INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2024

Den Internationella kvinnodagen den 8 mars är en mycket speciell dag. Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara acceptabel.

Den institionella och strukturella diskrimineringen som ytterst grundas på rasismens grund, slår hårt mot ett samiskt samhällsskapande. Detta trots att den samiska nationen har förhållandevis goda levnadsvillkor och god säkerhet i det svenska samhället. För ett bättre samiskt samhälle så måste samiska kvinnor tillförsäkras ett jämlikt och jämställt lagstiftande.

Samiska kvinnors betydelse i det samiska samhället går ofta förlorad i den politiska debatten. Kontinuiteten dvs överförandet av den samiska kulturen till barn och barn-barn med språk, historia, traditionell mat, traditionella klädesvanor, joik & muntliga traditioner osv, allt hänger ihop och är ofta sammankopplade med de samiska kvinnornas delaktighet och gemenskap.

Och även om många samer kandiderar i det svenska valet till riksdag, regioner och kommuner, så har inte resultatet av detta förbättrat jämställdheten särskilt mycket. Återigen ställs relevanta krav på de folkvalda att tillsammans och i gemenskap i Sametingets plenum, aktivt och kontinuerligt driva urfolksdimensionen i alla kontakter med det omkringliggande samhället.                            

Endast tillsammans kan vi stärka & försvara vår rätt som ett folk, öka jämställdheten och genomföra de handlingsprogram och de parlamentarikerkonferens-uttalanden som antagits av Sametingen i Áanaar, Giron och Kárášjohka.

Idag bekräftar vi återigen vår relation till moder jord och vårt åtagande till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.


/Stefan Mikaelsson, ordförande Sametingspartiet Vuovdega.

Gratulerar med den samiska nationaldagen 2024

Den samiska nationen erkändes i ett annex till strömstadstraktatet år 1751 som är ett gränstraktat mellan negativt inställda nationalstater av konungarikena Danmark- Norge och Sverige. Idag har de tre arktiska Sametingena i Aanaar, Giron & Kárášjohka en gemensam röstlängd med mer än 30 000 deltagare och vid valen så väljs mer än 90 urfolksparlamentariker. Tillsammans kan vi motarbeta polariseringen och den rasism som ökar i de nordiska länderna. Men vi kan även motverka den elitism och fanatism som den uttrycks i uttryck och värderingar. Bland public service och statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner.

Vi går till framtiden i fotspåren av våra förfäder på våra traditionella områden.

/Stefan Mikaelsson, ordförande Vuovdega

7:e Parlamentariker-konferensen i Árviesjávrrie 2023

Den 30-31 maj 2023 så församlades folkvalda samer från de tre sametingena i Aanaar, Giron & Karasjohka. Dessa tre Sameting med parlament eller centralkansli belägna i Aanaar, Giron & Karasjohka, med mer än 30000 samer på röstlängden och med fler än 90 folkvalda parlamentariker. Idag motarbetar vi tillsammans polariseringen & rasismen som sprids i de nordiska länderna. Samt även elitismen & nationalismen i normer och värderingar.

Vi har aldrig haft bättre möjligheter i modern tid att vår talan föra och rätt bevaka än nu. Undertecknad utsågs av SPR styrelse till sammankallande i den arbetsgrupp som utarbetat ett utkast till Uttalande från parlamentariker-konferensen. Detta uttalande antogs av parlamentariker-konferensen och redovisas nedan.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Sametingspartiet Vuovdega.


Deklaration från den Sjunde konferensen för sameparlamentariker i Árviesjávrrie/Arvidsjaur. Antagen den 31 maj 2023. Svensk översättning av engelsk originaltext. Källa: https://www.sametinget.se/179378

Parlamentariker från sametingen i Sápmi anför följande:

Vi samer är urfolket i Sápmi. Sedan urminnes tider har vårt folk levt av och förvaltat dess mark och vatten med största omsorg och respekt. Vi är en del av Sápmis landskap. Våra liv – vår kultur, kulturutövning och försörjning – är anpassade för den flexibla balansen mellan vad naturen kan ge och vad vi kan använda utan att utarma naturen. Vårt sätt att leva kräver en mångfald av djupa kunskaper, öppenhet och eget ansvar, både hos individer och samhälle.

Vi sameparlamentariker i Sápmi representerar mer än 30 000 frivilligt registrerade samiska individer i Finland, Norge och Sverige.

Vi betonar att det är i Sápmi som vår kultur och rättigheter som ett utpräglat folk etablerades.

Med ledning av de tidigare uttalandena från de sex parlamentariska konferenserna och i god tro och ömsesidig respekt mot den europeiska parlamentarismen, vill vi skapa en progressiv utveckling där gränsöverskridande aktiviteter uppmuntras.

Bekräftar att det samiska folket är lika mycket värda som andra folk, och att vi ska ges rätten att agera och betrakta oss själva som olika och att detta börrespekteras.

Bekräftar att rasism genomsyrar det västerländska samhället och underbygger den strukturella och institutionella diskrimineringen i Europa och de nordiska länderna.

1) Europas gröna giv som den presenteras av Europeiska kommissionen: ”kommer att omvandla unionen till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi” och även ”omvandla klimat- och miljöutmaningar till möjligheter – – – göra övergången rättvis och inkluderande för alla.” Vinstskapande i Arktis kräver en trovärdig omställning både med nedväxling och ökat återbruk.

Som urfolk i Europa motsätter vi oss alla försök till exploatering av våra landområden och vatten och hav som sker utan vårt samtycke och utan skydd av vår kultur, försörjning och livsstil.

Vi begär ett omedelbart genomförande av de internationella instrumenten för mänskliga rättigheter som ILO 169, UNDRIP, ICCPR och ICESCR för att främja urfolkens kulturer och skydda våra rättigheter till land och vatten i enlighet med internationell lag.

2) Alla aktörer inklusive statliga företag, med verksamhet som påverkar natur och miljö i samernas traditionella områden, bör i sina ansökningar om tillstånd ha en policy för hur man värnar, respekterar och erkänner mänskliga rättigheter och urfolk.

Vi begär att människorättsstandarder och policyer upprättas för alla aktörer i Arktis.

3) Högsta domstolens domar i de olika nordiska staterna gav det samiska samhället rätt i förhållande till den nationella statliga lagstiftningen.

Vi påminner om att uppfyllande av domar, konventioner eller andra konstruktiva överenskommelser, och en relation som bygger på dialog och samarbete, är grunden för ett pålitligt och varaktigt partnerskap mellan de nordiska staterna och sametingen.

4) Samernas traditionella levnadssätt med seder, bruk, livsmedelsförsörjning och andlighet är en del av vår kulturs värden. Dessa unika sedvänjor kräver skydd, respekt och erkännande på både nationell och regional nivå. WHO säger: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp”.

Vi kräver att de nordiska staterna upprättar och tillämpar ett rättsligt skydd för samernas sociala välfärd.

5) Den traditionella maten är viktig för samernas identitet och kultur. Matkulturen präglas av naturliga årstidsvariationer och styrs av den periodiska tillgången på bär, fågel, fisk, örter, älg, växter, ren och småvilt. En viktig grund för den goda kvaliteten på samisk mat är en ren, oförstörd natur och en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö. Samernas utpräglade jakt, fiske och insamling av ätbara växter bidrar till livsmedelsförsörjningen i Arktis.

Det är av yttersta vikt att förhindra att invasiva arter får fotfäste i våra traditionella områden. En invasion av nya arter är ett direkt hot mot våra näringar.

Vi, som ett urfolk, uttrycker vår rätt att upprätthålla matsuveränitet.

6) De ändliga naturresurserna i Sápmi har påverkats hårt av obegränsad aggressiv utvinning under de senaste 100 åren. Nationalparker, naturskyddsområden, biosfärområden måste vara sammanhållna områden även över nationsgränserna. Vi uttrycker vårt beslut om sammanhängande gränsöverskridande områden för att skydda motståndskraften och bekämpa den globala uppvärmningen. Internationella instrument för mänskliga rättigheter bekräftar att urfolk har rätt till självbestämmande eftersom de utgör ett folk. Detta i enlighet med Artikel 1 i FN:s konventioner från 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Vi uttrycker vår rätt att använda det samiska folkets självbestämmande för att upprätta en gränsöverskridande samisk region för att skydda vår kultur, biologiska mångfald och framtid.

7) Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle och välstånd för människor och planeten. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar alla fyra dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala, den kulturella och den miljömässiga. Mål nummer 15 i Agenda 2030 främjar: Skydda återställande och främja hållbar användning av landbaserade ekosystem, hållbart sköta skogar, bekämpa ökenspridning.

Vi uppmärksammar att livsmedelsförsörjningen har flera dimensioner, även hälsa, välbefinnande, språk, identitet och försörjning, som kräver ett helhetsgrepp och direkt engagemang från det samiska folket.

”Förklarar att vi gemensamt anser oss vara skyldiga att förvalta och föra vidare vårt gemensamma arv från våra förfäder och förmödrar för det samiska samhällets bästa, och att vi fortsätter att värna om våra omistliga urfolksrättigheter till mark, vatten och naturresurser – utifrån vårt folks användning av dessa områden sedan urminnes tider.” 

ÖPPNANDET AV SAMETINGETS PLENUM DEN 26 AUGUSTI ÅR 1993.

Sametingets högtidliga invigning för den första mandatperioden ägde rum i Giron – Kiruna torsdagen den 26 augusti 1993. Vilken glädje och vilken framtidstro. Äntligen skulle samer med bakgrund i samebyarna och samer utanför det statliga samebysystemet ha en gemensam arena att kämpa för den samiska urfolksrätten där varje folkvald ledamot oavsett sin bakgrund hade en röst i såväl plenum, styrelse som nämnder.

Det första plenums förhandlingar leddes av Ålderspresidenten Sture Nilsson, Skogssamerna. Vald till Sametingets ordförande blev Lars Jon Allas och till styrelseordförande utsågs Ingwar Åhrén.

Sametinget som är en särskild myndighet som består av 31 ledamöter utsedda genom val, är verkligen en speciell regeringsavhängig konstruktion. Sametinget hade verkat några år när en ny grundlag togs fram. Det förslag till ny konstitution som Grundlagsutredningen sedermera lade fram, antogs av två riksdagar med val emellan.

Den andra gången riksdagen antog förslaget var den 24 november år 2010. Det blev därefter konungariket Sveriges nya konstitution från den 1 januari år 2011 och lyder bland annat som följande: (1 kap, 2§, 6.e stycket) att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Sametingen med parlament – kansli i Aanaar, Giron och Kárášjohka upprättade ett gemensamt samarbetsavtal år 2002. Tillsammans utgör samerna som är individuellt upptagna på röstlängderna mer än 30 000 enskilda samer. Och dessa väljer fler än 90 folkvalda urfolksparlamentariker.

Aldrig tidigare i modern tid har vi samer haft bättre möjligheter att tillsammans på tvärs av nationalstaternas rigida gränsdragningar i Sápmi, kunnat vår rätt bevaka och talan föra. Och den sjunde samiska parlamentariker-konferensen avhölls i Árviesjávrrie den 30-31 maj 2023.

Med ledning av de tidigare uttalandena från de sex parlamentariska konferenserna och i god tro och ömsesidig respekt mot den europeiska parlamentarismen, vill vi skapa en progressiv utveckling där gränsöverskridande aktiviteter uppmuntras.” (https://sametinget.se/179378).

Idag planeras för en gemensam valdag år 2028 för de tre Sametingena i Sápmi. Ytterligare ett steg för vårt folks samarbete och gränsöverskridande gemenskap. Idag kan vi glädjas åt framgångarna för solens och vindens folk där vår urfolksrätt inte kan eller får avtalas bort eller begränsas på annat sätt.

Sametingens verksamheter synliggör vår inneboende mångfald och våra berättigade krav på jämställdhet och rättvisa som blir mer accepterade för varje år. Idag går våra tankar till de föregångare som ledde kampen då det var aktuellt och genom förutseende aktiviteter kunde skapa det omöjliga i mitten av den europeiska tillväxtekonomins rovdrift i Sápmi – Sametinget.        

Mu ruoktu lea mu váimmus⠀
Ja dat johtá mu mielde ⠀

Mitt hem är i mitt hjärta ⠀
Och det bär jag alltid med mig⠀
(Áillohaš / Nils Aslak Valkeapää)⠀           

Krönikan är skriven av:
Stefan Mikaelsson (Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega) dagen till ära. 26.8.2023.

12 juni 2023: Sanningskommissionen i Arvidsjaur

[Plats] Arvidsjaur, Medborgarhuset 

[Tid] 18:00-20:00 

Kom och träffa kommissionen, ställ frågor och dela med dig av dina tankar och funderingar! Sanningskommissionen ska granska den politik som förts gentemot samerna och belysa dess konsekvenser. Därför ska kommissionen också samla in vittnesmål och berättelser. Vi behöver just Din berättelse, den är värdefull och viktig! Du kan föranmäla intresse för intervju i samband med mötet.

Frågor redan nu? Ring 076 13 67 067 Malin Andersson Junkka, kommunikatör 

Källa: https://www.sametinget.se/179383 

Stefan Mikaelsson, Sametingspartiet Vuovdega.