Sametingets plenum i Sundsvall av Katarina Sevä

Plenum Sundsvall 17-19 februari 2015

Sametingets plenum ägde denna gång rum i Sundsvall. Måndagen den 16:e anlände de flesta ledamöter och dagen föregicks av genomgång och  diskussioner av ärenden både inom vårt egna parti och med våra samarbetspartier Guovssonásti och Samelandspartiet.

Bland ärendena som behandlades under plenum var bland andra:

Extra ärenden

Sametingets framtida samepolitik

Motioner

Styrelsens och nämndernas redovisning

Budget 2015

Årsredovisning 2014

Budgetunderlag

Sametingsordningen

Parlamentsbyggnaden

Valärenden

 

Fullständig föredragningslista återfinns på sametinget.se

Under punkten extra ärenden lyftes följande frågor fram: samisk idrott, beteskris samt återkallande av uppdrag.

Beteskrisen: I dagsläget har 25 samebyar anmält till sametinget att de har problem med betet då det på grund av temperaturomslag har fallit regn som resulterat i isbildning och detta i kombination med stora mängder snö. Detta är något som var viktigt att uppmärksamma på plenum då det är ett minst sagt akut läge för många renskötare så på bakgrund av detta yrkade Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna på:

– att sametingets styrelseordförande snarast hos regeringen begär utökade medel för utfodring av renar 2014/2015 på grund av svåra snö- och betesförhållanden i vinterbeteslanden orsakade av rådande klimatförändringar. Detta yrkande antogs av sametingets plenum.

Vad gäller extraärendet som behandlade återkallande av uppdrag så framförde partiet Samerna att de vill återkalla Gunnel Heligfjells plats i sameskolstyrelsen, samt Min Geaidnu att de vill återkalla uppdragen för Ol-Johan Sikku som ledamot i näringsnämnden samt ledamot i styrelsen. Dessa frågor behandlades under punkten valärenden. Vuovdegas ståndpunkt i detta var att vi anser att detta är en fråga som måste lösas av partierna själva och därmed valde vi att inte delta i dessa beslut. Vi har fortsatt förtroende för vår ledamot i Sameskolstyrelsen och de partier som inte har förtroende för sina egna ledamöter får lösa det själva.

Sametingets framtida samepolitik: Sametinget har vid flera tillfällen upprättat olika arbetsgrupper och kommittéer som behandlat samiska rättighetsfrågor. Den senaste var en kommitté som tillsattes i oktober 2012 men någon rapport av detta arbete har inte inkommit, vilket vi dock hoppas på skall göras. Ett stort antal motioner som berör ämnet har inlämnats. Därför anses att sametinget bör initiera ett arbete med mål att utarbeta förslag på hur nordiska samekonventionen, urfolksdeklarationen ska implementeras i svensk lag samt ratificeringen av ILO konventionen 169.

Sametingets plenum antog förslagen

  • att entlediga tidigare utsedd kommitté Samisk rätt till land och vatten
  • att styrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med en ny framtida samepolitik
  • att tillsätta en expertkommitté

Den kommande tidsplanen som presenterades av styrelsens ordförande Håkan Jonsson var följande: 2015-02-18 plenum beslutar om att styrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till direktiv till arbetet med Sametingets framtida samepolitik.

2015-05-27 plenum beslutar direktiven till arbetet. 2015-06 styrelsen utser en expertgrupp och till den knyts en sekreterare. 2016-06-01 ett förslag till ny framtida samepolitik remissas till samiska organisationer. 2016-10-05 Sametinget presenterar förslag till en ny framtida samepolitik.

En minst sagt väldigt optimistisk tidsplan kan tyckas för ett gediget arbete som detta, hur det går får tiden utvisa. Något som är värt att framhäva är att förslaget skall remissas till samiska organisationer, något som inte tagits tillräcklig hänsyn till tidigare. Viktigt är att de är delaktiga i arbeten som dessa.

Katarina Sevä