Årsmöte 2017 i Luleå

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2017

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 24:a årsmöte!

Datum: Lördagen den 10 juni 2017, kl. 11:00
Plats: Luleå på Elite Hotell

Förslag till dagordning

§ 1​Öppnande av årsmöte
§ 2​Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3​Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 4​Fråga om mötets utlysande
§ 5​Fastställande av röstlängd och fullmakter
§ 6​Fastställande av dagordning
§ 7​Föregående årsmöte
§ 8​Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
§ 9​Föredragning av resultat och balansräkning 2016
§ 10​Revisionsberättelse för 2015
§ 11​Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
§ 12​Budgetförslag för 2017
§ 13​Val av partiets och styrelsens ordförande
§ 14​Val av ledamöter och ersättare
§ 15​Val av firmatecknare
§ 16​Val av revisorer och en ersättare
§ 17​Val av valberedning
§ 18​Fastställande av medlemsavgift
§ 19​Partiets verksamhetsplan 2017-2019, medlemsmöten mm
§ 20​Valresultatet och hur vi agerar vidare. Valteknisk samverkan, en lösning?
§ 21​Övriga frågor
§ 22​Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 7 juni till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.
OBS! Vi inleder med årsmötet kl. 11,00. Lunch 12 – 13.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Michael Eriksson, 070-537 40 20, tar mycket gärna emot förslag till styrelsen.