Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2020

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 27:e årsmöte!

Datum:       Söndag den 22 november 2020, kl. 10:00, OBS! mötet startar utsatt tid.

Plats:         Digitalt via länk på grund av covid-19 beräknad tid ca 6 timmar.

Förslag till dagordning

 • § 1 Öppnande av årsmöte
 • § 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • § 3 Val av två justerare, tillika rösträknare
 • § 4 Fråga om mötets utlysande
 • § 5 Fastställande av röstlängd och fullmakter
 • § 6 Fastställande av dagordning
 • § 7 Föregående årsmöte
 • § 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
 • § 9 Föredragning av resultat och balansräkning 2019
 • § 10 Revisionsberättelse för 2019
 • § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
 • § 12 Budgetförslag för 2020
 • § 13 Val av partiets och styrelsens ordförande
 • § 14 Val av ledamöter och ersättare
 • § 15 Val av firmatecknare, två stycken
 • § 16 Val av revisorer och en ersättare
 • § 17 Val av valberedning
 • § 18 Ekonomi per 1 september, aktuell ställning.
 • § 19 Fastställande av medlemsavgift
 • § 20 Partiets verksamhetsplan 2020-2022, medlemsmöten mm
 • § 21 Läget i politiken, vilka skogssamiska frågor som drivs, covid-19, Sametingets styrelse, frågestund.
 • § 22 Nämndernas redovisning, möjlighet till frågor.
 • § 23 Övriga frågor
 • § 24 Mötet avslutas

Partiet kan inte bjuda på lunch som tidigare år av naturliga skäl. Det som är speciellt med digitala möten är att man måste anmäla sig till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Marina Nilsson-Ederlöf, 070-659 43 85, marina.ederlof@brinet.nu 
för att erhålla en särskild länk för uppkoppling. Det betyder att man måste ha en ”smart phone” eller en dator med kamera för att delta via video. Det går även bra med telefonuppkoppling via samma länk men då utan bild.
Det betyder även att man måste vara medlem i partiet med avgiften betald.

Partiet kan tyvärr inte tillåta närvaro för någon annan än de som skall delta på plenum på grund av hotellets Corona regler då partiets avdelning är stängd för övriga gäster.

På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Nils-Johan Rannerud, 073-830 32 50, nilsjohan_rannerud@hotmail.com tar mycket gärna emot förslag till styrelse.

Regler för digitalt möte

 1. Uppkoppling bör ske senast 30 minuter innan mötet startar för att man kan få hjälp om något inte fungerar.
 2. Mötet kommer att ajourneras var 40:e minut under 5 min för en bensträckare.
 3. Vi kommer under mötet att infoga en längre paus i minst 30 minuter för fika/lunch mm.
 4. Upprop efter § 3 för att valda justerare skall kunna anteckna närvarande.
 5. För att vara säker på att alla deltar kan upprop komma att göras efter varje beslut.
 6. Man begär ordet genom att trycka på handen i bildens nederkant eller säger sitt namn.
 7. Tänk på att stänga sin mikrofon när man inte har ordet för att inte störa i onödan.
 8. Tänk på att ni som har kamera är i bild så att ni inte visar något ni inte vill visa.
 9. Handlingar kan skickas digitalt under pågående möte om ni begär det och om det finns inskannat annars kommer de efteråt. E-postadress lämnar ni när ni får länken.