FÖRSTA INTERREG AURORA PROJEKTEN GODKÄNDA

Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten under finansieringsperioden 2021- 2027. De två styrkommittéerna, för delområde Sápmi och delområde Aurora, har träffats den 22-23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt i nordligaste Europa och Sápmi. Styrkommittéerna godkände 27 projekt i den första ansökningsomgången, mer än 21 miljoner euro tilldelades.  

Lars Thomas Mangi, ordförande för styrkommitténs möte för delområde Sápmi hoppas få se fler ansökningar i kommande utlysningar.  

Läs mer på interregaurora.eu som är på engelska: https://www.interregaurora.eu/first-interreg-aurora-projects-approved/

Medlemsmöte 20 november

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega.  

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 20 november 2022 klockan 18.00-20.00.  

För att kunna delta måste man anmäla sitt intresse via epost info@vuovdega.com eller anmäla sig per telefon: 070-621 76 59 och det senast dagen innan dvs senast den 19 november.  

Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, och därigenom godkänner medlemmen partiets brukande av epost enligt GDPR.   

De som anmäler sig via mobiltelefon kan ladda ner en app på denna länk: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-app 

Ärenden är följande:   

  1. Öppnande 
  2. Upprop av deltagare  
  3. Val av justerande ledamot  
  4. Information om Sametinget  
  5. Avslutning 

Buorisboahtem,  

                                            Stefan Mikaelsson.  

                                            Ordförande Sametingspartiet Vuovdega 6.11.2022.  

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #91 JULEVU 2022

Det nittioförsta plenumet skulle denna gång avhållas i Julevu. Den norrbottniska kuststaden huserade plenumsmöte blott för 3:e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Elle Eriksson kunde också närvara på åhörarbänken under hela första plenumsdagen och som gäst under galamiddagen tack vare att Ungdomsrådet var anmälda.

§ 20 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Stefan Mikaelsson som då hade temat ”Stockholm 50 plus” på sitt inlägg.

Under pågående plenum inlämnades två olika misstroendeförklaringar. Dessa behandlades senare under § 26 Valärenden.

§ 22 Uttalande om Gállok genomfördes på ett konstruktivt sätt. Man kunde med vissa tillägg till styrelsens förslag till beslut gemensamt anta detta uttalande. Se Sametingets webbsida för att läsa uttalandet (https://www.sametinget.se/167407).

§ 23 Styrelsens verksamhetsplan redovisades och lades efter debatt till handlingarna.  

§ 24 Nordisk Samekonvention som var så genomarbetad och förhandlad mellan regeringskanslierna i de nordiska staterna och med de Arktiska Sametingena, låg nu äntligen på bordet. Trots detta kunde Sametingena gemensamt inte gå med på förslaget så plenum valde att besluta att lägga informationen till handlingarna.

§ 26:4 Valärenden och misstroendet prövades därför. Vid öppen omröstning avgavs 12 ja-röster, 17 nej-röster och 2 blanka. En majoritet i plenum valde således att avvisa detta misstroende.

Plenumsprotokollet nr 2-2022 §§16-29 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Skillehte den 25-27.10.2022. 

Avslutningsvis kan konstateras att denna info kom lite väl sent, men under försommaren fick undertecknad besöka hälsocentralen lite ofta för att få ett mindre besvär åtgärdat. Nu lagom till hösten är detta avklarat så nu kommer nog rapporterna lite oftare. Med tillönskan om en skön september och framgång i skördearbetet.

Stefan Mikaelsson, partiordförande Vuovdega

ORDINARIE ÅRSMÖTET FÖR 2022 ÄR GENOMFÖRT

Årsmöteshelgen 11-12 juni för Sametingspartiet Vuovdega förflöt i gemenskapens tecken. Lördagen inleddes med föreläsning av Bertil Marklund om Muonio som skogssameby. Vi hann även med att få kommentarer av Bertil om domen i Girjás-målet och om hans bedömning hur den påverkar rättsläget för skogssamerna. Kvällen avrundades med en middag på Cooks krog innan vi kunde gå till en efterlängtad kvällsvila.

På söndagen inleddes de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna kl. 09.00 och kunde avslutas strax före klockan 14.00. De genomförda valen hade förberetts av valberedningen och valen utföll enligt följande (även de positioner som inte var uppe för val redovisas här):

– Ordförande Stefan Mikaelsson,

Styrelsen valdes på årsmötet och konstituerade sig senare enligt följande:

– Vice ordförande Jan Rannerud

– Sekreterare Jennie Granberg

– Ledamot Elle Eriksson

– Ledamot Martin Lundgren

– suppleant Jonas Larsson

– suppleant Michael Eriksson

Revisorer

– Helena Dådring

– Curt-Erik Gyllemalm

Valberedning

– Agneta Silversparf

– Hilda Granberg

– Henrik Sevä

Partiet tackar de som inte längre är förtroendevalda för sitt bidrag till partiets verksamhet.

Avslutningsvis kom tre ärenden upp under övriga frågor:

Årsmötet:

.1) Gav styrelsen i uppdrag att ta fram en uppförandepolicy,

.2) Antog ett uttalande om rasismen som riktas mot samerna,

.3) Gav styrelsen i uppdrag att bereda frågan om förtroendevaldas rapportering till parti och medlemmar.

Under applåder avslutades sedan årsmötet för denna gång. Nästa år är det 30 års jubileum för både Sametingets plenum och Sametingspartiet. Väl mött!

/Stefan Mikaelsson, åuvddulmusj – ordförande Vuovdega.

KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE

LÖRDAG 11 – SÖNDAG 12 JUNI 2022 I JULEVU – LULEÅ PÅ QUALITY HOTEL

ANMÄLAN till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon:
070–6217569

Senast torsdag 26 maj, för anmälan om deltagande vid konferens och behov av logi.

För anmälan om deltagande enbart vid årsmötet med stadgeenliga ärenden som hålls söndag 12 juni, kan anmälan lämnas senast den 9 juni.

Medlem som vill delta fysiskt, digitalt eller via fullmakt vid årsmötesförhandlingarna skall bland annat för att kunna omfattas av partiets företagsförsäkring ha inbetalt medlemsavgiften senast den 9 juni.

PROGRAM:

Lördag den 11 juni ankomst Quality Hotel, Luleå

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Föreläsning om: Muonioboken, ett forskningsarbete av Bertil Marklund

Representanter för Muonio sameby närvarar

Kl. 14.00-14.30 Frågor inlägg

Kl. 14.30 Dialogmöte med förtroendevalda i nämnderna

Kl. 15.00-15.30 Kaffe

Kl. 15.30-17.00 Girjas-målets dom, diskussioner & analyser

Kl. 19.00 Middag för föranmälda medlemmar

Söndag den 12 juni

Kl. 06.00-08.30 Frukost

Kl. 09.00 Årsmötesförhandlingarna öppnas

Kl. 10.00-10.30 Kaffe med kaka

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Årsmötet fortsätter

Kl. 15.00-15.30 Kaffe

Kl. 16.00 Årsmötet avslutas

Partiet står för samåkning i egen bil med den skattefria delen enligt Skatteverkets reglemente SKV 354. Brukas allmänna färdmedel som buss eller tåg ska kvitto för utgiften redovisas.

För deltagande vid årsmötet måste man anmäla sig (detta för plats i konferensen och måltider, anmäl även ev. matallergi) till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon: 070–6217569. Intresserad medlem bokar sitt respektive deltagande och ansvarar därefter för att delta på årsmötet. 

För att delta digitalt erhåller medlemmen efter anmälan en särskild länk för uppkoppling. Det betyder även att man måste vara medlem i partiet med medlemsavgiften betald i förväg.

Partiets Bankgiro är 5038–8438, Swish: 123 348 74 69
Medlemsavgiften är 100 kr/person/år.                                                            

För att delta med video måste man ha en smartphone eller en dator med kamera. Det går även bra med telefonuppkoppling via samma länk men då utan bild.

Valberedningen, Agneta Silversparf, 070-681 86 33, silversparf@gmail.com tar gärna emot förslag på valärendena.

Varmt välkomna,

Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega.

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #90 STAARE 2022

Det nittionde plenumet skulle denna gång avhållas i Staare. Den jämtländska staden huserade plenumsmöte för 9.e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

Sametingets nyvalde ordförande Daniel Holst-Vinka erhöll en tuff start, helt allena utan byte bakom ordförandeklubban fick han leda plenum genom alla paragraferna §§1-15 genom de 3 plenumsdagarna.

§ 5 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Stefan Mikaelsson som då hade temat ”Inga vinster i Sápmi” på sitt inlägg. Det inlägget kan man läsa i sin helhet längre ner på denna webbplats.

§6.1-6.2 Styrelsens och nämndernas rapporter till plenum är ganska dåligt hanterade av presidiet. Alla nämnder läggs i en enda klump så att de först föredras, den ena före och andra efter, sedan debatteras om det ledamöterna själva föredrar. Och sedan tas det ett enda beslut trots att det har varit flera olika föredragningar för olika nämnder. Inte värdigt ett folkvalt organ.

§7 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget var styrelsens förslag till beslut. Vice styrelseordförandes arvode var föreslaget att bli 0,6 inkomstbasbelopp per månad, för oppositionsråd var förslaget 0,4 inkomstbasbelopp per månad, och för politiskt sakkunnig var förslaget samma nivå som för oppositionsrådet. Plenum beslutade i enlighet med förslaget. Vid öppen votering avgavs 15 ja-röster, 12 nej-röster, 3 blanka och med en ledamot frånvarande. Sametingets plenum beslutade därmed i enlighet med styrelsens förslag till beslut.  

§8 Budget för budgetåret 2022 gav en hel del debatt. Eftersom den för styrelsen tillgängliga informationen förändrats från november 2021 och till slutet av januari månad, var budgetförslaget baserat på mer besparingar än det hade varit annars. Dock hade de flesta nämnderna erhållit mer i budgeterade medel för 2022 än vad som förbrukats under hela 2021. Och utfallet kan bli annars än vad som är budgeterat, så förhoppningen är att utfallet blir närmare vad som är budgeterat. Detta för att undvika att skicka tillbaka delar av överskottet till statskassan.

§10 Budgetunderlaget för 2023-2025 bygger till stora delar på vad den gamla styrelsen har gett in för föregående år. För första gången relaterade Sametinget till vad tre stora statligt ägda bolag hade i vinst för de tre första kvartalen för år 2021. En stor del av detta erhålls från Sápmi på svensk sida. Det minsta man kan säga är att obalansen fortsätter och utarmar stora delar av traditionella marker och vatten för det arktiska urfolket samerna. Plenum fastställde budgetunderlaget i enlighet med styrelsens förslag till beslut med röstetalet 12 ja-röster, 15 nej-röster, 3 blanka och med 1 ledamot frånvarande.

§11 Sammanträdesplanen för år 2022 förändrades så att årets tredje plenum flyttas från Ubmeje i november till Skiellehte i oktober.

Plenumsprotokollet nr 1-2022 §§1-15 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Julevu den 31.5-2.6.2022. 

Stefan Mikaelsson, partiordförande.

Artikel om vindkraft

Jan Rannerud: En muta om kommuner får pengar från staten för vindkraft

Nu utreder regeringen hur kommuner som påverkas av vindkraftsutbyggnad skulle kunna få betalt, ett system som majoriteten av kommunalråden i norra Sverige vill ha.

Men Jan Rannerud, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, tror att det här kan bli en muta som öppnar för fler vindkraftverk som kommer störa rennäringen.

– I alla andra sammanhang kallas det mutbrott men inte när staten gör det, säger Jan Rannerud.

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/jan-rannerud-en-muta-om-kommuner-far-pengar-fran-staten-for-vindkraft