Rapport av Johan Skogsfelt

Rapport Rennäringsnämnden                                                      2014-01-13

Sametingets styrels

Rapport från Rennäringsnämnden perioden 27 augusti 2013 – 13 januari 201

Rennäringsnämnden har haft tre sammanträden under den aktuella perioden.

Per-Jonas Parffa är utsedd till vice ordförande

Under första sammanträdet hade nämnden tillsammans med kansliet, en genomgång av arbetsordningen och delegationsordningen samt hur politik, nämnder och förvaltning samt kansli förhåller sig till varandra.

Vidare informerade kansliet om hur rennäringsnämndens och kansliets arbete

till stor del styrs av lagar, instruktioner samt regleringsbrev

Rennäringsnämnden har vid sammanträdena under den aktuella perioden behandlat följande frågor

Budget 2014 samt uppföljning av främjandeanslaget 2013

Rovdjurspropositionen och förvaltningsverktyg för toleransnivåer av skador inom rennäringen.

Generationsväxling inom samebyarna

Övergripande policy för samtliga intrång

Yttrande rennäringenslagervärde.

Betesläget

Nämnden har även behandlat, förvaltningsärenden, förordnande av delegater till viltförvaltningsdelegationer, projektstöd, mall för renlängder, avlivning av ren och dess regelverk, problemet med tågdödade renar.

Träff har skett med landsbygdsdepartementet ang regleringsbrev och förvaltningsverktyget, riksdagsledamöter ang främst markintrång, sametingets styrelsen ang konsultations och delegationsordningen, länsstyrelser ang förvaltningsverktyg samt åtgärder mot samebyar, näringsnämnden ang gemensamma strategier.

Vidare har nämnden deltagit på seminarium om lägesbilden för rennäringen och forskning om renskötseln i Finland, Norge och Sverige

Torkel Stinnerbom

Ordförande rennäringsnämnde

Samt ledamöterna

Per Jonas Parffa

Anders Kråik

Lars Jonas Johansson

Johan Skogsfeldt