INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2024

Den Internationella kvinnodagen den 8 mars är en mycket speciell dag. Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara acceptabel.

Den institionella och strukturella diskrimineringen som ytterst grundas på rasismens grund, slår hårt mot ett samiskt samhällsskapande. Detta trots att den samiska nationen har förhållandevis goda levnadsvillkor och god säkerhet i det svenska samhället. För ett bättre samiskt samhälle så måste samiska kvinnor tillförsäkras ett jämlikt och jämställt lagstiftande.

Samiska kvinnors betydelse i det samiska samhället går ofta förlorad i den politiska debatten. Kontinuiteten dvs överförandet av den samiska kulturen till barn och barn-barn med språk, historia, traditionell mat, traditionella klädesvanor, joik & muntliga traditioner osv, allt hänger ihop och är ofta sammankopplade med de samiska kvinnornas delaktighet och gemenskap.

Och även om många samer kandiderar i det svenska valet till riksdag, regioner och kommuner, så har inte resultatet av detta förbättrat jämställdheten särskilt mycket. Återigen ställs relevanta krav på de folkvalda att tillsammans och i gemenskap i Sametingets plenum, aktivt och kontinuerligt driva urfolksdimensionen i alla kontakter med det omkringliggande samhället.                            

Endast tillsammans kan vi stärka & försvara vår rätt som ett folk, öka jämställdheten och genomföra de handlingsprogram och de parlamentarikerkonferens-uttalanden som antagits av Sametingen i Áanaar, Giron och Kárášjohka.

Idag bekräftar vi återigen vår relation till moder jord och vårt åtagande till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.


/Stefan Mikaelsson, ordförande Sametingspartiet Vuovdega.

UTTALANDE FRÅN SAMETINGSPARTIET VUOVDEGA

Sametinget erhöll 20.5.2021 ett regeringsuppdrag N2021/01633, nämligen att utreda ”Samebyarnas interna organisering”. Och tämligen förvånande ska ”det stora flertalet av samebyarna kan ställa sig bakom dem”, enligt regeringens direktiv.

Samebyarna har själva via sin paraplyorganisation, i en resolution från 2012 uttalat att:
”När samebyarna försöker föra frågor till regering & riksdag blir de ombedda att kommunicera via Sametinget, en kommunikationsväg som inte fungerar för samebyarna”.

Riksdagen som har antagit Rennäringslagen 1971, har därigenom ett speciellt ansvar att leva upp till dagens internationella MR-instrument. Regeringens direktiv anger även att ”Relevanta folkrättsliga principer ska beaktas i analysen”.

Föga förvånande passar tre av Sametingspartierna på att i Sametingets plenum, försöka företräda samebyarna. Lägga fram deras beslut från ordförandekonferensen & genom att räkna upp alla namnen, ett och ett, på de samebyar som ställt sig bakom detta beslutet.

Samebyarna borde få fortsätta att kunna stå politiskt obundna gentemot Riksdagen och Sametinget. Precis som det paraplyorganisationen självmant anger på dess webbplats. Att politisera samebyarna som tre sametingspartier gör, är föga konstruktivt & ligger inte inom ramen för ett samiskt självbestämmande.

Sametinget har alldeles uppenbart utmanat Regeringen och dess direktiv i sakfrågan samt därigenom inte avhändat staten från dess folkrättsliga ansvar & förpliktelser. Det borde också samebyarna kunna göra och därmed tala för sig själva. I Sametingets plenum talar ledamöterna och dess partier för de som har kunnat delta i valet. Att förändra den ordningen skulle ytterst begränsa Sametingets möjligheter att framledes kunna driva de frågor inom ämnesområden som har gjorts under tre decennier.


Sametingspartiet Vuovdegas styrelse den 4 mars 2024.

RAPPORT FRÅN VUOVDEGA, PLENUM #96 UBMEJE 2024

Det nittiosjätte plenumet skulle denna gång avhållas i Ubmeje. Den västerbottniska residensorten huserade ett plenumsmöte för 5.e gången.
Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: ledamöterna Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson och 1.e ersättare Jennie Granberg. 
Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka som sig bör. 

§ 4 Extra Ärenden

Stefan Mikaelsson och Vuovdega föreslår extra ärende angående samer lagliga rätt till självbestämmande samt hatbrott. Läs mer på https://vuovdega.se/2024/02/21/begaran-om-%c2%a74-extra-arende-vid-plenum-i-ubmeje-den-20-22-2-2024/

Men en ledamot från Sametingspartiet Samerna motsatte sig detta Extra ärende som då avvisades av Sametingets ordförande i enlighet med Sametingsordningens §40.

§ 5.1 Styrelsens rapport till plenum

En lång debatt tog sin början, och trots att det var tidsbegränsning av antalet inlägg och längden på dessa, införd av presidiet. Så kunde nästan hela första plenumsdagen försvinna på detta ärende. Och till och med, när plenum lagt ärendet till handlingarna av en majoritet, så upptäcker styrelseordföranden en felskrivning i styrelsens dokument. Ärendet tas upp igen som godkändes av hela plenum, och återremitteras till styrelsen. Även om det var rätt att ändra felskrivningar, så visar detta exempel på hur dåligt ledamöterna förstår varandra och även lyssnar till varandras inlägg. Sametingets ordförande borde ta ett större ansvar för att minimera sådana händelser.

Sametingets plenum beslutade att återemittera ärendet.

§ 5.2 Nämndernas rapporter till plenum.

I vanlig ordning föredrar alla nämndernas företrädare var och en sin rapport till plenum. Först därefter så blir debatten fri och alla föredragningar debatteras på en enda gång. Det blir ju ett sammelsurium och svårt att hänga med. Inte alls värdigt en statlig myndighet och jämfört med hur dessa rapporter föredrogs & beslutades tidigare mandatperioder.

Sametingets plenum beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas 

Följande har hänt med detta ärende sedan det dök upp första gången vid plenum i Árviesjavrrie den 30.5-2.6:

.1). Sametingets plenum beslutade den 30 -31 maj, 1 -2 juni 2023, § 27 att återremittera ärendet.

.2). Styrelsen beslutade den 20 – 21 juni 2023, § 120 att remittera styrelsens förslag, som överlämnades till plenum den 30-31 maj 1-2 juni, på remiss till; sametingets partier, samiska riksorganisationer, samebyar sameföreningar, att sista dag inlämna yttrande är 6 augusti 2023, att kalla en (1) representant från Sametingets oppositionspartier till överläggningar med styrelsen den 9 augusti. kl 13.00.

Styrelsen beslutar vidare att med hänvisning till § 10 Sametingsordningen hos presidiet begära digitalt extra plenum för att besluta om ett ärende; * Sametingets regeringsuppdrag angående samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas”, att föreslå presidiet dag för extra digitalt plenum till onsdag den 30 augusti.

.3). Styrelsen beslutade den 10 augusti 2023, § 127 att hos presidiet återkalla begäran om extra plenum den 30 augusti 2023, att om plenum i november efter förhandling ändock beslutar bordlägga ärendet avser styrelsen ändra processdirektiven och inlämnar därefter styrelsens förslag till regeringen.

.4). Sametinget har fått förlängd tid (av Regeringen) till att redovisa uppdraget till och med den 27 november 2023.

.5). Styrelsen beslutade den 30 augusti 2023, § 131 att uppdra till kansliet göra en konsekvensanalys av styrelsens förslag.

.6). Styrelsen beslutade den 29 september 2023, § 149 att styrelseordföranden får i uppdrag tillsammans med kansliet färdigställa konsekvensanalysen, att bereda ärendet vidare.

.7). Styrelseordföranden har via ordförandebeslut den 12 oktober inbjudit de samiska Riksorganistionerna; Sámernas Riksförbund, Renägarförbundet, Same Ätnam, Landsförbundet Svenska Samer samt en representant från de sametingspartier som inte är representerade i Sametingets styrelse, till separata överläggningar den 3 november.

.8). Styrelsen beslutade 29 oktober 2023, § 173 föreslå Sametinget besluta att anta styrelsens förslag till om hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas samt, att överlämna förslaget med bilagor till regeringen i enlighet med regeringens uppdrag (Regeringsbeslut 2021-05-20, N 2021/01633).

.9). Sametingets plenum beslutade 21 -23 november 2023, § 40 att bordlägga ärendet.

.10). Styrelsen beslutar att till regeringen inlämna Sametingets redovisning enligt bilaga §185 den 27.11.2023.

.11). Sametingets plenum beslutade 20-22.2.2024 enligt följande:
Votering begärs. Den som stöder styrelseordförandens förslag svarar ja och den som inte gör det svarar nej Vid öppen votering avges 16 ja-röster, 14 nej-röster samt en ledamot röstar blank. Sametinget har därmed godtagit styrelseordförandens motförslag.

Styrelseordförandens motförslag var det som Sametingets styrelse insänt den 27.11.2023. Eftersom inga samebyar hade godkänt detta förslag, står det alltså samebyarna fritt att sin talan föra och rätt bevaka. Och det i alla instanser i den svenska statsförvaltningen. Samebyarnas beslut från ordförande konferensen kunde ingen av de som var med och beslutade, föredra och försvara med rösträtt i plenum. Det man lugnt kan konstatera är att beredningen av detta ärendet fortsätter och det med sametingspartiernas företrädare som sakkunniga i renmarkskommitten. Det beslut som Sametingets plenum tog har således inte alls påverkat dagens Rennäringslag eller hur den tolkas. Statens folkrättsliga förpliktelser åligger staten att själva åtgärda, och således har inte Sametingets plenum avhändat dessa från Staten. Och ytterst var det Riksdagen som etablerade Rennäringslagen och har ett särskilt ansvar i och med detta.

§ 8 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget.

Sametingets dagsarvode har under en längre varit 1800 kronor. Av den anledningen ser styrelsen det befogat att höja dagsarvodet med 200 konorr till 2 000 kronor och inte minst på grund av rådande inflation, ökade levnadsomkostnader samt generella löneökningar inom andra sektorer.  

Sametingets plenum beslutade att höja dagsarvodet med 200 kronor till 2 000 kronor från och med den 1 januari 2024.

§ 9 Motioner – forts.

Sametingets plenum beslutade att avslå motion §9.1 M 578. Sametinget beslutar därefter att bordlägga Motionerna § 9.2 -9.13.

§ 10 Arbetsordning för styrelse och nämnder – revideringar.

Sametinget beslutar således att anta arbetsordning för styrelse och nämnder –revideringar.

§ 11 Kulturpolitiskt handlingsprogram.

Begäran om återremiss till nämnden yrkades.
Sametingets plenum beslutade att anta kulturpolitiska handlingsprogrammet enligt bilaga. Fyra olika Sametingspartier reserverade sig mot beslutet.

§ 12 Budget 2024

Sametingets plenum beslutade att fastställa budgetramar för Sametinget för budgetåret 2024 enligt nedan:

§ 13 Årsredovisning 2023

Sametingets plenum kan kommentera årsredovisningen för närmast gånget år. Däremot är det styrelsen som fastställer och inlämnar årsredovisningen. Sametingets plenum beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 14 Budgetunderlag 2025-2027.

Sametingets plenum kan kommentera budgetunderlaget (bu) för närmast gånget år. En del mandatperioder har det faktiskt varit plenum som fastställt BU. Men det är inte alltid som yrkanden som framförs under plenum är progressiva och korrekta. Så det kan ha den nackdelen att icke beredda förslag kan antas och införas i BU. Numera är det styrelsen som fastställer och inlämnar budgetunderlaget. Sametingets plenum beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Idrottspolitisk strategi

En intressant debatt inleddes. Undertecknad framförde det värdefulla i gemenskapen med en samisk folkidrott på lokal, regional och nationell nivå. Detta som motvikt till elitidrottens nackdelar; elitism och fanatism. Sametingets plenum beslutar att återremittera ärendet.

§ 16 Valärenden

§ 16.3 Misstroende mot Sametingets styrelseordförande.
Dokument – Från Sámiid Riikkabellodat, Guovssonást och Mijjen Geajnoe; misstroende mot Sametingets styrelseordförande. Vid öppen omröstning avges 17 ja-röster och 12 nej-röster. Två ledamöter deltar inte i beslutet. Sametingets plenum har således förkastat misstroendet mot styrelseordföranden.

§ 16.9 Misstroende mot Rennäringsnämndens ordförande.
Ersättare Jennie Granberg tjänstgör för ledamoten Jan Rannerud i plenum. Dokument – Från Sámiid Riikkabellodat, Guovssonást och Mijjen Geajnoe; misstroende mot Rennäringsnämndens ordförande. Vid öppen omröstning avges 17 ja-röster och 12 nej-röster. Två ledamöter deltar inte i beslutet. Sametingets plenum har således förkastat misstroendet mot rennäringsnämndens ordförande.

För övriga valärenden så hänvisas det till Sametingets plenumsprotokoll.

§ 18 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet 2024-02-22, kl 17.45.

Konklusion: Ett plenum med knaggligt beslutsfattande, dålig stämning bland ledamöterna, och många ordningsfrågor. Eftersom det var det 9.e plenumet under mandatperioden, borde Sametingets ordförande ha klarat av att leda plenumsförhandlingarna så att ordningsfrågor nästen helt hade undvikits. Införandet av ny praxis på sittande möte motverkar denna ordning. De misstroenden som avlämnats prövades. I och med att Vuovdega har valteknisk samverkan med övriga partier i dagens tings-styrelse, så kunde plenum avvisa dessa misstroenden med 17-12. Detta gör ju också att Vuovdegas värdefulla positioner i Rennäringsnämnden, Kulturnämnden, Språknämnden m.fl. kvarstår. De partier som väckte ärendet med obefogade misstroende kvarstår som ganska maktlösa. Av mandatperioden kvarstår tre plenum så vi får hoppas att vi slipper fler sådana yrkanden.

Plenumsprotokollet nr 1-2024 §§01-18 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna hela protokollet där.

Nästa plenum arrangeras i Stuehkie den 28-30.5.2024. Inför plenum läggs handlingarna ut på Sametingets webbplats ca 14 dagar innan plenum. Håll därför utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, folkvald ledamot för Sametingspartiet Vuovdega.

Begäran om §4 Extra Ärende vid plenum i Ubmeje den 20-22.2.2024

I samband med öppnandet av plenum den 20 februari, så fanns en möjlighet att begära att ett Extra ärende skulle komma upp på föredragningslistan. Vuovdega hade diskuterat denna möjlighet och beslutade sig för att bruka den. Denna motivering angavs till ledamöterna i plenum:

”Varje gång som en same hävdar sin lagliga rätt till språk, kultur och näringar med traditionella uttryckssätt i Sápmi, så ökar risken att utsättas för hatbrott. Renmarkskommitténs mandat & pågående utredning har ytterligare förstärkt denna utsatthet mitt i det svenska samhället.

Det blir nu återigen aktuellt med ett smärtsamt konstaterande, att detta är nu precis vad som händer. Försöken att under demokratiska och lagliga former omvandla en koncessionssameby till en mer rättighetsbaserad skogssameby debatteras med felaktiga och ibland rasistiska argument. Polariseringen och rasismen vinner på detta men på bekostnad av enskilda samer.

Sametingspartiet Vuovdega föreslår därför under §4 att plenum etablerar ett uttalande under plenumsveckan den 20-22 februari 2024.”


Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka prövade ärendet och det visade sig att en ledamot från Sametingspartiet Samerna gick emot. Därför kunde inte ärendet tas upp på plenum och det i enlighet med Sametingets arbetsordning.

Sametingspartiet Vuovdega får fortsätta med att driva denna frågan vidare på lämpligt sätt.


Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #95 ÅRE 2023

Det nittiofemte plenumet skulle denna gång avhållas i Åre. Den jämtländska skidorten huserade ett plenumsmöte blott för 3.e gången.

Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: ledamöterna Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson och 1.e ersättare Jennie Granberg.  

Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka som sig bör. 

§ 39 Motioner
Tio olika motioner hade inlämnats varpå kansliet och i förekommande fall, olika nämnder hade berett svar. Detta varpå styrelsen berett förslag till beslut och som då lagts fram till plenum. För motionernas innehåll & plenums beslut så hänvisas till plenumsprotokollet.

§ 40 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas
Detta ärende har äntligen kommit upp till plenum för andra gången. Vid en ändå relativt kortfattad plenumsdebatt kom Samelandspartiet (SáR) och lade ett motförslag som var undertecknat av 19 ledamöter och ersättare. Och som en bilaga i detta motförslag fanns ett dokument som uppenbarligen var från en samisk paraplyorganisation som avhållit ordförande-konferens i Stockholm. De samebyar som deltagit angavs med respektive samebys namn men det framgick inte vilket ombud som deltagit. Ej heller var dokumentet i någon del undertecknat. Under debatten så begjordes bordläggning av Johan Hedemalm (JoF). Detta prövades först då väl beslutfattandet skulle ske. I protokollet anges följande: ”Den som stöder förslaget om bordläggning svarar ja och den som inte gör det svarar nej. Vid öppen votering avges 11 ja-röster, 16 nej-röster, 3 blanka”. Vuovdegas tre blankröstade. De som avgjorde detta ärendet var de ledamöter som röstade för votering med minoritetstödet som motivering. Ärendet blir därigenom kraftigt försvagat då plenum inte kan ta beslut i ärendet och lämna in ett yttrande till Regeringen inom föreskriven tid. Några dagar efter plenums avslutande höll Statskontoret ett dialogmöte med Sametingets styrelse och där framhölls det grundläggande i att plenumsbesluten i särskilt viktiga frågor, förenades med enighet av ledamöterna. Och kan inte plenum klara av att ta beslut med minst kvalificerad majoritet så att ett ärende kan avgöras, och därefter lämnas in till regeringen inom föreskriven tid. Så visst är det en kraftig försvagning av betydelsen av Sametingets yttrande som då blev inlämnat efter plenums avslutande.

§ 41 Kulturpolitiskt handlingsprogram
Plenum beslutade att återremittera ärendet.

§ 42 Preliminära budgetramar för budgetåret 2024
Plenum beslutade att fastställa preliminära budgetramar. Men även att uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget, att fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i februari 2024. Och det är så här det brukar se ut, eftersom regeringens besked om budget 2024 först kommer och anges i regleringsbrevet i december månad.

§ 43 Sammanträdesorter för plenum 2024
Styrelsen har beslutat att sammanträdesorterna år 2024 för plenum är; vecka 8 20 – 22 februari i Ubmeje, vecka 22 28 – 31 maj i Stuehkie och vecka 47 19 – 21 november i Váhtjer.

§ 44 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Ärendet innehöll en höjning av dagarvodet från 1800 och till 2000 kr per dag. Dock bordlades ärendet och de gamla reglerna för ekonomiska förmåner kommer fortsatta att användas.

§ 45 Motioner
Samtliga 13 motioner bordlades för att plenum skulle kunna avsluta inom i programmet föreskriven tid.

§ 46.1 Val av ledamöter och ersättare i ungdomsrådet
Till ordinarie ledamot valdes Erika Jannok med Johan Bergkvist som ersättare. Ungdomsrådet har därmed bara en vakant position.

§ 48 Avslutning
Plenum-sammanträdet avslutades den 2023-11-23; kl 16.45.

Konklusion: Ett plenum med knaggligt beslutsfattande som dessutom firade ett 30-års jubileum på onsdags eftermiddagen och med galamiddag på kvällen. Två statsråd var närvarande under eftermiddagen och statsministern hade skickat ett digitalt uttalade som visades på storbildskärm. De som vill läsa statsrådens högtidstal kan läsa detta på regeringens webbplats; https://www.regeringen.se/artiklar/2023/11/svenska-sametinget-firade-sitt-30-arsjubileum/

Fil.dr Ragnhild Nilsson och professor Ulf Mörkenstam föreläste om ”Sametinget 30 år – Valen, väljarna och politiken”. Vid den efterföljande frågestunden kunde Vuovdegas ledamöter ställa den första frågan, och även den sista.

Under middagen höll ålderspresidenten tal och de närvarande ställde sig upp och skålade för frånvarande vänner. Det vill säga de partikamrater, folkvalda, ersättare i plenum och kansli-personal som inte längre var närvarande i vår gemenskap. Ett viktigt moment i ett 30-års firande.

Plenumsprotokollet nr 3-2023 §§33-48 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna hela protokollet där.

Nästa plenum arrangeras i Ubmeje den 20-22.2.2024. Inför plenum läggs handlingarna ut på Sametingets webbplats ca 14 dagar innan plenum. Håll därför utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Sametingspartiet Vuovdega.