Samisk parlamentarisk råds plenums möte i Kiruna 2013-10-02

Under onsdagen den 2:a oktober, samlades Samisk parlamentarisk råds ledamöter, bestående av ledamöter från sametingen i Finland, Norge och Sverige och med deltagande av representanter för samerna i Ryssland, i Kiruna.

Efter mötets öppnande av Spr:s president Egil Olli behandlades följande punkter:Styrelsens verksamhetsberättelse, Spr:s handlingsplan för kommande perioder,Sámi Giellagáldu, Gruvdrift i samiska områden, Ungdomsrådets verksamhet,Information om förhandling om Nordisk samekonvention, Tidsplan kommande möten

Och slutligen offentliggjordes Samisk parlamentarisk råds nya logotyp.

Sámi Giellagáldu:

Sametingens gemensamma, gränsöverskridande utbildnings/språk projekt där målet är att ha ett gemensamt, permanent resurscenter.  Finns på www.facebook.com/samigiellagaldu, där också målet är att alla språkvarieteters terminologi kan användas. Finns dock ej finansiering efter Juni 2014, Spr uppmanar därför Sametingen att avsätta medel till projektet så att verksamheten kan fortsätta efter detta, efter perioden finns annars inget nordiskt samiskt språksamarbete.

Gruvdrift i samiska områden: En arbetsgrupp i Spr med representanter från de olika sametingen jobbar på ett gemensamt uttalande vad gäller exploateringar av naturresurser inom Sápmi i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Detta uttalande skall offentliggöras under Spr:s kommande plenums möte i Februari i Umeå.

Nordisk Samekonvention: Klemetti Näkkäläjärvi redogjorde för förhandlingarna för Nordisk Samekonvention, han framförde dock att förhandlingarna gått långsamt och att staterna inte verkar vilja ge mer rättigheter till samerna. Samisk parlamentariskt råd vill att man från de olika sametingen utformar en gemensam syn som man framför till förhandlingsgruppen och staten. De viktigaste frågorna är rätten till land och vatten.

Innan mötets avslutande lämnade Egil Olli över ordförande klubban till styrelseordföranden för Svenska sametinget, som därmed bär ansvaret för denna under 16 månader framöver, eftersom det är svenska sametinget som står i tur för att inneha ledaransvaret.

//Katarina Sevä