ORDINARIE ÅRSMÖTET FÖR 2022 ÄR GENOMFÖRT

Årsmöteshelgen 11-12 juni för Sametingspartiet Vuovdega förflöt i gemenskapens tecken. Lördagen inleddes med föreläsning av Bertil Marklund om Muonio som skogssameby. Vi hann även med att få kommentarer av Bertil om domen i Girjás-målet och om hans bedömning hur den påverkar rättsläget för skogssamerna. Kvällen avrundades med en middag på Cooks krog innan vi kunde gå till en efterlängtad kvällsvila.

På söndagen inleddes de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna kl. 09.00 och kunde avslutas strax före klockan 14.00. De genomförda valen hade förberetts av valberedningen och valen utföll enligt följande (även de positioner som inte var uppe för val redovisas här):

– Ordförande Stefan Mikaelsson,

Styrelsen valdes på årsmötet och konstituerade sig senare enligt följande:

– Vice ordförande Jan Rannerud

– Sekreterare Jennie Granberg

– Ledamot Elle Eriksson

– Ledamot Martin Lundgren

– suppleant Jonas Larsson

– suppleant Michael Eriksson

Revisorer

– Helena Dådring

– Carl-Erik Gyllemalm

Valberedning

– Agneta Silversparf

– Hilda Granberg

– Henrik Sevä

Partiet tackar de som inte längre är förtroendevalda för sitt bidrag till partiets verksamhet.

Avslutningsvis kom tre ärenden upp under övriga frågor:

Årsmötet:

.1) Gav styrelsen i uppdrag att ta fram en uppförandepolicy,

.2) Antog ett uttalande om rasismen som riktas mot samerna,

.3) Gav styrelsen i uppdrag att bereda frågan om förtroendevaldas rapportering till parti och medlemmar.

Under applåder avslutades sedan årsmötet för denna gång. Nästa år är det 30 års jubileum för både Sametingets plenum och Sametingspartiet. Väl mött!

/Stefan Mikaelsson, åuvddulmusj – ordförande Vuovdega.

KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE

LÖRDAG 11 – SÖNDAG 12 JUNI 2022 I JULEVU – LULEÅ PÅ QUALITY HOTEL

ANMÄLAN till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon:
070–6217569

Senast torsdag 26 maj, för anmälan om deltagande vid konferens och behov av logi.

För anmälan om deltagande enbart vid årsmötet med stadgeenliga ärenden som hålls söndag 12 juni, kan anmälan lämnas senast den 9 juni.

Medlem som vill delta fysiskt, digitalt eller via fullmakt vid årsmötesförhandlingarna skall bland annat för att kunna omfattas av partiets företagsförsäkring ha inbetalt medlemsavgiften senast den 9 juni.

PROGRAM:

Lördag den 11 juni ankomst Quality Hotel, Luleå

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Föreläsning om: Muonioboken, ett forskningsarbete av Bertil Marklund

Representanter för Muonio sameby närvarar

Kl. 14.00-14.30 Frågor inlägg

Kl. 14.30 Dialogmöte med förtroendevalda i nämnderna

Kl. 15.00-15.30 Kaffe

Kl. 15.30-17.00 Girjas-målets dom, diskussioner & analyser

Kl. 19.00 Middag för föranmälda medlemmar

Söndag den 12 juni

Kl. 06.00-08.30 Frukost

Kl. 09.00 Årsmötesförhandlingarna öppnas

Kl. 10.00-10.30 Kaffe med kaka

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Årsmötet fortsätter

Kl. 15.00-15.30 Kaffe

Kl. 16.00 Årsmötet avslutas

Partiet står för samåkning i egen bil med den skattefria delen enligt Skatteverkets reglemente SKV 354. Brukas allmänna färdmedel som buss eller tåg ska kvitto för utgiften redovisas.

För deltagande vid årsmötet måste man anmäla sig (detta för plats i konferensen och måltider, anmäl även ev. matallergi) till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon: 070–6217569. Intresserad medlem bokar sitt respektive deltagande och ansvarar därefter för att delta på årsmötet. 

För att delta digitalt erhåller medlemmen efter anmälan en särskild länk för uppkoppling. Det betyder även att man måste vara medlem i partiet med medlemsavgiften betald i förväg.

Partiets Bankgiro är 5038–8438, Swish: 123 348 74 69
Medlemsavgiften är 100 kr/person/år.                                                            

För att delta med video måste man ha en smartphone eller en dator med kamera. Det går även bra med telefonuppkoppling via samma länk men då utan bild.

Valberedningen, Agneta Silversparf, 070-681 86 33, silversparf@gmail.com tar gärna emot förslag på valärendena.

Varmt välkomna,

Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega.

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #90 STAARE 2022

Det nittionde plenumet skulle denna gång avhållas i Staare. Den jämtländska staden huserade plenumsmöte för 9.e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

Sametingets nyvalde ordförande Daniel Holst-Vinka erhöll en tuff start, helt allena utan byte bakom ordförandeklubban fick han leda plenum genom alla paragraferna §§1-15 genom de 3 plenumsdagarna.

§ 5 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Stefan Mikaelsson som då hade temat ”Inga vinster i Sápmi” på sitt inlägg. Det inlägget kan man läsa i sin helhet längre ner på denna webbplats.

§6.1-6.2 Styrelsens och nämndernas rapporter till plenum är ganska dåligt hanterade av presidiet. Alla nämnder läggs i en enda klump så att de först föredras, den ena före och andra efter, sedan debatteras om det ledamöterna själva föredrar. Och sedan tas det ett enda beslut trots att det har varit flera olika föredragningar för olika nämnder. Inte värdigt ett folkvalt organ.

§7 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget var styrelsens förslag till beslut. Vice styrelseordförandes arvode var föreslaget att bli 0,6 inkomstbasbelopp per månad, för oppositionsråd var förslaget 0,4 inkomstbasbelopp per månad, och för politiskt sakkunnig var förslaget samma nivå som för oppositionsrådet. Plenum beslutade i enlighet med förslaget. Vid öppen votering avgavs 15 ja-röster, 12 nej-röster, 3 blanka och med en ledamot frånvarande. Sametingets plenum beslutade därmed i enlighet med styrelsens förslag till beslut.  

§8 Budget för budgetåret 2022 gav en hel del debatt. Eftersom den för styrelsen tillgängliga informationen förändrats från november 2021 och till slutet av januari månad, var budgetförslaget baserat på mer besparingar än det hade varit annars. Dock hade de flesta nämnderna erhållit mer i budgeterade medel för 2022 än vad som förbrukats under hela 2021. Och utfallet kan bli annars än vad som är budgeterat, så förhoppningen är att utfallet blir närmare vad som är budgeterat. Detta för att undvika att skicka tillbaka delar av överskottet till statskassan.

§10 Budgetunderlaget för 2023-2025 bygger till stora delar på vad den gamla styrelsen har gett in för föregående år. För första gången relaterade Sametinget till vad tre stora statligt ägda bolag hade i vinst för de tre första kvartalen för år 2021. En stor del av detta erhålls från Sápmi på svensk sida. Det minsta man kan säga är att obalansen fortsätter och utarmar stora delar av traditionella marker och vatten för det arktiska urfolket samerna. Plenum fastställde budgetunderlaget i enlighet med styrelsens förslag till beslut med röstetalet 12 ja-röster, 15 nej-röster, 3 blanka och med 1 ledamot frånvarande.

§11 Sammanträdesplanen för år 2022 förändrades så att årets tredje plenum flyttas från Ubmeje i november till Skiellehte i oktober.

Plenumsprotokollet nr 1-2022 §§1-15 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Julevu den 31.5-2.6.2022. 

Stefan Mikaelsson, partiordförande.

Artikel om vindkraft

Jan Rannerud: En muta om kommuner får pengar från staten för vindkraft

Nu utreder regeringen hur kommuner som påverkas av vindkraftsutbyggnad skulle kunna få betalt, ett system som majoriteten av kommunalråden i norra Sverige vill ha.

Men Jan Rannerud, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, tror att det här kan bli en muta som öppnar för fler vindkraftverk som kommer störa rennäringen.

– I alla andra sammanhang kallas det mutbrott men inte när staten gör det, säger Jan Rannerud.

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/jan-rannerud-en-muta-om-kommuner-far-pengar-fran-staten-for-vindkraft

Artiklar om rennäring

Sametingspolitiker: ”Konstigt att vi inte var inbjudna till ministermötet”

I måndags träffades svenska och norska ministrarna, Anna-Caren Sätherberg och Sandra Borch för att diskutera gränsöverskridande renskötseln mellan Sverige och Norge. Sametinget är förvaltningsmyndighet för rennäringen och Jan Rannerud, ordförande för rennäringsnämnden visste inget om något möte.

– Om det är någon som skulle varit med på mötet, så är det Sametinget, men vi hade inte fått varken information eller inbjudan till mötet, säger Jan Rannerud, ordförande i rennäringsnämnden (VUO).

Läs mer på SVTs webbplats: https://www.svt.se/nyheter/sapmi/sametingspolitiker-konstigt-att-vi-inte-var-inbjudna-till-ministermotet

Tio miljoner extra välkomnas av Sametinget

Jan Rannerud, Sametingets rennäringsnämnds ordförande gläds över regeringens förslag om ytterligare tio miljoner till rennäringen.

– Det betyder mycket, vi har ju fört en dialog om att vi behöver mera pengar.

Läs mer på SVTs webbplats: https://www.svt.se/nyheter/sapmi/tio-miljoner-extra-valkomnas-av-sametinget

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2022

Denna dag är en symboliskt viktig dag för världens kvinnor och då även för urfolkskvinnorna. Utsatta i de dominerande samhällena blir urfolken i allmänhet bemötta på ojämlikt sätt och detta gäller särskilt för kvinnor och flickor. Trots att urfolken bor runt om på jorden och i olika länder, så är förhållandena i mångt och mycket väldigt lika.

Den institutionella och strukturella diskrimineringen som ytterst grundas på rasismens grund, slår hårt mot ett samiskt samhällsskapande. Detta trots att den samiska nationen har förhållandevis goda levnadsvillkor och god säkerhet i det svenska samhället. För ett bättre samiskt samhälle så måste samiska kvinnor tillförsäkras ett jämlikt och jämställt lagstiftande.

Samiska kvinnors betydelse i det samiska samhället går ofta förlorad i den politiska debatten. Kontinuiteten, dvs överförandet, av den samiska kulturen till barn och barnbarn med språk, historia, traditionell mat, traditionella klädesvanor, jojk & muntliga traditioner osv, allt hänger ihop och är ofta sammankopplade med de samiska kvinnornas delaktighet och gemenskap.

Även om många samer röstar i valet till Sveriges riksdag så syns inte detta i riksdagens bemötande av det samiska folket i antagna lagar, förordningar och utförda förpliktelser. Är man inte en del av lösningen så är man en del av problemet. Samiska män och kvinnor måste idag gemensamt våga ta ställning för ett annat samhälle som baseras på jämställdhet och vår rätt som samer. Internationell lagstiftning och MR-instrument ger oss bättre möjligheter till det än tidigare.

Idag bekräftar vi vår relation till moder jord och vårt åtagande till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.

/Stefan Mikaelsson, partiledare Vuovdega

Stivrračoahkkin 27-30 september 2021

En kort redogörelse från Sametingets styrelsemöte i Árviesjávrrie ovan nämnda datum redovisas härmed. Det hänvisas i denna delen till styrelseprotokoll 2021:9. Det var första gången som styrelsen församlade sig efter veckan i Liksjoe och det fanns en hel del valärenden. Dessa redovisas nedan i de fall de berör förtroendevalda i Vuovdega.

I de sakfrågor som kom upp så var styrelsen enig i sina beslut.

Inför ny mandatperiod 2021-2025 revideras val av ledamöter och ersättare till nämnder, arbetsgrupper m.m. där styrelsen utsett eller nominerat ledamöter och ersättare till.

– Styrelsen beslutade sålunda bland annat:

Att uppdra till styrelseordföranden att påbörja arbetet med styrelsens verksamhetsplan,

Att bereda ärendet vidare med inrättandet av ett oppositionsråd,

Att Jan Rannerud har fortsatt uppdrag inom styrgruppen för samiska språk,

Att utse Helena Dådring till ledamot i kunskapsnätverkets styrgrupp,

Att utse Helena Dådring till referensgruppen Háldi,

Att nominera Jan Rannerud till ersättare i regionalt forum (f.d. regionalt partnerskap i Norrbotten),

Att utse Jan Rannerud till SPR arbetsgrupp angående gemensam rovdjurspolitik,

Att utse Jennie Granberg till SPR arbetsgrupp utreda samordning av Sametingsvalen i Finland, Norge och Sverige,

Att utse Jan Rannerud till uppdraget i samverkansrådet inom förvaltningen av björn, varg, järv, lo och kungsörn i Norra Norrland,

Att utse Jan Rannerud till uppdraget i samverkansrådet inom förvaltningen av björn, varg, järv, lo och kungsörn i Mellersta Norrland,

Att Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid klimatmöte COP 26 i Glasgow,

Att utse Helena Dådring & Lars Thomas Mangi som ordinarie ledamöter för Styrkommittén för det territoriella samarbetsorganet Nord (mandatperiodens längd oklar f.n.).

Skogssamerättsutredningen togs upp igen, som en fortsättning av den föregående styrelsens beredning. Beslutet blev att ge lägga informationen till handlingarna.

– Och även Muonio-processen diskuterades. Där blev beslutet att uppdra till kansliet att bereda ärendet. Med det innebär att det ärendet kommer att tas upp vid kommande styrelsemöten.

– Informationen om Nordisk Samekonvention. Detta dokument verkar ha hamnat i en långbänk och det är oklart om den ens kommer upp till beslut under nuvarande mandatperiod i Sveriges Riksdag.

– Sanningskommissionen ska läggas fram till Riksdagen inom kort. Det verkar vara regeringens syn på saken och därigenom är den tid som är tillgänglig för beredning väldigt kort. Det kan också påverka innehållet på olika sätt. Oklart i dagsläget när ärendet kommer upp i Riksdagen.

– Konsultationsordningen bereds även den för att komma upp till Riksdagen. Denna gång lär det vara den tredje som man ska försöka driva igenom den i riksdagen.

– Parlamentsbyggnaden ska placeras i Staare. Det finns olika tomter angivna och styrelsen kommer att besöka dessa alternativ vid kommande styrelsemöte i november. Någon finansiering är dock inte ordnad än.

Under §130 fastställdes styrelsens ledamöters ansvarsområden. För Vuovdega blev det enligt följande:

Stefan Mikaelsson, vice ordförande i styrelsen
Ansvarsområde Miljö, Klimat och internationella frågor
SPR ledamot                                                           
Länspartnerskapet ersättare                                                           
Parlamentsbyggnad                                                                  
SPR arbetsgrupp Interreg,                                                

Jan Rannerud, ledamot i styrelsen
Ordförande Rennäringsnämnden
Ansvarsområde Rennäringsfrågor och Näring och mediepolitik
Ledamot Näringsnämnden
Länspartnerskapet ledamot
Regionalt Forum ersättare
Sanningskommissionen styrgrupp
Parlamentsbyggnad
SPR Gränsöverskridande turism
Samverkansrådet norra och mellersta
ÖK 8 regionala fonder
ÖK Nord ÖK Landsbygdsprogrammet ersättare

Det var ett givande sammanträde med god beslutsanda. Men som alltid i Sametingets styrelse & nämnder ska kansliet bereda ärendena innan väl beslut kan fattas. Och i de fall regeringen är inblandad så är det som vanligt ännu mera långbänk än vad nöden kräver.

Sametingets styrelseprotokoll finns tillgängliga på sametinget.se under dokumentbanken. Även om nu dessa protokoll inte innehåller namnunderskrifterna så är de tillgängliga så snart originalet är justerat.

Nästa styrelsemöte avhålls den 4-5 november i Staare med digital reservdag den 8.11.

En bra höst tillönskas i den globala uppvärmningens påfrestande tidevarv.

Stefan Mikaelsson                                      
Ordförande Vuovdega