RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #91 JULEVU 2022

Det nittioförsta plenumet skulle denna gång avhållas i Julevu. Den norrbottniska kuststaden huserade plenumsmöte blott för 3:e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Elle Eriksson kunde också närvara på åhörarbänken under hela första plenumsdagen och som gäst under galamiddagen tack vare att Ungdomsrådet var anmälda.

§ 20 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Stefan Mikaelsson som då hade temat ”Stockholm 50 plus” på sitt inlägg.

Under pågående plenum inlämnades två olika misstroendeförklaringar. Dessa behandlades senare under § 26 Valärenden.

§ 22 Uttalande om Gállok genomfördes på ett konstruktivt sätt. Man kunde med vissa tillägg till styrelsens förslag till beslut gemensamt anta detta uttalande. Se Sametingets webbsida för att läsa uttalandet (https://www.sametinget.se/167407).

§ 23 Styrelsens verksamhetsplan redovisades och lades efter debatt till handlingarna.  

§ 24 Nordisk Samekonvention som var så genomarbetad och förhandlad mellan regeringskanslierna i de nordiska staterna och med de Arktiska Sametingena, låg nu äntligen på bordet. Trots detta kunde Sametingena gemensamt inte gå med på förslaget så plenum valde att besluta att lägga informationen till handlingarna.

§ 26:4 Valärenden och misstroendet prövades därför. Vid öppen omröstning avgavs 12 ja-röster, 17 nej-röster och 2 blanka. En majoritet i plenum valde således att avvisa detta misstroende.

Plenumsprotokollet nr 2-2022 §§16-29 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Skillehte den 25-27.10.2022. 

Avslutningsvis kan konstateras att denna info kom lite väl sent, men under försommaren fick undertecknad besöka hälsocentralen lite ofta för att få ett mindre besvär åtgärdat. Nu lagom till hösten är detta avklarat så nu kommer nog rapporterna lite oftare. Med tillönskan om en skön september och framgång i skördearbetet.

Stefan Mikaelsson, partiordförande Vuovdega

ORDINARIE ÅRSMÖTET FÖR 2022 ÄR GENOMFÖRT

Årsmöteshelgen 11-12 juni för Sametingspartiet Vuovdega förflöt i gemenskapens tecken. Lördagen inleddes med föreläsning av Bertil Marklund om Muonio som skogssameby. Vi hann även med att få kommentarer av Bertil om domen i Girjás-målet och om hans bedömning hur den påverkar rättsläget för skogssamerna. Kvällen avrundades med en middag på Cooks krog innan vi kunde gå till en efterlängtad kvällsvila.

På söndagen inleddes de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna kl. 09.00 och kunde avslutas strax före klockan 14.00. De genomförda valen hade förberetts av valberedningen och valen utföll enligt följande (även de positioner som inte var uppe för val redovisas här):

– Ordförande Stefan Mikaelsson,

Styrelsen valdes på årsmötet och konstituerade sig senare enligt följande:

– Vice ordförande Jan Rannerud

– Sekreterare Jennie Granberg

– Ledamot Elle Eriksson

– Ledamot Martin Lundgren

– suppleant Jonas Larsson

– suppleant Michael Eriksson

Revisorer

– Helena Dådring

– Curt-Erik Gyllemalm

Valberedning

– Agneta Silversparf

– Hilda Granberg

– Henrik Sevä

Partiet tackar de som inte längre är förtroendevalda för sitt bidrag till partiets verksamhet.

Avslutningsvis kom tre ärenden upp under övriga frågor:

Årsmötet:

.1) Gav styrelsen i uppdrag att ta fram en uppförandepolicy,

.2) Antog ett uttalande om rasismen som riktas mot samerna,

.3) Gav styrelsen i uppdrag att bereda frågan om förtroendevaldas rapportering till parti och medlemmar.

Under applåder avslutades sedan årsmötet för denna gång. Nästa år är det 30 års jubileum för både Sametingets plenum och Sametingspartiet. Väl mött!

/Stefan Mikaelsson, åuvddulmusj – ordförande Vuovdega.

KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE

LÖRDAG 11 – SÖNDAG 12 JUNI 2022 I JULEVU – LULEÅ PÅ QUALITY HOTEL

ANMÄLAN till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon:
070–6217569

Senast torsdag 26 maj, för anmälan om deltagande vid konferens och behov av logi.

För anmälan om deltagande enbart vid årsmötet med stadgeenliga ärenden som hålls söndag 12 juni, kan anmälan lämnas senast den 9 juni.

Medlem som vill delta fysiskt, digitalt eller via fullmakt vid årsmötesförhandlingarna skall bland annat för att kunna omfattas av partiets företagsförsäkring ha inbetalt medlemsavgiften senast den 9 juni.

PROGRAM:

Lördag den 11 juni ankomst Quality Hotel, Luleå

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Föreläsning om: Muonioboken, ett forskningsarbete av Bertil Marklund

Representanter för Muonio sameby närvarar

Kl. 14.00-14.30 Frågor inlägg

Kl. 14.30 Dialogmöte med förtroendevalda i nämnderna

Kl. 15.00-15.30 Kaffe

Kl. 15.30-17.00 Girjas-målets dom, diskussioner & analyser

Kl. 19.00 Middag för föranmälda medlemmar

Söndag den 12 juni

Kl. 06.00-08.30 Frukost

Kl. 09.00 Årsmötesförhandlingarna öppnas

Kl. 10.00-10.30 Kaffe med kaka

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Årsmötet fortsätter

Kl. 15.00-15.30 Kaffe

Kl. 16.00 Årsmötet avslutas

Partiet står för samåkning i egen bil med den skattefria delen enligt Skatteverkets reglemente SKV 354. Brukas allmänna färdmedel som buss eller tåg ska kvitto för utgiften redovisas.

För deltagande vid årsmötet måste man anmäla sig (detta för plats i konferensen och måltider, anmäl även ev. matallergi) till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon: 070–6217569. Intresserad medlem bokar sitt respektive deltagande och ansvarar därefter för att delta på årsmötet. 

För att delta digitalt erhåller medlemmen efter anmälan en särskild länk för uppkoppling. Det betyder även att man måste vara medlem i partiet med medlemsavgiften betald i förväg.

Partiets Bankgiro är 5038–8438, Swish: 123 348 74 69
Medlemsavgiften är 100 kr/person/år.                                                            

För att delta med video måste man ha en smartphone eller en dator med kamera. Det går även bra med telefonuppkoppling via samma länk men då utan bild.

Valberedningen, Agneta Silversparf, 070-681 86 33, silversparf@gmail.com tar gärna emot förslag på valärendena.

Varmt välkomna,

Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega.

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #90 STAARE 2022

Det nittionde plenumet skulle denna gång avhållas i Staare. Den jämtländska staden huserade plenumsmöte för 9.e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

Sametingets nyvalde ordförande Daniel Holst-Vinka erhöll en tuff start, helt allena utan byte bakom ordförandeklubban fick han leda plenum genom alla paragraferna §§1-15 genom de 3 plenumsdagarna.

§ 5 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Stefan Mikaelsson som då hade temat ”Inga vinster i Sápmi” på sitt inlägg. Det inlägget kan man läsa i sin helhet längre ner på denna webbplats.

§6.1-6.2 Styrelsens och nämndernas rapporter till plenum är ganska dåligt hanterade av presidiet. Alla nämnder läggs i en enda klump så att de först föredras, den ena före och andra efter, sedan debatteras om det ledamöterna själva föredrar. Och sedan tas det ett enda beslut trots att det har varit flera olika föredragningar för olika nämnder. Inte värdigt ett folkvalt organ.

§7 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget var styrelsens förslag till beslut. Vice styrelseordförandes arvode var föreslaget att bli 0,6 inkomstbasbelopp per månad, för oppositionsråd var förslaget 0,4 inkomstbasbelopp per månad, och för politiskt sakkunnig var förslaget samma nivå som för oppositionsrådet. Plenum beslutade i enlighet med förslaget. Vid öppen votering avgavs 15 ja-röster, 12 nej-röster, 3 blanka och med en ledamot frånvarande. Sametingets plenum beslutade därmed i enlighet med styrelsens förslag till beslut.  

§8 Budget för budgetåret 2022 gav en hel del debatt. Eftersom den för styrelsen tillgängliga informationen förändrats från november 2021 och till slutet av januari månad, var budgetförslaget baserat på mer besparingar än det hade varit annars. Dock hade de flesta nämnderna erhållit mer i budgeterade medel för 2022 än vad som förbrukats under hela 2021. Och utfallet kan bli annars än vad som är budgeterat, så förhoppningen är att utfallet blir närmare vad som är budgeterat. Detta för att undvika att skicka tillbaka delar av överskottet till statskassan.

§10 Budgetunderlaget för 2023-2025 bygger till stora delar på vad den gamla styrelsen har gett in för föregående år. För första gången relaterade Sametinget till vad tre stora statligt ägda bolag hade i vinst för de tre första kvartalen för år 2021. En stor del av detta erhålls från Sápmi på svensk sida. Det minsta man kan säga är att obalansen fortsätter och utarmar stora delar av traditionella marker och vatten för det arktiska urfolket samerna. Plenum fastställde budgetunderlaget i enlighet med styrelsens förslag till beslut med röstetalet 12 ja-röster, 15 nej-röster, 3 blanka och med 1 ledamot frånvarande.

§11 Sammanträdesplanen för år 2022 förändrades så att årets tredje plenum flyttas från Ubmeje i november till Skiellehte i oktober.

Plenumsprotokollet nr 1-2022 §§1-15 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Julevu den 31.5-2.6.2022. 

Stefan Mikaelsson, partiordförande.

Artikel om vindkraft

Jan Rannerud: En muta om kommuner får pengar från staten för vindkraft

Nu utreder regeringen hur kommuner som påverkas av vindkraftsutbyggnad skulle kunna få betalt, ett system som majoriteten av kommunalråden i norra Sverige vill ha.

Men Jan Rannerud, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, tror att det här kan bli en muta som öppnar för fler vindkraftverk som kommer störa rennäringen.

– I alla andra sammanhang kallas det mutbrott men inte när staten gör det, säger Jan Rannerud.

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/jan-rannerud-en-muta-om-kommuner-far-pengar-fran-staten-for-vindkraft

Artiklar om rennäring

Sametingspolitiker: ”Konstigt att vi inte var inbjudna till ministermötet”

I måndags träffades svenska och norska ministrarna, Anna-Caren Sätherberg och Sandra Borch för att diskutera gränsöverskridande renskötseln mellan Sverige och Norge. Sametinget är förvaltningsmyndighet för rennäringen och Jan Rannerud, ordförande för rennäringsnämnden visste inget om något möte.

– Om det är någon som skulle varit med på mötet, så är det Sametinget, men vi hade inte fått varken information eller inbjudan till mötet, säger Jan Rannerud, ordförande i rennäringsnämnden (VUO).

Läs mer på SVTs webbplats: https://www.svt.se/nyheter/sapmi/sametingspolitiker-konstigt-att-vi-inte-var-inbjudna-till-ministermotet

Tio miljoner extra välkomnas av Sametinget

Jan Rannerud, Sametingets rennäringsnämnds ordförande gläds över regeringens förslag om ytterligare tio miljoner till rennäringen.

– Det betyder mycket, vi har ju fört en dialog om att vi behöver mera pengar.

Läs mer på SVTs webbplats: https://www.svt.se/nyheter/sapmi/tio-miljoner-extra-valkomnas-av-sametinget

Vuovdegas inlägg partipolitisk debatt plenum #90 Staare

ANFÖRANDE AV STEFAN MIKAELSSON, VUOVDEGA, UNDER §5 SAMISK ALLMÄNPOLITISK DEBATT VID DET 90.E PLENUM I STAARE 23.2.2022.

INGA VINSTER I SÁPMI.

Det finns många riksdagsledamöter som agerar för det som ryms under devisen ”Inga vinster i välfärden”. Ett av de större riksdagspartierna skriver bland annat detta på sin webbplats: ”Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd”.

Men samtidigt glömmer samma politiker att Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) just garanterar de tre friheterna av fri rörlighet för varor, tjänster och kapital.

Detta gäller även i Sápmi och syns väldigt tydligt. Trots att den globala uppvärmningen drabbar Arktis hårdare än alla andra bebodda delar av jorden syns ingen anpassning till detta och med brukande av den så kallade försiktighetsprincipen utan snarare det motsatta, en ren rovdrift pågår och det även under det uttalade mottot Gröna Omställningen.

Just den globala uppvärmningen ger Europa möjligheter att öka sin gränslösa konsumtion av ändliga naturresurser som kan utvinnas i cirkumpolära Arktis och Sápmi. Den biologiska mångfalden tas det lite och ingen hänsyn till, och inte heller till arktiska urfolks möjligheter att utöva traditionell kultur och näringar. Därigenom kommer den eskalerande klimatförändringen att inte längre kunnas bromsas av den inneboende resiliensen i en levande och oförstörd natur.

Vi kan notera i budgetunderlaget att tre svenska extraktionsindustrier anges, med vinster under de tre första kvartalen av 2021 som uppgår till cirka 73 miljarder svenska kronor. En stor del av dessa vinster genererades i Sápmi, på bekostnad av biologisk mångfald och vår urfolkskulturs överlevnad.

Detta är inte rimligt eller rättfärdigt.

En stor del av dessa vinster borde årligen kunna avsättas till en miljö- och urfolksbaserad forskningsstiftelse. Därigenom skulle en forskning på relevanta och aktuella forskningsområden som beror oss som urfolk kunna genomföras. Och kanske även en revitalisering av mer eller mindre ödelagda kulturmarker som skulle kunna mildra effekterna av klimatförändringarna.

Det finns goda föredömen på detta område, det enda relativt nya i detta är den uttalade viljan att belysa statens förpliktande ansvar att tillse att genererande av vinster i Sápmi kommer det samiska samhällskapande tillgodo.

Att kunna fördela ekonomiska medel till forskning som kan synliggöra forskning på samiska områden kommer att vara betydelsefullt även för våra svenska grannar i Sápmi.

Några av målsättningarna skulle kunna vara:

– Skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass. För att forskning ska leda till nytta är det avgörande att den håller hög kvalitet,

– Uppmuntra till forskning på samiska områden av samiska forskare,

– Lösa viktiga miljöproblem. Många miljöutmaningar är komplexa och nya lösningar kräver forskning av strategisk betydelse som kombinerar olika kunskaper och synsätt från en rad olika områden,

– Stärka samisk konkurrenskraft. Företag, offentliga aktörer och andra användare ska utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till sysselsättning. Satsningarna ska även leda till att Sápmi i vid bemärkelse fortfarande är en bra plats att leva i,

– Uppfattas värdefullt för enskilda samer med bättre tillgång till bästa möjliga tekniker och metoder.

I främjandet av detta utvecklingsscenario behövs emellertid ett uttalat stöd av Sveriges statsminister, idag heter denna person Magdalena Andersson.

Kommer vi sametingsledamöter att kunna se Statsministern vid plenum i Julevu i maj månad ställer jag min retoriska fråga, och i avvaktan på ett svar så avslutar jag min föredragning. Gijtto!

// Stefan Mikaelsson, Partiordförande Sametingspartiet Vuovdega. 23.2.2022.