Rapport av Katarina Sevä från Sametingets plenum

Sametingets plenum i Arvidsjaur 26-28 maj 2015

Sametingets plenum hölls denna gång i Arvidsjaur. Från Skogssamernas sida deltog Jan Rannerud, Katarina Sevä samt Mikael Eriksson.

Under söndagen anlände ledamöterna och överläggningsmöte hölls med våra samarbetspartiet Guovssonásti och Samelandspartiet. Under måndagen fortsatte förmötena fram till lunch. Klockan 13.00 anordnade Sametinget ett seminarium om samisk rätt. Föreläsare som inbjudits var Hans Danelius, f.d. justitieråd, som föreläste om Tillkomsten av förslaget till nordisk samekonvention. Andé Somby, försteamanuensis dr. Uit Arktiske Universitet, föreläste om Folkeretten som instrument for fremme av samiske rettigheter. Eivind Torp, docent i juridik, Mittuniversitetet föreläste om Samernas rätt till jakt och fiske i svensk rätt. Tyvärr kunde Anett Sasvari, doktorand, Uppsala universitet som skulle haft föredrag om Samrådsprocesser inte delta på grund av sjukdom.

På plenums föredragningslista behandlades bland annat följande ärenden: (fullständig föredragningslista finns att återse på www.sametinget.se) Styrelsen och nämndernas redovisning till plenum, Interpellationer, Budget, Rennäringspolitiskt handlingsprogram, Sametingets framtida samepolitik, Motioner och Valärenden.

Vad gäller det Rennäringspolitiska programmet ser detta ut att vara ett av de ärenden som drar ut på tiden. Det har tidigare antagits ett Näringspolitiskt program och nu var det återigen dags för behandling av det Rennäringspolitiska programmet, men direkt ordet ren och samebyar omnämns, verkar vissa partier slå bakut. Det Rennäringspolitiska programmet har varit ute på remiss hos samiska organisationer samt de politiska partierna. Svaren har inarbetats och ett kompromissförslag har utarbetats och både rennäringsnämnd och styrelse stod bakom detta förslag – trodde vi. Inom rennäringsnämnd och styrelse är samtliga partier representerade. Inkluderat Jakt och fiske, Samerna, Lpss. Styrelsens förslag till plenum var: att anta förslag till rennäringspolitiskt handlingsprogram.  Anmärkningsvärt är att det inte fanns några reservationer från något av partierna till detta förslag. Debatten tog dock en helt annan vändning när ledamöter i partier som ingår i styrelse började debattera mot förslaget att anta programmet. Ett märkligt sätt att arbeta kan tyckas. Det slutade efter omröstning att ärendet bordlades, då det endast krävs en tredjedels röster för en bordlägning. Partierna som röstade för en bordläggning och därmed en förhalning av ärendet var: Jakt och fiske, Lpss, samerna, Albmut. Tilläggas kan att det däremot också är viktigt att också ha en strategi för hur programmet skall genomföras. Hur skall man arbeta för att andelen kvinnor och ungdomar inom rennäringen ökar, Hur  skall renägare och deras familjer kunna känna lugn och tillfredsställelse i sitt arbete och kunna påverka sin egen situation genom att ha inflytande och vara delaktiga i hur land och vatten nyttjas, hur skall dessa mål som finns inskrivna i det rennäringspolitiska programmet uppnås när Sametinget samtidigt har tagit beslut om en renskötselkonvention som innebär att marker tas från samebyar, vilket kommer att leda till att renskötselföretag slås ut, ja det är frågan…

Sametinget antog vidare styrelsens förslag om att anta direktiv gällande arbetet Sametingets framtida samepolitik. Uppdraget skall utföras av en arbetsgrupp som skall utarbeta ett förslag till Sametingets framtida samepolitik. Expertgruppen ska förutom att besvara och ge förslag utifrån direktiven, analysera vad förslagen får för konsekvenser. Förslagen ska så långt som möjligt vara anpassade för ändringar i nuvarande lagstiftning. Kommittén ska även beakta tidigare plenums beslut inom området. Samtliga partier i Sametinget ska under partiets gång ha möjlighet att komma med synpunkter på de utkast som expertgruppen presenterar.

Under valärenden behandlades tillsättning av ledamöter till språknämnden, samt två platser till nämnden för Sameskolstyrelsen, efter begäran om entledigande från Monica Sandström, Skogssamerna samt Hanna Sofie Utsi, Min Geaidnu. Till språknämnden valdes David Kroik med Susanne Stenberg som ersättare. Till Sameskolstyrelsen valdes Mattias Kristoffersson, Min Geaidnu samt Henrik Andersson, Skogssamerna.

Det var lite info från plenum. Med förhoppning om en kalvrik sommar och fina sommardagar till Vuovdegas medlemmar och övriga.  //Katarina Sevä