RAPPORT FRÅN VUOVDEGA, PLENUM #96 UBMEJE 2024

Det nittiosjätte plenumet skulle denna gång avhållas i Ubmeje. Den västerbottniska residensorten huserade ett plenumsmöte för 5.e gången.
Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: ledamöterna Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson och 1.e ersättare Jennie Granberg. 
Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka som sig bör. 

§ 4 Extra Ärenden

Stefan Mikaelsson och Vuovdega föreslår extra ärende angående samer lagliga rätt till självbestämmande samt hatbrott. Läs mer på https://vuovdega.se/2024/02/21/begaran-om-%c2%a74-extra-arende-vid-plenum-i-ubmeje-den-20-22-2-2024/

Men en ledamot från Sametingspartiet Samerna motsatte sig detta Extra ärende som då avvisades av Sametingets ordförande i enlighet med Sametingsordningens §40.

§ 5.1 Styrelsens rapport till plenum

En lång debatt tog sin början, och trots att det var tidsbegränsning av antalet inlägg och längden på dessa, införd av presidiet. Så kunde nästan hela första plenumsdagen försvinna på detta ärende. Och till och med, när plenum lagt ärendet till handlingarna av en majoritet, så upptäcker styrelseordföranden en felskrivning i styrelsens dokument. Ärendet tas upp igen som godkändes av hela plenum, och återremitteras till styrelsen. Även om det var rätt att ändra felskrivningar, så visar detta exempel på hur dåligt ledamöterna förstår varandra och även lyssnar till varandras inlägg. Sametingets ordförande borde ta ett större ansvar för att minimera sådana händelser.

Sametingets plenum beslutade att återemittera ärendet.

§ 5.2 Nämndernas rapporter till plenum.

I vanlig ordning föredrar alla nämndernas företrädare var och en sin rapport till plenum. Först därefter så blir debatten fri och alla föredragningar debatteras på en enda gång. Det blir ju ett sammelsurium och svårt att hänga med. Inte alls värdigt en statlig myndighet och jämfört med hur dessa rapporter föredrogs & beslutades tidigare mandatperioder.

Sametingets plenum beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas 

Följande har hänt med detta ärende sedan det dök upp första gången vid plenum i Árviesjavrrie den 30.5-2.6:

.1). Sametingets plenum beslutade den 30 -31 maj, 1 -2 juni 2023, § 27 att återremittera ärendet.

.2). Styrelsen beslutade den 20 – 21 juni 2023, § 120 att remittera styrelsens förslag, som överlämnades till plenum den 30-31 maj 1-2 juni, på remiss till; sametingets partier, samiska riksorganisationer, samebyar sameföreningar, att sista dag inlämna yttrande är 6 augusti 2023, att kalla en (1) representant från Sametingets oppositionspartier till överläggningar med styrelsen den 9 augusti. kl 13.00.

Styrelsen beslutar vidare att med hänvisning till § 10 Sametingsordningen hos presidiet begära digitalt extra plenum för att besluta om ett ärende; * Sametingets regeringsuppdrag angående samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas”, att föreslå presidiet dag för extra digitalt plenum till onsdag den 30 augusti.

.3). Styrelsen beslutade den 10 augusti 2023, § 127 att hos presidiet återkalla begäran om extra plenum den 30 augusti 2023, att om plenum i november efter förhandling ändock beslutar bordlägga ärendet avser styrelsen ändra processdirektiven och inlämnar därefter styrelsens förslag till regeringen.

.4). Sametinget har fått förlängd tid (av Regeringen) till att redovisa uppdraget till och med den 27 november 2023.

.5). Styrelsen beslutade den 30 augusti 2023, § 131 att uppdra till kansliet göra en konsekvensanalys av styrelsens förslag.

.6). Styrelsen beslutade den 29 september 2023, § 149 att styrelseordföranden får i uppdrag tillsammans med kansliet färdigställa konsekvensanalysen, att bereda ärendet vidare.

.7). Styrelseordföranden har via ordförandebeslut den 12 oktober inbjudit de samiska Riksorganistionerna; Sámernas Riksförbund, Renägarförbundet, Same Ätnam, Landsförbundet Svenska Samer samt en representant från de sametingspartier som inte är representerade i Sametingets styrelse, till separata överläggningar den 3 november.

.8). Styrelsen beslutade 29 oktober 2023, § 173 föreslå Sametinget besluta att anta styrelsens förslag till om hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas samt, att överlämna förslaget med bilagor till regeringen i enlighet med regeringens uppdrag (Regeringsbeslut 2021-05-20, N 2021/01633).

.9). Sametingets plenum beslutade 21 -23 november 2023, § 40 att bordlägga ärendet.

.10). Styrelsen beslutar att till regeringen inlämna Sametingets redovisning enligt bilaga §185 den 27.11.2023.

.11). Sametingets plenum beslutade 20-22.2.2024 enligt följande:
Votering begärs. Den som stöder styrelseordförandens förslag svarar ja och den som inte gör det svarar nej Vid öppen votering avges 16 ja-röster, 14 nej-röster samt en ledamot röstar blank. Sametinget har därmed godtagit styrelseordförandens motförslag.

Styrelseordförandens motförslag var det som Sametingets styrelse insänt den 27.11.2023. Eftersom inga samebyar hade godkänt detta förslag, står det alltså samebyarna fritt att sin talan föra och rätt bevaka. Och det i alla instanser i den svenska statsförvaltningen. Samebyarnas beslut från ordförande konferensen kunde ingen av de som var med och beslutade, föredra och försvara med rösträtt i plenum. Det man lugnt kan konstatera är att beredningen av detta ärendet fortsätter och det med sametingspartiernas företrädare som sakkunniga i renmarkskommitten. Det beslut som Sametingets plenum tog har således inte alls påverkat dagens Rennäringslag eller hur den tolkas. Statens folkrättsliga förpliktelser åligger staten att själva åtgärda, och således har inte Sametingets plenum avhändat dessa från Staten. Och ytterst var det Riksdagen som etablerade Rennäringslagen och har ett särskilt ansvar i och med detta.

§ 8 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget.

Sametingets dagsarvode har under en längre varit 1800 kronor. Av den anledningen ser styrelsen det befogat att höja dagsarvodet med 200 konorr till 2 000 kronor och inte minst på grund av rådande inflation, ökade levnadsomkostnader samt generella löneökningar inom andra sektorer.  

Sametingets plenum beslutade att höja dagsarvodet med 200 kronor till 2 000 kronor från och med den 1 januari 2024.

§ 9 Motioner – forts.

Sametingets plenum beslutade att avslå motion §9.1 M 578. Sametinget beslutar därefter att bordlägga Motionerna § 9.2 -9.13.

§ 10 Arbetsordning för styrelse och nämnder – revideringar.

Sametinget beslutar således att anta arbetsordning för styrelse och nämnder –revideringar.

§ 11 Kulturpolitiskt handlingsprogram.

Begäran om återremiss till nämnden yrkades.
Sametingets plenum beslutade att anta kulturpolitiska handlingsprogrammet enligt bilaga. Fyra olika Sametingspartier reserverade sig mot beslutet.

§ 12 Budget 2024

Sametingets plenum beslutade att fastställa budgetramar för Sametinget för budgetåret 2024 enligt nedan:

§ 13 Årsredovisning 2023

Sametingets plenum kan kommentera årsredovisningen för närmast gånget år. Däremot är det styrelsen som fastställer och inlämnar årsredovisningen. Sametingets plenum beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 14 Budgetunderlag 2025-2027.

Sametingets plenum kan kommentera budgetunderlaget (bu) för närmast gånget år. En del mandatperioder har det faktiskt varit plenum som fastställt BU. Men det är inte alltid som yrkanden som framförs under plenum är progressiva och korrekta. Så det kan ha den nackdelen att icke beredda förslag kan antas och införas i BU. Numera är det styrelsen som fastställer och inlämnar budgetunderlaget. Sametingets plenum beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Idrottspolitisk strategi

En intressant debatt inleddes. Undertecknad framförde det värdefulla i gemenskapen med en samisk folkidrott på lokal, regional och nationell nivå. Detta som motvikt till elitidrottens nackdelar; elitism och fanatism. Sametingets plenum beslutar att återremittera ärendet.

§ 16 Valärenden

§ 16.3 Misstroende mot Sametingets styrelseordförande.
Dokument – Från Sámiid Riikkabellodat, Guovssonást och Mijjen Geajnoe; misstroende mot Sametingets styrelseordförande. Vid öppen omröstning avges 17 ja-röster och 12 nej-röster. Två ledamöter deltar inte i beslutet. Sametingets plenum har således förkastat misstroendet mot styrelseordföranden.

§ 16.9 Misstroende mot Rennäringsnämndens ordförande.
Ersättare Jennie Granberg tjänstgör för ledamoten Jan Rannerud i plenum. Dokument – Från Sámiid Riikkabellodat, Guovssonást och Mijjen Geajnoe; misstroende mot Rennäringsnämndens ordförande. Vid öppen omröstning avges 17 ja-röster och 12 nej-röster. Två ledamöter deltar inte i beslutet. Sametingets plenum har således förkastat misstroendet mot rennäringsnämndens ordförande.

För övriga valärenden så hänvisas det till Sametingets plenumsprotokoll.

§ 18 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet 2024-02-22, kl 17.45.

Konklusion: Ett plenum med knaggligt beslutsfattande, dålig stämning bland ledamöterna, och många ordningsfrågor. Eftersom det var det 9.e plenumet under mandatperioden, borde Sametingets ordförande ha klarat av att leda plenumsförhandlingarna så att ordningsfrågor nästen helt hade undvikits. Införandet av ny praxis på sittande möte motverkar denna ordning. De misstroenden som avlämnats prövades. I och med att Vuovdega har valteknisk samverkan med övriga partier i dagens tings-styrelse, så kunde plenum avvisa dessa misstroenden med 17-12. Detta gör ju också att Vuovdegas värdefulla positioner i Rennäringsnämnden, Kulturnämnden, Språknämnden m.fl. kvarstår. De partier som väckte ärendet med obefogade misstroende kvarstår som ganska maktlösa. Av mandatperioden kvarstår tre plenum så vi får hoppas att vi slipper fler sådana yrkanden.

Plenumsprotokollet nr 1-2024 §§01-18 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna hela protokollet där.

Nästa plenum arrangeras i Stuehkie den 28-30.5.2024. Inför plenum läggs handlingarna ut på Sametingets webbplats ca 14 dagar innan plenum. Håll därför utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, folkvald ledamot för Sametingspartiet Vuovdega.

Begäran om §4 Extra Ärende vid plenum i Ubmeje den 20-22.2.2024

I samband med öppnandet av plenum den 20 februari, så fanns en möjlighet att begära att ett Extra ärende skulle komma upp på föredragningslistan. Vuovdega hade diskuterat denna möjlighet och beslutade sig för att bruka den. Denna motivering angavs till ledamöterna i plenum:

”Varje gång som en same hävdar sin lagliga rätt till språk, kultur och näringar med traditionella uttryckssätt i Sápmi, så ökar risken att utsättas för hatbrott. Renmarkskommitténs mandat & pågående utredning har ytterligare förstärkt denna utsatthet mitt i det svenska samhället.

Det blir nu återigen aktuellt med ett smärtsamt konstaterande, att detta är nu precis vad som händer. Försöken att under demokratiska och lagliga former omvandla en koncessionssameby till en mer rättighetsbaserad skogssameby debatteras med felaktiga och ibland rasistiska argument. Polariseringen och rasismen vinner på detta men på bekostnad av enskilda samer.

Sametingspartiet Vuovdega föreslår därför under §4 att plenum etablerar ett uttalande under plenumsveckan den 20-22 februari 2024.”


Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka prövade ärendet och det visade sig att en ledamot från Sametingspartiet Samerna gick emot. Därför kunde inte ärendet tas upp på plenum och det i enlighet med Sametingets arbetsordning.

Sametingspartiet Vuovdega får fortsätta med att driva denna frågan vidare på lämpligt sätt.


Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #95 ÅRE 2023

Det nittiofemte plenumet skulle denna gång avhållas i Åre. Den jämtländska skidorten huserade ett plenumsmöte blott för 3.e gången.

Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: ledamöterna Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson och 1.e ersättare Jennie Granberg.  

Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka som sig bör. 

§ 39 Motioner
Tio olika motioner hade inlämnats varpå kansliet och i förekommande fall, olika nämnder hade berett svar. Detta varpå styrelsen berett förslag till beslut och som då lagts fram till plenum. För motionernas innehåll & plenums beslut så hänvisas till plenumsprotokollet.

§ 40 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas
Detta ärende har äntligen kommit upp till plenum för andra gången. Vid en ändå relativt kortfattad plenumsdebatt kom Samelandspartiet (SáR) och lade ett motförslag som var undertecknat av 19 ledamöter och ersättare. Och som en bilaga i detta motförslag fanns ett dokument som uppenbarligen var från en samisk paraplyorganisation som avhållit ordförande-konferens i Stockholm. De samebyar som deltagit angavs med respektive samebys namn men det framgick inte vilket ombud som deltagit. Ej heller var dokumentet i någon del undertecknat. Under debatten så begjordes bordläggning av Johan Hedemalm (JoF). Detta prövades först då väl beslutfattandet skulle ske. I protokollet anges följande: ”Den som stöder förslaget om bordläggning svarar ja och den som inte gör det svarar nej. Vid öppen votering avges 11 ja-röster, 16 nej-röster, 3 blanka”. Vuovdegas tre blankröstade. De som avgjorde detta ärendet var de ledamöter som röstade för votering med minoritetstödet som motivering. Ärendet blir därigenom kraftigt försvagat då plenum inte kan ta beslut i ärendet och lämna in ett yttrande till Regeringen inom föreskriven tid. Några dagar efter plenums avslutande höll Statskontoret ett dialogmöte med Sametingets styrelse och där framhölls det grundläggande i att plenumsbesluten i särskilt viktiga frågor, förenades med enighet av ledamöterna. Och kan inte plenum klara av att ta beslut med minst kvalificerad majoritet så att ett ärende kan avgöras, och därefter lämnas in till regeringen inom föreskriven tid. Så visst är det en kraftig försvagning av betydelsen av Sametingets yttrande som då blev inlämnat efter plenums avslutande.

§ 41 Kulturpolitiskt handlingsprogram
Plenum beslutade att återremittera ärendet.

§ 42 Preliminära budgetramar för budgetåret 2024
Plenum beslutade att fastställa preliminära budgetramar. Men även att uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget, att fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i februari 2024. Och det är så här det brukar se ut, eftersom regeringens besked om budget 2024 först kommer och anges i regleringsbrevet i december månad.

§ 43 Sammanträdesorter för plenum 2024
Styrelsen har beslutat att sammanträdesorterna år 2024 för plenum är; vecka 8 20 – 22 februari i Ubmeje, vecka 22 28 – 31 maj i Stuehkie och vecka 47 19 – 21 november i Váhtjer.

§ 44 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Ärendet innehöll en höjning av dagarvodet från 1800 och till 2000 kr per dag. Dock bordlades ärendet och de gamla reglerna för ekonomiska förmåner kommer fortsatta att användas.

§ 45 Motioner
Samtliga 13 motioner bordlades för att plenum skulle kunna avsluta inom i programmet föreskriven tid.

§ 46.1 Val av ledamöter och ersättare i ungdomsrådet
Till ordinarie ledamot valdes Erika Jannok med Johan Bergkvist som ersättare. Ungdomsrådet har därmed bara en vakant position.

§ 48 Avslutning
Plenum-sammanträdet avslutades den 2023-11-23; kl 16.45.

Konklusion: Ett plenum med knaggligt beslutsfattande som dessutom firade ett 30-års jubileum på onsdags eftermiddagen och med galamiddag på kvällen. Två statsråd var närvarande under eftermiddagen och statsministern hade skickat ett digitalt uttalade som visades på storbildskärm. De som vill läsa statsrådens högtidstal kan läsa detta på regeringens webbplats; https://www.regeringen.se/artiklar/2023/11/svenska-sametinget-firade-sitt-30-arsjubileum/

Fil.dr Ragnhild Nilsson och professor Ulf Mörkenstam föreläste om ”Sametinget 30 år – Valen, väljarna och politiken”. Vid den efterföljande frågestunden kunde Vuovdegas ledamöter ställa den första frågan, och även den sista.

Under middagen höll ålderspresidenten tal och de närvarande ställde sig upp och skålade för frånvarande vänner. Det vill säga de partikamrater, folkvalda, ersättare i plenum och kansli-personal som inte längre var närvarande i vår gemenskap. Ett viktigt moment i ett 30-års firande.

Plenumsprotokollet nr 3-2023 §§33-48 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna hela protokollet där.

Nästa plenum arrangeras i Ubmeje den 20-22.2.2024. Inför plenum läggs handlingarna ut på Sametingets webbplats ca 14 dagar innan plenum. Håll därför utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Sametingspartiet Vuovdega.

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #94 ÁRVIESJÁVVRIE 2023

Det nittiofjärde plenumet skulle denna gång avhållas i Árviesjávrrie – Arvidsjaur. Den lappländska centralorten huserade ett plenumsmöte blott för 6:e gången.

Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: Helena Dådring, Jennie Granberg, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Inför ett plenum så kallar Sametingets ordförande de folkvalda ledamöterna till plenum. Om någon anmäler förhinder kallar Sametingets kansli därefter ersättarna i den strikta ordning de blivit invalda. En folkvald och två ersättare för partiet hade anmält förhinder och därför såg partiets styrka ut som den angivits enligt ovan.

Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Holst Vinka som sig bör. 

§ 20 Val av två justerare

Jan Rannerud valdes till en av de två justerare som krävs.

§ 23 Kulturpolitiskt handlingsprogram

Begäran om återremiss yrkades med motiveringen att förslaget ”inte har remitterats till Sametingspartierna”. Plenum beslutade i enlighet med yrkandet. Noteras kan att det i protokollet under denna paragraf står angivet enligt följande: ”Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett yrkande om återremiss. Enligt 56 § Sametingsordningen ska yrkande om återremiss prövas först. Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för yrkandet om återremiss och finner att Sametinget godtagit yrkandet om återremiss.”

§ 24 Språkpolitisk strategi

Yrkande om återremiss framlades i plenum. I protokollet anges följande: ”Ordföranden förklarar debatten avslutat. Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns yrkande om återremiss. Enligt 56 § Sametingsordningen ska yrkande om återremiss prövas först. Ordföranden ställer proposition för yrkandet om återremiss och finner Att Sametinget förkastat yrkandet om återremiss.’ Votering begärs. Den som stöder yrkandet om återremiss svarar ja och den som inte gör det svarar nej Vid öppen omröstning avlämnas 14 ja-röster, 16 nej-röster. En ledamot avstår från att rösta. Sametinget har därmed förkastat yrkandet om återremiss”. Därefter beslutade plenum om att anta Språkpolitisk strategi.

§ 25 Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

Föredragningen pågår med flera olika ledamöter och speciellt under nämndernas redovisning så skiljs inte de olika nämnderna åt. Föredragning efter föredragning pågår för olika nämnderna medans debatten sker samtidigt för alla nämnder. Detta är ett mindre bra arbetssätt som nu pågått under nästan 2 mandatperioder.

§ 27 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas

Styrelsens förslag till beslut i detta ärendet, hade framtagits i början av maj månad. Det var ett relativt bra underlag till beslut, och hade förtjänstfulla delar. Det var dessutom mycket bättre att styrelsen hade ett förslag till beslut, än att ha varit utan förslag till beslut. Under debatten i plenum kunde konstateras en viss öppning, och Vuovdega hade redan under partiöverläggningarna kommit fram till att en återremiss av ärendet hade förbättrat beredningen av underlaget till beslutsfattandet. Och så blev också fallet. Så här anger protokollet: ”Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för yrkandet om återremiss och finner att Sametinget förkastat yrkandet om återremiss. Votering begärs. Den som stöder yrkande om återremiss svarar ja och den som inte gör det svarar nej. Vid öppen omröstning avges 17 ja-röster, 13 nej-röster samt en ledamot avstår från att rösta. Sametinget har därmed beslutat om återremiss”.

Sametinget begjorde därefter i juni månad hos regeringen möjlighet till att inkomma med yttrandet senast den 27 november. Och noteras kan i efterhand, att regeringen gav Sametinget möjlighet att inkomma med yttrandet senast den 27 november. Så även det var ett slags tecken på eget självbestämmande som Sametinget borde bruka mer ofta. Speciellt i förhållande till Svearnas regering.

§ 29 Motioner

Tio olika motioner hade inlämnats varpå styrelse och i förekommande fall, olika nämnder hade berett svar. Detta varpå styrelsen berett förslag till beslut och som då lagts fram till plenum. För motionernas innehåll & plenums beslut så hänvisas till plenumsprotokollet.

§ 30.1 Val av ledamöter och ersättare i ungdomsrådet

Hilda Granberg blev vald som ledamot och även som Ungdomsrådets ordförande. Noteras kan att platsen för 2 ordinarie ledamöter blev förklarad för vakant då respektive parti (för de 2 olika positionerna) inte inkommit med något namnförslag. Ett haltande ungdomsråd består således av 3 valda ledamöter.

§ 32 Avslutning

Plenum- sammanträdet avslutades den 2023-06-02; kl 13.45.

Konklusion: Vuovdega genomförde ett bra plenum och lyckades att få till ett försök att få till en bättre process samt beslut vad avser §27. Ett förslag som får stöd av en kvalificerad majoritet i plenum vore det klart bästa i detta sammanhanget. Alternativet kan bli en bordläggning då ärendet dyker upp vid kommande plenum i Åre.

Plenumsprotokollet nr 2-2023 §§18-32 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna hela protokollet där.

Nästa plenum arrangeras i Åre den 21-23.11.2023. Inför plenum läggs handlingarna ut på Sametingets webbplats ca 14 dagar innan plenum. Håll därför utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Sametingspartiet Vuovdega.

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #93 UBMEJE 2023

Det nittiotredje plenumet skulle denna gång avhållas i Ubmeje – Umeå. Den västerbottniska residens-staden huserade plenumsmöte blott för 4.e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

Plenum öppnades av vice ordförande Paulus Kuoljok eftersom Sametingets ordförande Daniel Holst Vinka av ofärdig och kvar på sitt hotellrum.

§7 Budget 2023.
Denna budget var ganska spartanskt inriktad och mycket av det ligger ju på regeringens ansvar. Detaljstyrningen i regleringsbrevet innebär som tidigare år en begränsning i hur Sametingets styrelse kan reglera detaljerna i budget. Plenum ska då endast fastställa ramarna. Och så skedde nu med då Plenum beslutade i enlighet med Styrelsens förslag till beslut: ”Att fastställa budgetramarna för år 2023”.

§8 Årsredovisning 2022                                                                  
Hela detta ärende fick föredras av Vice styrelseordförande Stefan Mikaelsson.
Detta eftersom styrelseordförande Håkan Jonsson inte kunde delta under hela sista plenumsdagen som var torsdagen den 23 februari. En information som framhölls under föredragningen var denna:Incidenter under året – Kanslichefen har under året polisanmält styrelsens ordförande för korruption samt polisanmält en styrelseledamot för förtal. Båda polisanmälningarna är nedlagda. Konflikten mellan styrelsen och kanslichefen för Sametinget har eskalerat och resulterat i avgörande i Statens ansvarsnämnd. Ansvarsnämnden ansåg att det inte fanns skäl för avsked, att kanslichefen inte åsidosatt sitt uppdrag. Sametingets styrelse har därefter slutit en överenskommelse med kanslichefen om avslutad tjänst 29 januari 2023 samt avgångsvederlag”. Och trots att denna text om ”incidenter” genomgick så blev det endast 2 stycken inlägg, och debatten kunde avslutas ganska fort och ärendet lades därefter till handlingarna.

§9 Budgetunderlag 2023-2026                                                                          
Utöver utökning med 9 000 tkr av förvaltningsanslaget för verksamhetsåret 2023, äskar Sametinget om en ramförstärkning till 67 176 tkr årligen för perioden 2024–2026. Ser man på ”1:22 Främjande av rennäringen”, så yrkas en ökning från 125 915 tkr för 2023 och till 207 215 tkr för år 2024, och till 217 715 vardera för år 2025 och 2026. Eftersom detta dokument inte var fastställt av styrelsen vid plenums genomförande så var styrelsens förslag till beslut ”Att lägga informationen till handlingarna”. Detta i sin tur vållade en lång debatt och även reservationer mot plenums majoritetsbeslut. En del av de närvarande fjällsamerna framhöll att detta budgetunderlag var dåligt för skogssamisk renskötsel och även för medlemmarna i Sametingspartiet Vuovdega. Sametingsledamöterna för Vuovdega i plenum förbehöll sig dock rätten att nu och i fortsättningen veta sitt eget bästa och kunna tala för vår sak. Vuovdegas tre folkvalda ledamöter i plenum har närmare 130 års erfarenhet av att vara moms-registrerade för en samisk renskötsel, så det var kanske detta faktumet som då det nämndes i plenum, retade upp vissa av de närvarande. Plenum beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

§10 Sametingets öppnande av ny mandatperiod 2025                                 
Styrelsen beslutade i enlighet med Valnämndens förslag till beslut, att hålla öppnandet i Bihtám- Piteå och att dessutom detta öppnande skall ske på Pite Havsbad. Vid öppen omröstning avgavs 17 ja-röster, 10 nej-röster, 1 blank, 2 ledamöter ej närvarande och 1 ledamot avstod från att rösta. Plenum beslutade således i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

§11 Näringspolitiskt Handlingsprogram
Plenum antog det nya Handlingsprogrammet efter att först ha avvisat ett tilläggsförslag till detsamma. Detta nya utkastet är betydligt bättre än de 2 tidigare versionerna som inte kommit upp till plenum. 

§12 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget – revidering               
Under förhandlingarna i plenum så dök synpunkten upp att de som är ledamöter i styrelsen är jäviga vid ett beslutfattande i denna fråga. Därmed lämnade närvarande ledamöter i styrelsen sina platser i plenum under denna punkt. Två av de partier som inte är representerade i styrelsen erbjöd sig att kvitta Sametingspartiet Vuovdegas 2 frånvarande ledamöter med 1 ledamot från vardera dessa 2 största partierna. Och utan några långa förhandlingar eller skriftliga beslut så infördes nu ett slags informellt kvittningssystem i plenum. Därigenom slapp Vuovdega med extremt kort varsel och utan rimliga körtider & arbetsförhållanden begära att kansliet kallar in eventuella ersättare för några minuters tjänstgöring. Det gäller dock för partiet att vara bättre förberedd på liknande förhållanden i framtiden. Man ska dock komma ihåg att det alltid är kansliet som kallar in ersättare för tjänstgöring.

§13 Motioner                                                                    
Äntligen kommer ett mera jämt flöde av motioner med beredda motionssvar, än för ett år sedan. Det är kansliet som bereder ett motionssvar ”enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet”, och i förekommande fall dessutom även en eller flera nämnder.

En motion som antogs gemensamt av plenum var då motion ”M 581 Motion om skogsbrukets påverkan”. Styrelsens förslag till beslut var att motionen skulle anses som besvarad, men plenum beslutade enhälligt att motionen skulle antas. Det innebär bland annat att Sametinget skall ”inrätta en skogsstrategi”. Man kan väl fundera på om ett oberett dokument som en motion överhuvudtaget skall antas av plenum, men värdet att kunna ta ett gemensamt beslut var i detta fallet viktigare.

§14 Uttalande om Global Klimatförändring                                                        
Plenum beslutade att bordlägga ärendet om ett aktuellt uttalande. De partier som inte har representation i styrelsen ville uppenbarligen påverka innehållet på ett annat kraftigare sätt än vad som kan genomföras under en debatt i plenum. Viljan att komma överens i detta ärende jämfört med ovan relaterade motionsärende, saknades.

§15 VALÄRENDEN

§15:4 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i rennäringsnämnden Jonas Larsson hade begärt entledigande från sitt uppdrag och plenum beslutade i enlighet med den skriftliga & diarieförda begäran.

§15:5 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i rennäringsnämnden Henrik Andersson hade begärt entledigande från sitt uppdrag och plenum beslutade i enlighet med den skriftliga & diarieförda begäran.

§15:6 Fyllnadsval- ersättare i Rennäringsnämnden för Jan Rannerud             
Henrik Andersson utsågs till ersättare i Rennäringsnämnden för Jan Rannerud.

§15:7 Fyllnadsval- ersättare i Rennäringsnämnden för Martin Lundgren 
Jonas Larsson utsågs till ersättare i Rennäringsnämnden för Martin Lundgren.

Ovanstående entledigande och valärenden är enbart för att ordinarie ledamot och dess ersättare inte skall vara från samma sameby, så att eventuella jävsförhållanden inte gör att både ordinarie och ersättare förhindras från att tjänstgöra.

Konklusioner: Detta sjätte plenum under denna mandatperioden kan betecknas som halvtid. Nu återstår fem plenums möten för innevarande år 2023 samt 2024 och det sista ordinarie plenumet i februari 2025. Den sista dagen för detta plenumsmöte i Ubmeje kännetecknades av en galopperande förkylning. Sametingets ordförande Daniel Holst Vinka kunde inte alls vara med någon av plenumsdagarna 21- 23 februari. Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson blev också drabbad och kunde inte alls delta den sista dagen dvs torsdagen den 23 februari. Som Sametingets vice styrelseordförande fick undertecknad förmånen att föredra de ärenden som var kvar på föredragningslistan under den sista plenumsdagen. Med hjälp av Jan Rannerud som i kompetensen som Näringsnämndens ordförande deltog, kunde en stor del av den kritik som riktats mot styrelsen och budgetunderlaget bemötas tills den tystnade.

Noteras kan även att Public Service intervjuade undertecknad, men att ingen av dessa två intervjuer har publicerats på webben. Och det är inte första gången som så sker. Frågan om en oberoende samisk media genom uppdatering av samiskt mediapolitiskt handlings-program är således mer aktuell nu än någonsin.

Plenumsprotokollet nr 1-2023 §§1-17 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Nästa plenum arrangeras i Árviesjávrrie den 29-2.6.2023. Det sker då i samband med Sametingens sjunde parlamentariker-konferens. Håll utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega