PRESSMEDDELANDE

 

Från oppositionens sida är nöjda att Sametingets styrelse hörsammat våra förslag till ekonomiska åtstramningar för att komma till rätta med den negativa utgiftsutvecklingen i Sametinget, men vi befarar att det kommer att krävas ytterligare åtstramningar innan årets slut vilket kommer att påverka Sametingets politiska verksamhet.

PRESSMEDDELANDE

  2015-09-04

Oppositionen i Sametinget kräver omedelbar ekonomisk åtstramning  

Sametingets styrelse har vid sitt sammanträde i Kiruna i veckan fått redovisat det aktuella budgetläget för Sametinget per den 31 juli 2015.

Prognosen för hela 2015 visar att  Sametinget kommer att ha underskott både inom förvaltningsanslaget och sakanslagen. Enligt  redovisningen har underskottet ökat månadsvis  och är idag i en sådan nivå att åtstramningsåtgärder krävs både på förvaltningsnivå och den folkvalda delen.

  • Jan Rannerud, Vuovdega menar att den utgiftsutveckling som Sametinget budget uppvisar redan per den 31 juli 2015 är bekymmersam och att  obalansen mellan Sametingets anslag och utgifter måste åtgärdas snarast.
  • Marita Stinnerbom, Guovssonásti menar att underskott i framförallt Sametingets förvaltningsanslag har uppstått på grund av styrelseordförandens bristande budgetkontroll inom framförallt den folkvalda delen.

Från oppositionens sida har vi föreslagit att styrelsen måste vidta ett antal åtgärder för att komma till rätta med den negativa utgiftsutvecklingen i Sametinget fram till årsslutet. Bl a  har Sametingets styrelse nu beslutat om ett antal åtstramningar för att Sametingets anslag och kostnader ska vara i balans i sista december 2015. Vi anser också att Sametingets styrelseordförande bättre följer upp framförallt budgeten för den folkvalda delen genom att styrelsen får månadsvisa ekonomiska rapporter och att styrelseordförande från och med nu godkänner alla kostnader för de folkvalda utöver löpande kostnader fram till den sista december. Styrelsen har också beslutat att kostnaderna för Sametingets plenumsmöte i Lycksele ska minskas med två resdagar och styrelsemötet i december blir ett telefonmöte. Dessa åtgärder är nödvändiga för att hålla ner utgifterna för den folkvalda delen. Slutligen har Sametingets kanslichef fått i uppdrag att i skrivelse till regeringen begära ny utökad anslagskredit för framförallt förvaltningsanslaget för 2015.

  • Ingrid Inga, ordförande Sámiid Riikkabellodat menar att det underskott som framförallt den folkvalda delen nu uppvisar förutsågs av oss i oppositionen redan när styrelseordförande föreslog att fler ledamöter ska arvoderas på hel-eller deltid trots att Sametinget saknade ekonomiska förutsättningar för detta.

Jan Rannerud        Marita Stinnerbom                  Ingrid Inga

Vuovdega              Guovssonásti                          Sámiid Riikkabellodat

070-600 80 76        070 399 98 06                         070- 55 42 999