RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #91 JULEVU 2022

Det nittioförsta plenumet skulle denna gång avhållas i Julevu. Den norrbottniska kuststaden huserade plenumsmöte blott för 3:e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Elle Eriksson kunde också närvara på åhörarbänken under hela första plenumsdagen och som gäst under galamiddagen tack vare att Ungdomsrådet var anmälda.

§ 20 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Stefan Mikaelsson som då hade temat ”Stockholm 50 plus” på sitt inlägg.

Under pågående plenum inlämnades två olika misstroendeförklaringar. Dessa behandlades senare under § 26 Valärenden.

§ 22 Uttalande om Gállok genomfördes på ett konstruktivt sätt. Man kunde med vissa tillägg till styrelsens förslag till beslut gemensamt anta detta uttalande. Se Sametingets webbsida för att läsa uttalandet (https://www.sametinget.se/167407).

§ 23 Styrelsens verksamhetsplan redovisades och lades efter debatt till handlingarna.  

§ 24 Nordisk Samekonvention som var så genomarbetad och förhandlad mellan regeringskanslierna i de nordiska staterna och med de Arktiska Sametingena, låg nu äntligen på bordet. Trots detta kunde Sametingena gemensamt inte gå med på förslaget så plenum valde att besluta att lägga informationen till handlingarna.

§ 26:4 Valärenden och misstroendet prövades därför. Vid öppen omröstning avgavs 12 ja-röster, 17 nej-röster och 2 blanka. En majoritet i plenum valde således att avvisa detta misstroende.

Plenumsprotokollet nr 2-2022 §§16-29 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Skillehte den 25-27.10.2022. 

Avslutningsvis kan konstateras att denna info kom lite väl sent, men under försommaren fick undertecknad besöka hälsocentralen lite ofta för att få ett mindre besvär åtgärdat. Nu lagom till hösten är detta avklarat så nu kommer nog rapporterna lite oftare. Med tillönskan om en skön september och framgång i skördearbetet.

Stefan Mikaelsson, partiordförande Vuovdega

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #90 STAARE 2022

Det nittionde plenumet skulle denna gång avhållas i Staare. Den jämtländska staden huserade plenumsmöte för 9.e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

Sametingets nyvalde ordförande Daniel Holst-Vinka erhöll en tuff start, helt allena utan byte bakom ordförandeklubban fick han leda plenum genom alla paragraferna §§1-15 genom de 3 plenumsdagarna.

§ 5 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Stefan Mikaelsson som då hade temat ”Inga vinster i Sápmi” på sitt inlägg. Det inlägget kan man läsa i sin helhet längre ner på denna webbplats.

§6.1-6.2 Styrelsens och nämndernas rapporter till plenum är ganska dåligt hanterade av presidiet. Alla nämnder läggs i en enda klump så att de först föredras, den ena före och andra efter, sedan debatteras om det ledamöterna själva föredrar. Och sedan tas det ett enda beslut trots att det har varit flera olika föredragningar för olika nämnder. Inte värdigt ett folkvalt organ.

§7 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget var styrelsens förslag till beslut. Vice styrelseordförandes arvode var föreslaget att bli 0,6 inkomstbasbelopp per månad, för oppositionsråd var förslaget 0,4 inkomstbasbelopp per månad, och för politiskt sakkunnig var förslaget samma nivå som för oppositionsrådet. Plenum beslutade i enlighet med förslaget. Vid öppen votering avgavs 15 ja-röster, 12 nej-röster, 3 blanka och med en ledamot frånvarande. Sametingets plenum beslutade därmed i enlighet med styrelsens förslag till beslut.  

§8 Budget för budgetåret 2022 gav en hel del debatt. Eftersom den för styrelsen tillgängliga informationen förändrats från november 2021 och till slutet av januari månad, var budgetförslaget baserat på mer besparingar än det hade varit annars. Dock hade de flesta nämnderna erhållit mer i budgeterade medel för 2022 än vad som förbrukats under hela 2021. Och utfallet kan bli annars än vad som är budgeterat, så förhoppningen är att utfallet blir närmare vad som är budgeterat. Detta för att undvika att skicka tillbaka delar av överskottet till statskassan.

§10 Budgetunderlaget för 2023-2025 bygger till stora delar på vad den gamla styrelsen har gett in för föregående år. För första gången relaterade Sametinget till vad tre stora statligt ägda bolag hade i vinst för de tre första kvartalen för år 2021. En stor del av detta erhålls från Sápmi på svensk sida. Det minsta man kan säga är att obalansen fortsätter och utarmar stora delar av traditionella marker och vatten för det arktiska urfolket samerna. Plenum fastställde budgetunderlaget i enlighet med styrelsens förslag till beslut med röstetalet 12 ja-röster, 15 nej-röster, 3 blanka och med 1 ledamot frånvarande.

§11 Sammanträdesplanen för år 2022 förändrades så att årets tredje plenum flyttas från Ubmeje i november till Skiellehte i oktober.

Plenumsprotokollet nr 1-2022 §§1-15 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Julevu den 31.5-2.6.2022. 

Stefan Mikaelsson, partiordförande.

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #89 GIRON 2021

Det åttionionde plenumet skulle denna gång avhållas i Giron. Gruvstaden huserade plenumsmöte för 11.e gången. Kommunstyrelsens ordförande lyste dock med sin frånvaro under såväl förhandlingar som galamiddag.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

Sametingets nyvalde ordförande Daniel Holst erhöll en tuff start, helt allena utan byte bakom ordförandeklubban fick han leda plenum genom alla paragraferna §§23–39 genom de 3 plenumdagarna.

§ 26 Under Extra Ärenden som inleder varje plenum den första dagen kunde partiet Samerna och dess enda representant i plenum, Mikael Jakobsson meddela att partiet Samerna går emot alla Extra ärenden. Utom Extra ärendet om pensioner för de politiker som har 40-procentig ekonomisk förmån av Sametinget.

Det föreslagna Extra ärendet – uttalande angående grön omställning med hänvisning till Fosen-domen, avvisades därmed från behandling under plenumsförhandlingarna. 

Den s.k. Allmänpolitiska debatt § 27 var schemalagd till att pågå från kl. 08.30 och till kl. 12.00 onsdagen den 1 december. Uppenbarligen fanns en avsaknad på debattlusta eller så var debattreglerna inte anpassade efter sametingsledamöternas önskemål, för debatten var ganska tam och avslutades redan ca kl. 10.30.

§ 28 Styrelsens och nämndernas redovisning till plenum blev föredragna på ett mindre lyckat tillvägagångssätt. Under ”Styrelsens redovisning” blev alla olika styrelserapporter föredragna, dels den avgångna och dels den tillträdande styrelsens korta rapporter. Efter föredragningen lämnades ordet fritt och ledamöter i plenum fick då ställa frågor på den föredragning som man önskade. Samma tillvägagångssätt genomfördes under ”Nämndernas redovisning” och det blev väldigt ostrukturerat och svårt att hänga med på vilken föredragning som det ställdes frågor på. Det normala borde vara att efter varje enskild föredragning så öppnas debatten varefter man kan gå till beslut när väl debatten är avslutad. Det kan ta lite längre tid men är också mer värdigt för ett folkvalt organ.

§ 29 Preliminära budgetramar är inte så intressant som det kan låta. Detta eftersom det är först genom Regleringsbrevet som regeringen offentliggör i mitten eller slutet av december som budgetramarna kan fastställas. Men det blev i alla fall en omröstning under plenum på grund av ett motförslag av Per Olof Nutti. Styrelsens förslag till beslut erhöll majoritet med sifforna 17 mot 11. Plenums beslut blev sålunda att: uppdra till styrelsen att besluta om detaljbudget, och att fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i februari 2022.

§ 30 Inrättandet av ett s.k. Oppositionsråd med en personlig ersättare där oppositionsrådet skulle ha samma ekonomiska förmåner som styrelseledamöterna, blev återremitterat. Oppositionsrådet skulle ha närvaro och yttranderätt på styrelsens sammanträden men inte rösträtt. Nu får vi invänta februari månads plenum för att se om plenum kommer fram till beslut i detta ärende.

§ 32 Parlamentsbyggnaden kom upp som ett ärende, och det gällde en tomt för denna byggnad i Staare. Av de tre olika tomter som kommunen hänvisat till så hade både den nuvarande och även den tidigare styrelsen besiktat de olika alternativen. Det alternativ som dagens styrelse föreslog till plenum var alternativet Fornön. Den tomten ligger nära Storsjön och nära samhällsbebyggelsen som man ser tydligt från tomten tvärs över en vattenyta på något hundratal meter. Det öppna landskapet är väl synligt men åt andra hållet är också järnvägsspåret som en gång ledde delegaterna till Tråante och 1917 års Landsmöte beläget. Även Åreskutan är inom synhåll från denna tomt Fornön. Detta förhållande skiljer de andra två tomterna från denna utvalda tomt. Nu gäller det för kommunen att göra undersökningar av tomtens beskaffenhet och försäkra sig om att tomtmarken är tillräckligt stabil och säker för vattenflödena från Storsjön och kraftiga regnflöden. Vi lär således få återkomma i saken.

§33 Samisk sanningskommission var uppe för information.
I handlingarna till plenum angavs bland annat detta: ”Den 3 november 2021 fattade regeringen beslut om att inrätta en sanningskommission som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Ordförande och ledamöter/kommissionärer ska tillsättas i nästa steg. Kommissionen ska bl.a. kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och relevanta aktörers agerande vid genomförandet av den politiken, sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samerna samt verka för att denna kunskap förs vidare till kommande generationer, och lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2025.”

Plenum beslutade i enlighet med styrelsens förslag, nämligen att lägga informationen till handlingarna. Plenum lär få komma tillbaka till ärendet.

§ 34 Sammanträdesplan fastställdes för tiden 2022–2025. För nästa år 2022 var dock orterna angivna och i övrigt var det regioner där styrelsen får fastställa orterna varje år och meddela sista plenum årligen om detta.

För år 2022 och vecka 8 den 22-24 februari arrangeras plenum i Staare,
och vecka 22 den 31 maj–2 juni avhålls plenum i Julevu,
och vecka 43 den 25-27 oktober genomförs plenum i Ubmeje.

§37 Valärenden genomfördes med följande resultat:

I Samefondens styrelse erhöll Vuovdega en ordinarie plats dit Stefan Mikaelsson valdes, men utan egen ersättare för Vuovdega.

Som ordförande för Samefonden valdes Helena Dådring gemensamt av styrelse-partierna och dess ledamöter utan motförslag.

Noteras kan att förra mandatperioden saknade Vuovdega representation i Samefonden.

Till ungdomsrådet invaldes Hilda Granberg som fyllnadsval.

Konklusioner: Plenum kunde genomföras på ett relativt bra sätt men visst märks det att presidiet saknar mångårig erfarenhet av att leda plenum. Vuovdega tog plats i föredragningar av verksamheten och agerandet under besvarandet av inlämnade motioner. Oppositionen i plenum hade ingen riktigt saklig kritik att komma med, utan denna gång kunde ärendena genomföras på ett konsekvent och sakligt sätt. Men tecknen hopar sig för den nyvalda regeringens nonchalans då det gäller det samiska folkets urfolksrätt, men det får vi nog återkomma till tids nog.

Plenumsprotokollet nr 3 §§23–39 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Staare den 22-24.2.2022.  

Stefan Mikaelsson, partiordförande.

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM 88 I LIKSJOE 2021

Det åttonde konstituerande plenumet skulle denna gång avhållas i Lycksele. Vuovdega reste till plenumsorten redan på lördag, dvs en dag före det kallelsen stipulerat. Det visade sig sedermera att dessa extra timmar väl behövdes. Och det var endast de som var kallade av Sametingets ordförande och Sametingets kansli som fick närvara.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud och Stefan Mikaelsson.

Vuovdega & Samerna förhandlade tillsammans gentemot förstahandsalternativet Sámiid Riikkabellodat och Guovssonásti. Förhandlingarna löpte på hyfsat bra efter en tidigare fastställd matematisk fördelningsnyckel, men just som ett politiskt innehåll hade tillförts så avbröts förhandlingarna.

Efter några timmars uppehåll meddelade de tre största partierna att dessa inte skulle ha någon valteknisk samverkan med partiet Samerna. Därigenom föll förstahandsalternativet med val av styrelse med en majoritet av plenums ledamöter, dvs minst 16 ledamöter. Osäkerheten med en minoritetsstyrelse på 15 ledamöter var alltför stor för att den skulle kännas som ett seriöst alternativ. Vuovdega blev därmed ställda inför fullbordat faktum av våra tidigare s.k. samarbetspartier.

Återigen avbröts förhandlingarna och vi fick besked att en proportionellt vald styrelse övervägdes. När även detta alternativ förkastats av några av de största partierna, så återstod ett enda alternativ, och det var en politisk samverkan med Jakt och Fiske-samerna. Att inte bruka våra mandat i plenum eller inte våga ta ett politiskt beslut där andra partier tar ett steg tillbaka, fanns inte på kartan för Vuovdega.

Ålderspresident Stefan Mikaelsson öppnade det 88:e plenumet den 30 augusti och förrättade det första uppropet. Ajourneringar gjorde att det blev få plenumsförhandlingar. Klockan 12.00 den 31 augusti var överläggningarna inom Vuovdega avslutade och kl 15.45 kunde de tidigare ajournerade plenumsförhandlingarna återupptas.

Som valärenden hanns med under eftermiddagen att välja Daniel Holst till Sametingets ordförande, att bl.a välja Jan Rannerud och Stefan Mikaelsson till ordinarie ledamöter i styrelsen, och att därefter välja Håkan Jonsson till styrelsens ordförande. Styrelsen består av 6 ledamöter och 2 av dessa från Vuovdega och med Stefan Mikaelsson som vice styrelseordförande.

Den högtidliga invigningen av mandatperioden genomfördes i några sammanbyggda stora tältkåtor vid Ume-älvens strand, ca 150 meter från hotellet. Det blåste friska vindar så tältduken skallrade, när vi ledamöter blev uppropade av Valnämnden och fick slå oss ner på första parkett. Några inspirerande tal hölls av bl.a Talman Andreas Norlén, Kulturminister Amanda Lind, Ärkebiskopen Antje Jackelén, Sametings-president Aili Keskitalo och Samerådets vice president Åsa Blind Larsson. Väldigt fina, berörande och inkluderande tal som alla kompletterade varandra på det bästa sätt. Kvällen avslutades med en gala-middag, god underhållning och middags-tal.  

Torsdagen den 2 september fortsatte plenum med start kl 15.45 och kvarvarande valärenden. Till ordförande i rennäringsnämnden valdes Jan Rannerud och till vice ordförande valdes Martin Lundgren. De oroliga röster som hördes i samband med de första valen borde nog ha kunnat invänta genomförandet av alla valärenden. Skogsrenskötselns utmaningar kommer att kunna bemötas på ett bättre sätt med tanke på de val som skett till just Rennäringsnämnden. Övriga val med positioner för Vuovdega redovisas längre ner.

Konklusioner: Oväntade aktiviteter gjorde att Vuovdega fick förhålla sig till detta. Om en proportionellt vald styrelse inte kan väljas så måste en majoritetsstyrelse med stöd av minst 16 ledamöter bli alternativet. Vuovdega erhöll ordförande-poster i två av nämnderna som kan påverka innehållet i beslutsfattandet som berör enskilda skogssamer.

Dessa ordförandeposter kom just i Rennäringsnämnden och Valnämnden. Och just nu så är det politiska ledarskapet i dessa nämnder under Vuovdegas ledning och därmed kan vi med fog anta att det blir mer jämlikt beslutsfattande än tidigare. Vuovdega har kompetenta politiker som väl fyller de positioner med kompetens och kontinuitet för vilka de har blivit valda.

Det lättaste sättet att inte misslyckas är att inte göra någonting alls utan att med ett nickande hålla med den som pratat före en själv. Vuovdega har nu vågat att välja en majoritetsstyrelse och kan driva politik med ett stöd i plenum under de kommande fyra åren. Vuovdega har således goda möjligheter att kunna bedriva den politik som valprogrammet och med det som finns angett under flikarna på vuovdega.se anger.

Vi syns på nästa plenum i Giron den 30-2-12. Stefan Mikaelsson, parti-ordförande.

Poster för Vuovdegas förtroendevalda;

12 ordinarie ledamöter med 11 ersättare och 1 ersättarplats vakant.

Vice ordförande i styrelsen

Ordförande i Rennäringsnämnden

Vice ordförande i Rennäringsnämnden

Ordförande i Valnämnden.

Sametingets styrelse (6 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Stefan Mikaelsson, vice ordf                            Martin Lundgren

Jan Rannerud                                                   Vakant

Samiskt Parlamentariskt Råd (7 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Stefan Mikaelsson                                            Martin Lundgren

Styrelsen till Samiskt Parlamentariskt Råd (2 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Håkan Jonsson                                                   Stefan Mikaelsson

Hälso Äldre & Idrottsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Helena Dådring                                                 Jonathan Olsson Sagelind

Kulturnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Marina Nilsson Ederlöf                                    Michael Eriksson

Näringsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Jan Rannerud                                                     Nils Johan Rannerud

Rennäringsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Jan Rannerud ordförande                               Jonas Larsson

Martin Lundgren                                               Henrik Andersson

Språknämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Märgge Uttjek                                                   Lars Thomas Mangi

Ungdomsråd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Elle Eriksson                                                       Nils Johan Rannerud

Valnämnd (7 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Jennie Granberg ordförande                         Lars Stenberg

Rapport från konstituerande plenum

Styrelsemöte i Arvidsjaur 21 augusti

Mötet skedde en vecka senare än mötet vi kallar ”Arvidsjauröverenskommelsen”

Detta möte behandlade det erbjudande Vuovdega fick utifrån den fördelningsnyckel som användes och tillsammans med Samerna då vi hade en samverkan. Dessa två möten pekade i en riktning mot ett samarbete med Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega/Samerna vilket vi var tydliga med redan 16 augusti.

Lycksele lördag 28 augusti

Vi enades tidigare om att själva bekosta en extra dag för lösa eventuella frågetecken.

Under denna dag var vi hyggligt överens men Anders Kråik kunde inte komma förrän sent på kvällen på grund av andra åtaganden. Det samtalades om arbetet i styrelsen och om vissa positioner, Samerna hade då en plats i styrelsen och nämnds platser med en ordförandeplats i en nämnd. Det skulle då presenteras en slutgiltig lista men än en gång framstod det klart att samarbetet skulle fortsätta den kommande mandatperioden.

Lycksele söndag 29 augusti

Något har hänt sedan lördag. Hela bilden var omvänd och diskussionerna svängde på ett för oss negativt sätt.

Vi samverkanspartier tittade gemensamt på budet från JoF som ett alternativ vilket var i sak likvärdigt med alliansens. Rennäringsnämnden var vår men med fem ledamöter. Vårt förslag tillsammans med Samerna lämnades över till den gamla alliansen och där ingick inte Rennäringsnämnden men ett förslag på en utökning till 7 platser.

Lycksele måndag 30 augusti

Helt förändrat klimat där Vuovdega kallades till SáR och där fanns även JoF. Deras gemensamma besked var att Samerna skulle stängas ut till varje pris man namngav särskilt Anders Kråik som problemet. Vi lyssnade men kunde inte godta att vi inte fick välja våra partners.

Anders Kråik kallades sedan ensam in i SáR grupprum och fick samma besked. Vi beslutade då att ta ett samtal med JoF som vidhöll att Anders Kråik inte var välkommen, man sa att MG fört fram kravet trots att man inte skulle stödja JoF.

Min analys är att man helt enkelt räknat med att ”vår” sida skulle ha 14 mandat och JoF 14 mandat men då majoritet med stöd av MG när man lyckats sparka ut Samerna.

Saken förvärrades då man insåg att vi inte skulle delta i en omröstning mot Samerna. SáR och JoF meddelade då gemensamt med Guovssonásti att man tecknat ett avtal som avsåg att utestänga Samerna vilket krasst betydde att alla förhandlingar var över.

Vuovdega och Samerna var utestängda och med en valteknisk allians fanns möjligen en styrelseplats tillgänglig, inga nämnds platser om det yttersta inträffade.

För vår del innebar det att vi kunde ligga och vila.

Plenum öppnade och val av tillfällig valberedning skedde, därefter ajournerades plenum för dagen. Intensiva kontakter följde.

Lycksele tisdag 31 augusti

De förhandlingar som tog plats pendlade för vår del mellan strandade förhandlingar mellan den gamla alliansen, diskussioner med JoF och sedan ytterligare besked att vi inte var välkomna någonstans utan att man skulle bilda en proportionellt vald styrelse.

Vi meddelade att vi godtog detta då vi inte kunde påverka något.

Strax innan plenum startade om ville JoF föra ett samtal, man var då beredd att erbjuda oss det tidigare budet men att Samerna inte kunde vara med på annat sätt än i nämnder, alltså de fick ingen plats i styrelse eller ordförandeplats i nämnd.

För oss som parti tvingades vi att följa vårt årsmöte där kravet var att söka bästa möjliga lösning. Vi tog ett majoritets beslut i gruppen att fullfölja en förhandling med JoF.

Plenum öppnade kl. 10 med ett flertal ajourneringar.

SáR och Guovssonásti kontaktade oss sent med kort tid kvar och erbjöd en lösning som kunde generera arvoderade uppdrag för Anders Kråik men fortfarande gällde uppgörelsen med JoF.

SáR meddelade senare att partiet inte stod bakom detta och därmed föll sista möjligheten, med 14 mandat fanns inga alternativ kvar. Sannolikt väntade en mandatperiod i opposition för Samelandspartiet och Guovssonásti.

Efter ajourneringar skedde val av styrelse.

Plenum ajournerades till torsdag 2 september 15.45.

Lycksele onsdag 1 september

Invigning

Lycksele torsdag 2 september

Under den återupptagna plenumsförhandlingen valdes samtliga ledamöter till nämnderna.

Vad hände??

Min slutsats är att alla spelade ett högt spel men glömde eller struntade i att förhandla.

Varför sattes prestige före samarbete?

Varför blev mobbningen och utfrysningen av partiet Samerna i allmänhet och Anders Kråik i synnerhet den viktigaste politiska sakfrågan som alla enades bakom?

Senast jag såg nåt liknande var när alla riksdagspartier försökte frysa ut SD.

Har vi verkligen den synen på sametingspartiet Samerna?

Efter plenum tävlar vissa partier i att peka ut Vuovdega som svikare när alla i själva verket gemensamt tvingade oss ut ur förhandlingarna. JoF var riktigt snabba när de såg var vi hamnade men våra forna vänner svek.

Skamligt uppträdande från de som kallade oss vänner.

Hanteringen av Anders Kråik borde tvinga fram en lag som stoppar denna typ av diskriminering och jag känner en stor skam själv även om det inte hjälpt att Vuovdega agerat på annat sätt.

Denna hantering kommer inte att glömmas bort. Jag hoppas att väljarna förstår vad som hänt och säger ifrån till sina partier.

9000 på röstlängden och detta blev den viktigaste frågan!

Till råga på allt frågar vi var de unga tagit vägen, behöver någon undra mer?

På återhörande

Jan Rannerud