Katarina Sevä närvaro på Samiskt Palamentariskt råd

Samisk Parlamentarisk rådsmöte den 19 mars 2015 i Oulu

Rådsmötet ägde denna gång rum mitt inne i ett expanderande Oulus centrum. Spännande att ta sig dit med alla dessa enkelriktade gator…

På mötet deltog sametingsledamöter från Sverige, Finland, Norge samt en representant från Ryssland.

Dagordningen var följande:

– Konstituering

– Styrelsens verksamhetsberättelse

– Samisk parlamentarisk handlingsperiod för nästa period

– Sámi Giellagáldu – information

– Samisk Parlamentarisk Råds ungdomsråds verksamhet

– Uttalande angående ryska samers situation

– Uppföljning av World Conferense of Indigenous Peoples

WCIP

– SPR:s parlamentarikerkonferens 2017

– Samisk parlamentarisk råds sammanträdesplan

– Överlämnande av ordförandeskap i Samisk parlamentarisk

råd

– Avslutande

Den sedan tidigare handlingsplanen som antagits och SPR:s styrelse arbetat efter berörde verksamhetsområdena: Finansiering och organisering, samiska språk, samiska nationella symboler, utbildning, samisk ungdom, samiskt universitet, jämställdhet, hälsa och social verksamhet, nordisk samekonvention, utnyttjande av naturresurser och miljö samt internationellt engagemang.

På grund av en omfattande handlingsplan samt finansiering har dock styrelsen prioriterat språket, nordisk samekonvention samt internationellt engagemang.

Den kommande handlingsplanen som skall vara den gällande fram tills nästa rådsmöte och som antogs, innefattade förutom de ovan nämnda punkterna också: bevaka rättigheter avseende samiska traditionella näringar. Tanken är att bevaka ingrepp som har skadlig inverkan för samerna som folk och de samiska traditionella näringar och kultur i de samiska områden inom medlemsstaterna som är representerade i samisk parlamentarisk råd. Speciellt viktigt är denna punkt på grund av bland annat de ökande gruvexploateringarna.

Vad gäller språkprojektet Sámi Giellagáldu är intentionen att den skall drivas vidare med projektmedel från Interreg V A Nord- programmet. Styrgruppen anser att alla de samiska varieteterna borde ingå i språksamarbetet. Under projektperioden utreds även lösningar för ume- och pitesamiskans och de ryska samiska varieteternas medverkan i språksamarbetet.

Under punkten Uppföljning av World Conferense of Indigenous Peoples WCIP var John-Bernardt Henrikssen uppkopplad via Skype och gav en redogörelse.

Slutdokumentet från Världskonferensen om urfolk blev enhälligt antagen av FN:s generalförsamling den 22 september 2014. Dokumentet är resultatet av flera års arbete. Det råder stor enighet att slutdokumentet redogör det maximala som det var möjligt att uppnå under denna tidpunkt. Slutdokumentet etablerar inga nya rättigheter för urfolk utan målsättningen var att komma fram till konkreta tilltag som kan bidra till att redan existerande rättigheter genomförs.

Under mötet beslutades slutligen att SPR:s parlamentariker konferens kommer att hållas i Trondheim 6-7 februari 2017 på förslag av sametinget i Norge för att uppmärksamma att det första landsmötet hölls i Trondheim just den 6 februari för 100 år sedan. Nu är det Sverige som innehar ordförandeskapet i SPR och tanken var att denna skulle överlämnats till Finland som står på tur. Det beslutades dock att överlämnandet kommer att ske den 1:a Juni. Mötet avslutades.

Med förhoppning om en god fortsättning till alla Vuovdegas medlemmar och andra, vid pennan Katarina Sevä.