Rapport från rennäringsnämden av Johan Skogsfeldt 2014-04-02

Rapport Rennäringsnämnden                                                      2014-04-02

Sametingets plenum samt styrelse

Rapport från Rennäringsnämnden perioden 14 januari 2014 – 2 april 2014

Rennäringsnämnden har haft två sammanträden under den aktuella perioden.

Rennäringsnämnden under den aktuella perioden behandlat följande frågor

Budget 2014, främjande av rennäringsanslaget.

Betessituationen

Förvaltningsverktyg rovdjur och renar.

Finansiering skadeförebyggande åtgärder för skador orsakade av rovdjur.

Uttalande tillsammans med SSR:s rovdjursgrupp ang. påståenden från forskare inom NINA, vad gäller rovdjursskador kontra svältdöd på renar.

Nämnden har även behandlat, förvaltningsärenden, aktiviteter inom Eallinbiras, projektansökningar, uppföljning av tidigare ärenden bl.a. tågdödade renar samt stått som värd för Sametingets årliga näringslivskonferens.

Träff har skett med Sametingets styrelse och riksorganisationer ang. konsultationsordningen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i norra rovdjursförvaltningsområdet samt Dalarna ang. toleransnivån av rovdjursskador för rennäringen samt SSR:s rovdjursgrupp i samma ärende.

De två största och viktigaste frågorna för nämnden under perioden har varit betessituationen för landets renar samt införande av toleransnivåer för rovdjursskador inom rennäringen.

Vid budgetmötet i januari kunde rennäringsnämnden konstatera att beteskrisen var av sådan omfattning att kostnaden inte skulle rymmas inom Sametingets rennäringsanslag. Vid denna tidpunkt var även departementet informerat om omfattningen av beteskrisen. Nämnden fattade beslut om att föreslå Sametingets styrelse att söka extern finansiering hos regeringen.

Efter många påstötningar på alla nivåer fattade regeringen äntligen beslut om en anslagskredit för att lösa den akuta situationen. I mitten på mars har en begäran om att skicka in sina kostnader gått ut till berörda samebyar. Sametinget kan stödja med högst 50% av verifierade kostnader. Nämnden arbetar för att maximalt belopp skall utbetalas till renägarna. Vidare har konstaterats att riktlinjerna för katastrofskadestödet måste uppdateras.

Den 10 december 2013 antog Sverige riksdag regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik.

I denna proposition finns under kapitel 11 Skador inom rennäringen följande.

Toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt 10%  räknat på den aktuella samebyns faktiska renantal. Renantalet baseras på fastställda renlängder som lämnats in till länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterhjorden (efter slakt).

För att åstadkomma en bättre samexistens mellan rennäring och stora rovdjur bör länsstyrelserna ges i uppdrag att tillsammans med Sametinget och samebyarna arbeta med ett förvaltningsverktyg för skador inom rennäringen.

I Sametingets regleringsbrev står det att Sametinget och Naturvårdsverket ska efter samråd vägleda och underlätta igångsättandet och samordningen av arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen.

Sametinget ska redogöra hur uppdraget genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare skall Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget.

Vid mötet med Naturvårdsverket framkom att den i rovdjurspropositionen omnämnda riskmodellen är komplicerad och måste utvecklas innan den kan användas i full skala. För att vinna tid och komma igång med arbetet med förvaltningsverktyget beslutades att riskmodellen inte ska användas i år. I samråd med länsstyrelserna bestämdes att samebyvisa rovdjursplaner skall upprättas.

I det fortsatta arbetet är en generell beräkningsmodell för renförluster utarbetad tillsammans med SSRs rovdjursgrupp.  Modellen ska förankras regionalt med landets samebyar för att se om och i så fall vilka förändringar som behöver göras. I april har endast ett regionalt möte genomförts. Vidare är möten på länsnivå med samebyarna och länsstyrelserna inplanerade där det ska bestämmas hur det praktiska arbetet med samebyvisa rovdjursplaner ska genomföras.

Torkel Stinnerbom

Ordförande rennäringsnämnden

Samt ledamöterna

Per Jonas Parffa

Anders Kråik

Johan Skogsfeldt

Lars Jonas Johansson