Stivrračoahkkin 27-30 september 2021

En kort redogörelse från Sametingets styrelsemöte i Árviesjávrrie ovan nämnda datum redovisas härmed. Det hänvisas i denna delen till styrelseprotokoll 2021:9. Det var första gången som styrelsen församlade sig efter veckan i Liksjoe och det fanns en hel del valärenden. Dessa redovisas nedan i de fall de berör förtroendevalda i Vuovdega.

I de sakfrågor som kom upp så var styrelsen enig i sina beslut.

Inför ny mandatperiod 2021-2025 revideras val av ledamöter och ersättare till nämnder, arbetsgrupper m.m. där styrelsen utsett eller nominerat ledamöter och ersättare till.

– Styrelsen beslutade sålunda bland annat:

Att uppdra till styrelseordföranden att påbörja arbetet med styrelsens verksamhetsplan,

Att bereda ärendet vidare med inrättandet av ett oppositionsråd,

Att Jan Rannerud har fortsatt uppdrag inom styrgruppen för samiska språk,

Att utse Helena Dådring till ledamot i kunskapsnätverkets styrgrupp,

Att utse Helena Dådring till referensgruppen Háldi,

Att nominera Jan Rannerud till ersättare i regionalt forum (f.d. regionalt partnerskap i Norrbotten),

Att utse Jan Rannerud till SPR arbetsgrupp angående gemensam rovdjurspolitik,

Att utse Jennie Granberg till SPR arbetsgrupp utreda samordning av Sametingsvalen i Finland, Norge och Sverige,

Att utse Jan Rannerud till uppdraget i samverkansrådet inom förvaltningen av björn, varg, järv, lo och kungsörn i Norra Norrland,

Att utse Jan Rannerud till uppdraget i samverkansrådet inom förvaltningen av björn, varg, järv, lo och kungsörn i Mellersta Norrland,

Att Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid klimatmöte COP 26 i Glasgow,

Att utse Helena Dådring & Lars Thomas Mangi som ordinarie ledamöter för Styrkommittén för det territoriella samarbetsorganet Nord (mandatperiodens längd oklar f.n.).

Skogssamerättsutredningen togs upp igen, som en fortsättning av den föregående styrelsens beredning. Beslutet blev att ge lägga informationen till handlingarna.

– Och även Muonio-processen diskuterades. Där blev beslutet att uppdra till kansliet att bereda ärendet. Med det innebär att det ärendet kommer att tas upp vid kommande styrelsemöten.

– Informationen om Nordisk Samekonvention. Detta dokument verkar ha hamnat i en långbänk och det är oklart om den ens kommer upp till beslut under nuvarande mandatperiod i Sveriges Riksdag.

– Sanningskommissionen ska läggas fram till Riksdagen inom kort. Det verkar vara regeringens syn på saken och därigenom är den tid som är tillgänglig för beredning väldigt kort. Det kan också påverka innehållet på olika sätt. Oklart i dagsläget när ärendet kommer upp i Riksdagen.

– Konsultationsordningen bereds även den för att komma upp till Riksdagen. Denna gång lär det vara den tredje som man ska försöka driva igenom den i riksdagen.

– Parlamentsbyggnaden ska placeras i Staare. Det finns olika tomter angivna och styrelsen kommer att besöka dessa alternativ vid kommande styrelsemöte i november. Någon finansiering är dock inte ordnad än.

Under §130 fastställdes styrelsens ledamöters ansvarsområden. För Vuovdega blev det enligt följande:

Stefan Mikaelsson, vice ordförande i styrelsen
Ansvarsområde Miljö, Klimat och internationella frågor
SPR ledamot                                                           
Länspartnerskapet ersättare                                                           
Parlamentsbyggnad                                                                  
SPR arbetsgrupp Interreg,                                                

Jan Rannerud, ledamot i styrelsen
Ordförande Rennäringsnämnden
Ansvarsområde Rennäringsfrågor och Näring och mediepolitik
Ledamot Näringsnämnden
Länspartnerskapet ledamot
Regionalt Forum ersättare
Sanningskommissionen styrgrupp
Parlamentsbyggnad
SPR Gränsöverskridande turism
Samverkansrådet norra och mellersta
ÖK 8 regionala fonder
ÖK Nord ÖK Landsbygdsprogrammet ersättare

Det var ett givande sammanträde med god beslutsanda. Men som alltid i Sametingets styrelse & nämnder ska kansliet bereda ärendena innan väl beslut kan fattas. Och i de fall regeringen är inblandad så är det som vanligt ännu mera långbänk än vad nöden kräver.

Sametingets styrelseprotokoll finns tillgängliga på sametinget.se under dokumentbanken. Även om nu dessa protokoll inte innehåller namnunderskrifterna så är de tillgängliga så snart originalet är justerat.

Nästa styrelsemöte avhålls den 4-5 november i Staare med digital reservdag den 8.11.

En bra höst tillönskas i den globala uppvärmningens påfrestande tidevarv.

Stefan Mikaelsson                                      
Ordförande Vuovdega

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 24 oktober klockan 18.00-20.00.

För att kunna delta måsta man anmäla sitt intresse via epost till stefan.mikaelsson@biegga.com

Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, och därigenom godkänner medlemmen partiets brukande av epost enligt GDPR. 

Det som kommer att informeras är Vuovdegas agerande i samband med konstituerande plenum i Liksjoe. Vidare kommer framtidsfrågor att tas upp i mån av tid.

Väl mött,

                                                    Stefan Mikaelsson

                                                    Ordförande Sametingspartiet Vuovdega 17.10.2021.

Medlemsmöte den 6/3 inför Sametingsvalet 2021

Partiet Vuovdega-Skogssamerna ska fastställa sina vallistor inför valet och du som medlem är viktig i processen. Det är medlemmarnas åsikter som ska vara vägledande i besluten.

På grund av rådande pandemi kommer mötet att ske digitalt, det går också att koppla upp sig via telefon om man saknar tillgång till dator.

Mötet kommer äga rum den 6/3 med start klockan 13.00.

Instruktioner för uppkoppling samt inloggningsuppgifter skickas ut till de medlemmar som betalat medlemsavgiften och anmält deltagande.

Anmälan om deltagande sker till Jan Rannerud via mail jan.r@live.se eller telefon
070-600 80 76 eller till Marina Nilsson Ederlöv på mail marina.ederlof@brinet.nu eller telefon 070-659 43 85.

Medlemsavgiften är 100 kronor/person för 2021. Avgiften kan betalas via Swish eller bankgiro. Glöm inte att ange namn och e-post.

Bankgiro: 5038–8438

Swish: 123 348 74 69

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2020

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 27:e årsmöte!

Datum:       Söndag den 22 november 2020, kl. 10:00, OBS! mötet startar utsatt tid.

Plats:         Digitalt via länk på grund av covid-19 beräknad tid ca 6 timmar.

Förslag till dagordning

 • § 1 Öppnande av årsmöte
 • § 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • § 3 Val av två justerare, tillika rösträknare
 • § 4 Fråga om mötets utlysande
 • § 5 Fastställande av röstlängd och fullmakter
 • § 6 Fastställande av dagordning
 • § 7 Föregående årsmöte
 • § 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
 • § 9 Föredragning av resultat och balansräkning 2019
 • § 10 Revisionsberättelse för 2019
 • § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
 • § 12 Budgetförslag för 2020
 • § 13 Val av partiets och styrelsens ordförande
 • § 14 Val av ledamöter och ersättare
 • § 15 Val av firmatecknare, två stycken
 • § 16 Val av revisorer och en ersättare
 • § 17 Val av valberedning
 • § 18 Ekonomi per 1 september, aktuell ställning.
 • § 19 Fastställande av medlemsavgift
 • § 20 Partiets verksamhetsplan 2020-2022, medlemsmöten mm
 • § 21 Läget i politiken, vilka skogssamiska frågor som drivs, covid-19, Sametingets styrelse, frågestund.
 • § 22 Nämndernas redovisning, möjlighet till frågor.
 • § 23 Övriga frågor
 • § 24 Mötet avslutas

Partiet kan inte bjuda på lunch som tidigare år av naturliga skäl. Det som är speciellt med digitala möten är att man måste anmäla sig till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Marina Nilsson-Ederlöf, 070-659 43 85, marina.ederlof@brinet.nu 
för att erhålla en särskild länk för uppkoppling. Det betyder att man måste ha en ”smart phone” eller en dator med kamera för att delta via video. Det går även bra med telefonuppkoppling via samma länk men då utan bild.
Det betyder även att man måste vara medlem i partiet med avgiften betald.

Partiet kan tyvärr inte tillåta närvaro för någon annan än de som skall delta på plenum på grund av hotellets Corona regler då partiets avdelning är stängd för övriga gäster.

På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Nils-Johan Rannerud, 073-830 32 50, nilsjohan_rannerud@hotmail.com tar mycket gärna emot förslag till styrelse.

Regler för digitalt möte

 1. Uppkoppling bör ske senast 30 minuter innan mötet startar för att man kan få hjälp om något inte fungerar.
 2. Mötet kommer att ajourneras var 40:e minut under 5 min för en bensträckare.
 3. Vi kommer under mötet att infoga en längre paus i minst 30 minuter för fika/lunch mm.
 4. Upprop efter § 3 för att valda justerare skall kunna anteckna närvarande.
 5. För att vara säker på att alla deltar kan upprop komma att göras efter varje beslut.
 6. Man begär ordet genom att trycka på handen i bildens nederkant eller säger sitt namn.
 7. Tänk på att stänga sin mikrofon när man inte har ordet för att inte störa i onödan.
 8. Tänk på att ni som har kamera är i bild så att ni inte visar något ni inte vill visa.
 9. Handlingar kan skickas digitalt under pågående möte om ni begär det och om det finns inskannat annars kommer de efteråt. E-postadress lämnar ni när ni får länken.

Minnesord

Den 14 oktober 2020 nåddes vi av budet att Ingvar Larsson en aktad man i renskötarleden lagt ner sin stav. Han vigde sitt liv åt renen och renskötseln. Som 14 åring började han sin långa bana inom renskötseln. Han fick överta renarna efter sin far Wille som hastigt gick bort. En farbror åt Ingvar kom att bli hans trygghet arbetet i renskogen. Han kom att uppleva både med- och motgångar i renskötselarbetet. Ingvar var en stor renmärkeskännare och de marker som han verkade i kände han som sin egen byxficka. Han satt som ordförande i Västra Kikkejaurs sameby i flera decennier. Där kom hans kunskap väl till pass då han förde samebyns talan mot bland annat stat och kommun. Otaliga var alla sittningar som han hade med dåvarande Domänverket och andra skogsbolag. En stor förespråkare för oss skogssamer och en man med mycket kunskap har lämnat oss i stor sorg.

Vila i frid.

Rapport från plenumsmöte i Saxnäs

2018-05-31

Hej till er alla i sommarvärmen…
Denna gång föll lotten på mig att berätta om plenum i Saxnäs.
Vackert beläget men med slitna lokaler som gav de flesta rinnande näsor och huvudvärk.
Första dagen var ett extra plenum som begärdes av oppositionen vid plenum i Staare med tre frågor på ärendelistan. De frågor som lyftes var frågor som tyvärr ägdes av andra än sametinget vilket snarare pekar på hur ogenomtänkt begäran var.
Nordisk samekonvention – en fråga som främst Finland jobbar med och som sannolikt är svår att göra något åt då det är sex parter, tre sameting och tre regeringar. De frågor som ligger på bordet hanteras av SPR och är fortfarande arbetsmaterial som vi ännu inte fått ta del av, oklart när vi får yttra oss om detta.
Regeringsuppdraget om Traditionell kunskap – som dagens opposition startade tillsammans med Naturvårdsverket på myndighetsnivå, vilket innebar att det blev ett tjänstemannaärende. Från oppositionens sida vill man gärna antyda att det är den nuvarande styrelsen som startat detta men faktum är att det redan startades under förra mandatperioden och projektdirektivet var redan överlämnat till NVV. I beslutet dåvarande styrelsen fattade står även att frågan inte ska lyftas till plenum.
Konsultationsordning – startade under förra mandatperioden men ligger under Kulturdepartementet. Läget är att ärendet överlämnats till s.k. gemensamberedning som betyder att sametinget inte kan agera. Sametinget kommer att få yttra sig när lagrådsremissen är klar vilket förväntas ske under juli månad, därefter ska den upp till riksdagen som proposition.
Sammanfattningen blir att detta blev ett onödigt extraplenum utan svar där frågorna kunnat riktas till styrelsen direkt som erbjöd sig svara på dessa frågor.
Så startade ordinarie plenum i Saxnäs…
Oppositionen rivstartade med att rikta misstroende mot sametingets ordförande, Paulus Kuoljok. Det enda skälet är så vitt vi förstår politiskt då Paulus följt de regler som gäller och då inget av extraärendena kunde behandlas valde Paulus att förlägga plenum så sent som det bara gick, annars skulle begäran avvisats och det var ett sämre alternativ. Då Paulus hade ett uttalat förtroende från majoriteten lades begäran om misstroende till handlingarna.
Vuovdega lyfte situationen i Luleälvdal under allmänpolitiska debatten och Stefan Mikaelsson kunde genom att använda all sin talartid få fram budskapet om hur rovdjur och vattenkraft påverkat skogssamiska kulturmiljöer.
Våra tidigare bordlagda motioner från Johan Skogsfeldt och Katarina Sevä kom upp och med stöd från vår allians och oppositionen beslutades glädjande nog att anta dessa.
Parlamentsbyggnaden beslutades ligga i någon av dessa tre orter, Kiruna, Östersund och Vilhelmina. Tyvärr saknas fortfarande personalens åsikter och viljan att förlägga byggnaden centralt i Sápmi.
En ny nämnd inrättades där Vuovdega fick ordförandeskapet, Hälso-, äldre- och idrottsnämnd, Monica Harr Sandström valdes som ordinarie tillika ordförande och Marina Nilsson Ederlöv som ersättare. Efter en process om valbarhet framkommer vikten av att samla så många som möjligt på vallistorna. Vårt första förslag till ledamot ansågs inte valbart. I det sammanhanget märker vi också problemet med att bara ha en lista då vi inte hade någon ersättare på plats.
Partistödet höjdes enligt förslaget från styrelsen där Vuovdega hela tiden påpekat den låga nivån.
Uttalande om kåtabränningen antogs.
Många motioner behandlades och motionerna 522, 523 och 524 som lämnats av oppositionen med inriktning mot problemen för skogssamerna blev endast besvarade men då de arbetas med i styrelsen stödde vi styrelsen i frågan. Vår motion 527 om Norrbottens länsstyrelse och hanteringen av skyddsjakter återremitterades.
Vuovdega har förmånen att arbeta med skogssamiska frågor och har även tillgång till resurser från kansli och budget. Arbetet med Muonio och skogssamisk rätt har tagit fart och även lyfts på departementsnivå. För oss är det positivt att vi har stöd från alla partier i våra frågor men det är också en balansgång då vi alltid riskerar att bli slagträ i debatten. Vårt avtal med vår allians ska respekteras för att skapa lugn och stabilitet i sametingets ledning.
Styrelsens redovisning hanns i vanlig ordning inte tas upp utan bordlades.
Allmänt kan sägas att vårt deltagande i nämnder och styrelse fungerar ganska bra och då Martin Lundgren nu träder in under Lars Wilhelm Svonnis sjukdomsfrånvaro har Vuovdega en stark representation i styrelsen.
Med tillönskan om en fortsatt fin sommar i hela Sápmi.
Jan Rannerud, partiledare och plenumsledamot.

Kallelse till Årsmöte 2018

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2018
Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 25:e årsmöte!

Datum: lördagen den 16 juni 2018, kl. 11:00
Plats: Arvidsjaur, Arvasgården

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av årsmöte
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 4 Fråga om mötets utlysande
§ 5 Fastställande av röstlängd och fullmakter
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Föregående årsmöte
§ 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
§ 9 Föredragning av resultat och balansräkning 2017
§ 10 Revisionsberättelse för 2017
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
§ 12 Budgetförslag för 2018
§ 13 Val av partiets och styrelsens ordförande
§ 14 Val av ledamöter och ersättare
§ 15 Val av firmatecknare
§ 16 Val av revisorer och en ersättare
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Fastställande av medlemsavgift
§ 19 Partiets verksamhetsplan 2018-2020, medlemsmöten mm
§ 20 Läget i politiken, skogssamiska frågor
§ 21 Övriga frågor
§ 22 Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 15 juni till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.
OBS! Vi inleder årsmötet kl. 11,00. Lunch 12 – 13.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Michael Eriksson, 070-537 40 20, tar mycket gärna emot förslag till styrelsen.