvarsområden. För Vuovdega blev det enligt följande:

Stefan Mikaelsson, vice ordförande i styrelsen
Ansvarsområde Miljö, Klimat och internationella frågor
SPR ledamot                                                           
Länspartnerskapet ersättare                                                           
Parlamentsbyggnad                                                                  
SPR arbetsgrupp Interreg,                                                

Jan Rannerud, ledamot i styrelsen
Ordförande Rennäringsnämnden
Ansvarsområde Rennäringsfrågor och Näring och mediepolitik
Ledamot Näringsnämnden
Länspartnerskapet ledamot
Regionalt Forum ersättare
Sanningskommissionen styrgrupp
Parlamentsbyggnad
SPR Gränsöverskridande turism
Samverkansrådet norra och mellersta
ÖK 8 regionala fonder
ÖK Nord ÖK Landsbygdsprogrammet ersättare

Det var ett givande sammanträde med god beslutsanda. Men som alltid i Sametingets styrelse & nämnder ska kansliet bereda ärendena innan väl beslut kan fattas. Och i de fall regeringen är inblandad så är det som vanligt ännu mera långbänk än vad nöden kräver.

Sametingets styrelseprotokoll finns tillgängliga på sametinget.se under dokumentbanken. Även om nu dessa protokoll inte innehåller namnunderskrifterna så är de tillgängliga så snart originalet är justerat.

Nästa styrelsemöte avhålls den 4-5 november i Staare med digital reservdag den 8.11.

En bra höst tillönskas i den globala uppvärmningens påfrestande tidevarv.

Stefan Mikaelsson                                      
Ordförande Vuovdega

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 24 oktober klockan 18.00-20.00.

För att kunna delta måsta man anmäla sitt intresse via epost till stefan.mikaelsson@biegga.com

Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, och därigenom godkänner medlemmen partiets brukande av epost enligt GDPR. 

Det som kommer att informeras är Vuovdegas agerande i samband med konstituerande plenum i Liksjoe. Vidare kommer framtidsfrågor att tas upp i mån av tid.

Väl mött,

                                                    Stefan Mikaelsson

                                                    Ordförande Sametingspartiet Vuovdega 17.10.2021.