Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2013

Sametingspartiet Vuovdegas medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 20:e årsmöte!
Datum: söndagen den 9 juni 2013, kl. 13:00
Plats: Hotell Laponia, Arvidsjaur

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av årsmöte
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 4 Fråga om mötets utlysande
§ 5 Fastställande av röstlängd
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Föregående mötesprotokoll
§ 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning samt budget för 2014
§ 10 Revisionsberättelse
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
§ 13 Partiets verksamhetsplan 2013-2014
§ 14 Val av partiets och styrelsens ordförande
§ 15 Val av ledamöter och suppleanter
§ 16 Val av revisorer och en suppleant
§ 17 Val av valberedning
§ 19 Förändring av stadgar
§ 20 Valresultatet och hur vi bäst använder våra mandat. Samverkan?
§ 21 Ändring av tidigare beslut om val till styrelse och styrelsesätt.
§ 22 Övriga frågor 22.1 Hemsidan och dess funktion. Ansvarig utgivare.
§ 23 Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 5 juni till Jan Rannerud, 070-600 80 76,  jan.r@live.se eller till Jonas Stenberg, 070-208 20 64,  stenbergjonas@hotmail.com Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med lunch kl. 12,00.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr. Valberedningen genom Patrik Lundgren, 070-225 80 73, tar gärna emot Era förslag till val av ledamöter.