RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #93 UBMEJE 2023

Det nittiotredje plenumet skulle denna gång avhållas i Ubmeje – Umeå. Den västerbottniska residens-staden huserade plenumsmöte blott för 4.e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

Plenum öppnades av vice ordförande Paulus Kuoljok eftersom Sametingets ordförande Daniel Holst Vinka av ofärdig och kvar på sitt hotellrum.

§7 Budget 2023.
Denna budget var ganska spartanskt inriktad och mycket av det ligger ju på regeringens ansvar. Detaljstyrningen i regleringsbrevet innebär som tidigare år en begränsning i hur Sametingets styrelse kan reglera detaljerna i budget. Plenum ska då endast fastställa ramarna. Och så skedde nu med då Plenum beslutade i enlighet med Styrelsens förslag till beslut: ”Att fastställa budgetramarna för år 2023”.

§8 Årsredovisning 2022                                                                  
Hela detta ärende fick föredras av Vice styrelseordförande Stefan Mikaelsson.
Detta eftersom styrelseordförande Håkan Jonsson inte kunde delta under hela sista plenumsdagen som var torsdagen den 23 februari. En information som framhölls under föredragningen var denna:Incidenter under året – Kanslichefen har under året polisanmält styrelsens ordförande för korruption samt polisanmält en styrelseledamot för förtal. Båda polisanmälningarna är nedlagda. Konflikten mellan styrelsen och kanslichefen för Sametinget har eskalerat och resulterat i avgörande i Statens ansvarsnämnd. Ansvarsnämnden ansåg att det inte fanns skäl för avsked, att kanslichefen inte åsidosatt sitt uppdrag. Sametingets styrelse har därefter slutit en överenskommelse med kanslichefen om avslutad tjänst 29 januari 2023 samt avgångsvederlag”. Och trots att denna text om ”incidenter” genomgick så blev det endast 2 stycken inlägg, och debatten kunde avslutas ganska fort och ärendet lades därefter till handlingarna.

§9 Budgetunderlag 2023-2026                                                                          
Utöver utökning med 9 000 tkr av förvaltningsanslaget för verksamhetsåret 2023, äskar Sametinget om en ramförstärkning till 67 176 tkr årligen för perioden 2024–2026. Ser man på ”1:22 Främjande av rennäringen”, så yrkas en ökning från 125 915 tkr för 2023 och till 207 215 tkr för år 2024, och till 217 715 vardera för år 2025 och 2026. Eftersom detta dokument inte var fastställt av styrelsen vid plenums genomförande så var styrelsens förslag till beslut ”Att lägga informationen till handlingarna”. Detta i sin tur vållade en lång debatt och även reservationer mot plenums majoritetsbeslut. En del av de närvarande fjällsamerna framhöll att detta budgetunderlag var dåligt för skogssamisk renskötsel och även för medlemmarna i Sametingspartiet Vuovdega. Sametingsledamöterna för Vuovdega i plenum förbehöll sig dock rätten att nu och i fortsättningen veta sitt eget bästa och kunna tala för vår sak. Vuovdegas tre folkvalda ledamöter i plenum har närmare 130 års erfarenhet av att vara moms-registrerade för en samisk renskötsel, så det var kanske detta faktumet som då det nämndes i plenum, retade upp vissa av de närvarande. Plenum beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

§10 Sametingets öppnande av ny mandatperiod 2025                                 
Styrelsen beslutade i enlighet med Valnämndens förslag till beslut, att hålla öppnandet i Bihtám- Piteå och att dessutom detta öppnande skall ske på Pite Havsbad. Vid öppen omröstning avgavs 17 ja-röster, 10 nej-röster, 1 blank, 2 ledamöter ej närvarande och 1 ledamot avstod från att rösta. Plenum beslutade således i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

§11 Näringspolitiskt Handlingsprogram
Plenum antog det nya Handlingsprogrammet efter att först ha avvisat ett tilläggsförslag till detsamma. Detta nya utkastet är betydligt bättre än de 2 tidigare versionerna som inte kommit upp till plenum. 

§12 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget – revidering               
Under förhandlingarna i plenum så dök synpunkten upp att de som är ledamöter i styrelsen är jäviga vid ett beslutfattande i denna fråga. Därmed lämnade närvarande ledamöter i styrelsen sina platser i plenum under denna punkt. Två av de partier som inte är representerade i styrelsen erbjöd sig att kvitta Sametingspartiet Vuovdegas 2 frånvarande ledamöter med 1 ledamot från vardera dessa 2 största partierna. Och utan några långa förhandlingar eller skriftliga beslut så infördes nu ett slags informellt kvittningssystem i plenum. Därigenom slapp Vuovdega med extremt kort varsel och utan rimliga körtider & arbetsförhållanden begära att kansliet kallar in eventuella ersättare för några minuters tjänstgöring. Det gäller dock för partiet att vara bättre förberedd på liknande förhållanden i framtiden. Man ska dock komma ihåg att det alltid är kansliet som kallar in ersättare för tjänstgöring.

§13 Motioner                                                                    
Äntligen kommer ett mera jämt flöde av motioner med beredda motionssvar, än för ett år sedan. Det är kansliet som bereder ett motionssvar ”enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet”, och i förekommande fall dessutom även en eller flera nämnder.

En motion som antogs gemensamt av plenum var då motion ”M 581 Motion om skogsbrukets påverkan”. Styrelsens förslag till beslut var att motionen skulle anses som besvarad, men plenum beslutade enhälligt att motionen skulle antas. Det innebär bland annat att Sametinget skall ”inrätta en skogsstrategi”. Man kan väl fundera på om ett oberett dokument som en motion överhuvudtaget skall antas av plenum, men värdet att kunna ta ett gemensamt beslut var i detta fallet viktigare.

§14 Uttalande om Global Klimatförändring                                                        
Plenum beslutade att bordlägga ärendet om ett aktuellt uttalande. De partier som inte har representation i styrelsen ville uppenbarligen påverka innehållet på ett annat kraftigare sätt än vad som kan genomföras under en debatt i plenum. Viljan att komma överens i detta ärende jämfört med ovan relaterade motionsärende, saknades.

§15 VALÄRENDEN

§15:4 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i rennäringsnämnden Jonas Larsson hade begärt entledigande från sitt uppdrag och plenum beslutade i enlighet med den skriftliga & diarieförda begäran.

§15:5 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i rennäringsnämnden Henrik Andersson hade begärt entledigande från sitt uppdrag och plenum beslutade i enlighet med den skriftliga & diarieförda begäran.

§15:6 Fyllnadsval- ersättare i Rennäringsnämnden för Jan Rannerud             
Henrik Andersson utsågs till ersättare i Rennäringsnämnden för Jan Rannerud.

§15:7 Fyllnadsval- ersättare i Rennäringsnämnden för Martin Lundgren 
Jonas Larsson utsågs till ersättare i Rennäringsnämnden för Martin Lundgren.

Ovanstående entledigande och valärenden är enbart för att ordinarie ledamot och dess ersättare inte skall vara från samma sameby, så att eventuella jävsförhållanden inte gör att både ordinarie och ersättare förhindras från att tjänstgöra.

Konklusioner: Detta sjätte plenum under denna mandatperioden kan betecknas som halvtid. Nu återstår fem plenums möten för innevarande år 2023 samt 2024 och det sista ordinarie plenumet i februari 2025. Den sista dagen för detta plenumsmöte i Ubmeje kännetecknades av en galopperande förkylning. Sametingets ordförande Daniel Holst Vinka kunde inte alls vara med någon av plenumsdagarna 21- 23 februari. Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson blev också drabbad och kunde inte alls delta den sista dagen dvs torsdagen den 23 februari. Som Sametingets vice styrelseordförande fick undertecknad förmånen att föredra de ärenden som var kvar på föredragningslistan under den sista plenumsdagen. Med hjälp av Jan Rannerud som i kompetensen som Näringsnämndens ordförande deltog, kunde en stor del av den kritik som riktats mot styrelsen och budgetunderlaget bemötas tills den tystnade.

Noteras kan även att Public Service intervjuade undertecknad, men att ingen av dessa två intervjuer har publicerats på webben. Och det är inte första gången som så sker. Frågan om en oberoende samisk media genom uppdatering av samiskt mediapolitiskt handlings-program är således mer aktuell nu än någonsin.

Plenumsprotokollet nr 1-2023 §§1-17 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Nästa plenum arrangeras i Árviesjávrrie den 29-2.6.2023. Det sker då i samband med Sametingens sjunde parlamentariker-konferens. Håll utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega