Sametingets oktober plenum i Kiruna

Plenum i Kiruna den 22-24 oktober 2013

I Kiruna fanns följande ledamöter för partiet Vuovdega/Skogssamerna på plats: Skogssamernas ordförande Jan Rannerud, ledamot Johan Skogsfeldt, ledamot Katarina Sevä samt ersättare Michael Ericsson.

Föredragningslistan under oktober plenum, innehöll förutom en gedigen lista med bordlagda motioner, framför allt den ödesdigra frågan om svensk-norska renskötselkonventionen samt budget och valärenden. Behandlingen av Näringspolitiskt program samt Rennäringspolitiskt program återremitterades på grund av tidsbrist. Läs mer

vår inneboende kraft

Renskötsel och andra samiska näringar som jakt och fiske har bedrivits i skogslandet under minst ett par tusen år. Arkeologiska och historiska spår efter samer visar att Skogsrenskötsel har bedrivits ända ner i de nordliga delarna av Mellansverige.

Skogssamerna bor och lever i områden där de omgivande samhällena ställer stora anspråk på mark och naturresurser. Vi tillhör dem som får ta första stöten av det omgivande samhällets exploateringsiver, bland annat genom ökad gruvverksamhet, skogsbruk, vindkraftparker, bebyggelse och fritidssektorns ökande utbredning.

Det är inte så länge sedan som skogssamerna betraktades som en avart av de ”riktiga samerna” och många bedömare såg framför sig en samisk samhällsutveckling där den skogssamiska kulturen och renskötseln var dömd att gå under.

Den här inställningen har dessbättre kommit på skam och lärt oss att förstå den inneboende kraft som finns i den samiska kulturen och i de samiska näringarna oavsett vilken etikett man väljer att sätta på den. Det är den styrkan och kraften vi vill föra vidare i vårt samepolitiska arbete.