INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2023

Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara acceptabel.

I Agenda 2030 anges detta på ett bättre sätt. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Själv anger regeringen på sin egna webbplats:

 ”Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra”.

Även i det samiska samhället finns även ett behov av en utveckling av jämställdheten. Rennäringslagen har länge varit begränsande, vilket var målsättningen då den en gång antogs av Riksdagen. Även om man nu bereder väg för en förändrad lagstiftning, så blir osäkerheten och tveksamheten större för ett progressivt resultat i detta beredande av förändring, när man träffar valda delar av den ansvariga kommittén.

Och även om många samer kandiderar i det svenska valet till riksdag, regioner och kommuner, så har inte resultatet av detta förbättrat jämställdheten särskilt mycket. Återigen ställs relevanta krav på Sametingets plenum att aktivt och kontinuerligt driva urfolksdimensionen i alla våra kontakter med det dominerande samhället.                            

Endast tillsammans kan vi stärka vår rätt som folk, öka jämställdheten och genomföra de handlingsprogram och även de parlamentarikerkonferens-uttalanden som antagits av Sametingen i Áanaar, Giron och Kárášjohka.

Idag bekräftar vi vår relation till moder jord och vårt åtagande till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.

/Stefan Mikaelsson, ordförande Sametingspartiet Vuovdega.

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #92 SYÖLDATE 2022

Det nittiandra plenumet skulle denna gång avhållas i Syöldate – Skellefteå. Den västerbottniska kuststaden huserade plenumsmöte blott för 3:e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

§ 34 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Martin Lundgren som då hade temat ” renens förutsättning” på sitt inlägg.

§ 35 Styrelsens och nämndernas redovisningar vållar alltid en hel debatt. Trots detta så läggs ärendena efter debatt utan andra beslut än att lägga redovisningen till handlingarna. 

§ 36 Preliminära budgetramar är just som det anges, preliminära. Först då regeringens regleringsbrev för Sametinget har fastställts är det möjligt att redovisa budgetramar och som det brukar kallas, en detaljbudget. Fortsättning följer då vid plenum i Ubmeje i februari.

§ 37 Ändring av vecka 21 till vecka 22 för plenum 2023.  Anledningen till att bytet av plenumsvecka skedde var att det kommer att bli en parlamentarikerkonferens under samma tid. Då kommer parlamentariker från alla de tre arktiska Sametingena att församlas och anta bland uttalande för det sjunde parlamentariker-konferensen.

§ 39 Internationella Urfolksspråkdecenniet IDIL 2022- 2023. I slutet av 2019 antog FN:s generalförsamling en ny resolution (A/RES/74/135) efter uppmaningar från FN:s permanenta urfolksforum, där det beslutades att perioden 2022-2032 ska vara det internationella decenniet för urfolksspråk (IDIL 2022-2032). Språkdecenniet är en global samarbetsmekanism vars mål är synliggöra urfolksspråkens kritiska situation, och mobilisera myndigheter och andra aktörer att bevaka, revitalisera och utveckla urfolksspråken. De tre arktiska Sametingena har gemensamt och tillsammans tagit fram förslag till beslut som framläggs till varje respektive plenum. Detta förslag till beslut innehöll en beskrivande text och slutligen 9 stycken att-satser. En av dessa att-satser lyder som följande: ”att Sametinget beslutar att genomföra ett gemensamt samiskt flaggskeppsprojekt i språkteknologi, tillsammans med sametingen i Norge och Finland. Flaggskeppsprojektets mål är att stärka alla samiska språks ställning i den digitala världen”. Eftersom några andra beslut än att anta det gemensamma förslaget till beslut för de tre Sametingena, så var detta ett ärende som både debatt och beslutsfattande gick smidigt.

§ 40 Motioner. En möjlighet för en eller flera sametingsledamöter att väcka ärenden till plenum är just genom att motionera. Motionssvaren brukar beredes av kansliet med tillägg av en eller flera nämnder och slutligen styrelsens beredda förslag till beslut. Till plenum fanns det 15 motioner som då hade vandrat den långa vägen genom de olika skeendena som, anmäl av vid plenum, styrelsebeslut om att överlämna motion till kansliet för beredning, och därefter till berörda nämnder, för att slutligen ta fram ett förslag till beslut som kommer upp på kommande plenumsmöte. Under denna mandatperioden var det lagom till detta plenum som mest motioner hade gått denna långa väg och beslutades av plenum. Några av dessa motiner återremitterades till styrelsen med uppdrag att inhämta några nämnders yttrande. Fortsättning följer således.

§ 41 Valärenden. Två ordinarie ledamöter i Kulrutnämnden hade avsagt sig sitt ledamotskap, och en av dessa två även ordförandeskapet av nämnden. Fyllnadsvalen under mandatperioden brukar behandlas av Valberedningen på så sätt att det parti som innehar positionen får lägga fram förslag till valärende. Så skedde denna gången också och två nya ledamöter invaldes och en ordförande likaså.

Vuovdegas begäran om skifte mellan partiets två ersättare i rennäringsnämnden kunde inte behandlas på grund av felaktiga handlingar. Men lagom till nästa plenum är detta korrigerat och då kan skiftet ske. Detta bla på grund av att om en ordinarie ledamot och en ersättare är medlem i samma sameby, och ärenden tas upp i nämnden. Så om den ordinarie ledamoten är jävig är ju ersättaren det med. En liten brist åtgärdas på ett enkelt sätt och det för resten av mandatperioden.

Plenumsprotokollet nr 3-2022 §§30-43 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Plenum arrangeras i Ubmeje den 21-23.2.2023. 

Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega

FÖRSTA INTERREG AURORA PROJEKTEN GODKÄNDA

Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten under finansieringsperioden 2021- 2027. De två styrkommittéerna, för delområde Sápmi och delområde Aurora, har träffats den 22-23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt i nordligaste Europa och Sápmi. Styrkommittéerna godkände 27 projekt i den första ansökningsomgången, mer än 21 miljoner euro tilldelades.  

Lars Thomas Mangi, ordförande för styrkommitténs möte för delområde Sápmi hoppas få se fler ansökningar i kommande utlysningar.  

Läs mer på interregaurora.eu som är på engelska: https://www.interregaurora.eu/first-interreg-aurora-projects-approved/

ORDINARIE ÅRSMÖTET FÖR 2022 ÄR GENOMFÖRT

Årsmöteshelgen 11-12 juni för Sametingspartiet Vuovdega förflöt i gemenskapens tecken. Lördagen inleddes med föreläsning av Bertil Marklund om Muonio som skogssameby. Vi hann även med att få kommentarer av Bertil om domen i Girjás-målet och om hans bedömning hur den påverkar rättsläget för skogssamerna. Kvällen avrundades med en middag på Cooks krog innan vi kunde gå till en efterlängtad kvällsvila.

På söndagen inleddes de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna kl. 09.00 och kunde avslutas strax före klockan 14.00. De genomförda valen hade förberetts av valberedningen och valen utföll enligt följande (även de positioner som inte var uppe för val redovisas här):

– Ordförande Stefan Mikaelsson,

Styrelsen valdes på årsmötet och konstituerade sig senare enligt följande:

– Vice ordförande Jan Rannerud

– Sekreterare Jennie Granberg

– Ledamot Elle Eriksson

– Ledamot Martin Lundgren

– suppleant Jonas Larsson

– suppleant Michael Eriksson

Revisorer

– Helena Dådring

– Curt-Erik Gyllemalm

Valberedning

– Agneta Silversparf

– Hilda Granberg

– Henrik Sevä

Partiet tackar de som inte längre är förtroendevalda för sitt bidrag till partiets verksamhet.

Avslutningsvis kom tre ärenden upp under övriga frågor:

Årsmötet:

.1) Gav styrelsen i uppdrag att ta fram en uppförandepolicy,

.2) Antog ett uttalande om rasismen som riktas mot samerna,

.3) Gav styrelsen i uppdrag att bereda frågan om förtroendevaldas rapportering till parti och medlemmar.

Under applåder avslutades sedan årsmötet för denna gång. Nästa år är det 30 års jubileum för både Sametingets plenum och Sametingspartiet. Väl mött!

/Stefan Mikaelsson, åuvddulmusj – ordförande Vuovdega.