Avvikande mening till förslag att förändra delegationsordningen i kulturrådet

Marina Nilsson Edelöf, ordinarie ledamot i kulturrådet lämnar en avvikande mening att koncentrera makten till sametingets styrelse

Styrelsens förslag till ändring av delegationsordning för Kulturnämnden

Dokument
– Kulturnämndens delegationsordning med förslag markerat med röd text

Sametingspartierna Vuovdega och Samiid Riika Bellodat anser att det är rimligt att styrelsen representerar Sametinget i övergripande politiska frågor men det får inte hindra nämnden att lyfta sakfrågor till departementen.

Vad avser att styrelsen ska besluta om riktlinjer äventyras nämndens rådighet och konsekvensen blir att alla beslut i princip ska godkännas av styrelsen.

Vi föreslår därför:

att Nämnden ges möjlighet att se över konsekvenserna om styrelsen ska besluta om riktlinjer då det kan strida mot plenumsbeslut.

att samtliga partier ges möjlighet att yttra sig över styrelsen förslag

att styrelsen fortsatt för de övergripande politiska samtalen med regering och departement som representant för Sametinget men att nämnden skall ha egen rådighet att föra upp sakfrågor till departementen.