Årsmöte 2016

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2016

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 23:a årsmöte! 

Datum: söndagen den 11 december 2016, kl. 13:00

Plats: Kulturens hus, Luleå

Förslag till dagordning

 

1                    Öppnande av årsmöte

2                Val av mötesordförande och mötessekreterare

3                Val av två justerare, tillika rösträknare

4                Fråga om mötets utlysande

5                Fastställande av röstlängd och fullmakter6

6               Fastställande av dagordning

7                Föregående årsmöte

8                Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse

9                Föredragning av resultat och balansräkning 2015

10              Revisionsberättelse för 2015

11              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015

12              Budgetförslag för 2017

13              Val av partiets och styrelsens ordförande

14              Val av ledamöter och ersättare

15              Val av firmatecknare

16              Val av revisorer och en ersättare

17              Val av valberedning

18              Fastställande av medlemsavgift

19             Partiets verksamhetsplan 2015-2017, vilande då resurser inte tillförts.

20              Styrelsens information från Sametinget och inför valet

21              Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 4 dec. till Jan Rannerud, 070-600 80 76,  jan.r@live.se

Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med årsmötet kl. 13,00. Lunch 12 – 13. Styrelsen sammanträder 10,30 – 11,30.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen genom Helena Morén, 076-146 46 46, tar gärna emot förslag till nominering .

!