Ny kallese till årsmöte den 1 augusti 2015

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2015

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna Vuovdega-Skogsamernas

22:a års möte

Datum: lördagen den 1 augusti 2015 kl. 13:00

Plats: Hotell Laponia

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av årsmöte

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare

§ 4 Fråga om mötets utlysande

§ 5 Fastställande av röstlängd och fullmakter

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Föregående årsmöte

§ 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse

§ 9 Föredragning av resultat och balansräkning 2014

§ 10 Revisionsberättelse för 2014.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styre!sen för 2014

§ 12 Budget för 2015.

§ 13 Val av partiets och styrelsens ordförande

§ 14 Val av ledamöter och ersättare

§ 15 Val av firmatecknare

§ 16 Val av revisorer och en ersättare

§ 17 Val av valberedning, fyllnadsval uppgift till styrelsen

§18 Fastställande av medlemsavgift

§ 19 Partiets verksamhetsplan 2013 – 2015, vilande då resurser inte tiltförts

§ 20 Styrelsens information från Sarnetinget och plenum-.

§ 21 Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar, Anmälan om lunch

sker senast den 30 juli till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan,r@live.se

Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med årsmöte kl13,00. Lunch 12 – 13, Styrelsen sammanträder 10,30 – 11,30.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska skei den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats, För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro, Partiets bankgiro är 5038-8438, Medlemsavgiften är 100 kr,

Valberedningen genom Helena Moren, 076-146 46 46, tar gärna emot förslag till val av ledamöter.