Rapport från plenum i Tråante an Katarina Sevä

Rapport från Sametingets plenum 10-11 februari 2017

6 februari 1917 hölls det första gemensamma samiska landsmötet i Tråante/Trondheim.
För att uppmärksamma detta ägde Sametingets plenum denna gång rum i Norge. Veckan bjöd på ett fullspäckat schema.

Under tisdagen hölls den femte Sameparlamentariker konferensen med ledamöter från Sverige, Norge, Finland samt representanter från Ryssland. Temat för konferensen var ”Sanning och försoning”. Parlamentarikerkonferensen beslutade bland annat att Elsa Laula Renbergs födelsedag 29/11 blir en flaggdag.

Utöver detta deltog svenska sametinget på Samerådets konferens som hade temat ”Ett gemensamt Sápmi”. En mycket givande och välordnad dag med föreläsningar och paneldebatter som behandlade bland annat samiskt självbestämmande.

Under fredagen och lördagen hölls sedan svenska sametingets plenum. På föredragningslistan fanns bland annat budget, förslag om framtida samepolitik, parlamentsbyggnaden, samisk sanningskommission, nordisk samekonvention, motioner (fullständig föredragningslista finns att tillgå på sametinget.se).
I och med att detta plenum var förlagt till 2 dagar samt att paragrafen styrelsen och nämndernas redovisning samt budget drog ut på tiden, då opposition ansåg att styrelsen (med Jakt och fiske mfl.) inte redovisat sin verksamhet och sina åtaganden på ett godtagbart sätt, så antingen återremitterades eller bordlades ett flertal ärenden.

Vad gäller ärendet om parlamentsbyggnaden – har detta i det närmaste kommit att likna en fars. Sametingets styrelse hade inte i detta ärende något förslag till var parlamentsbyggnaden skall förläggas utan ansåg att plenum skulle lägga 8 kommuner mot varandra och på något vis rösta fram en ort. De hade heller inte något förslag hur man då skall agera med att vi faktiskt har ett beslut om att byggnaden skall förläggas i Kiruna, skall detta då rivas upp? Det var så många frågetecken kring röstningsförfarandet att vi inte annat kunde göra än att återremittera ärendet till styrelsen för en bättre beredning. Jag tycker synd om de kommuner som gjort ett jätte jobb med att försöka få parlamentsbyggnaden till deras orter.

Nordisk samekonvention är en annan punkt jag vill ta upp: De förhandlingar som nu har pågått angående Nordisk samekonvention har utgått Från ett tidigare förslag som framlades av en expertgrupp med medlemmar från Sverige, Norge och Finland år 2005. Det märkliga är att trots att det snart är 12 år sedan Det första förslaget lades fram och trots att det efter det förslaget har undertecknats Urfolksdeklarationen, så har det visat sig att det förslag som ligger framför oss i dag är betydligt mer urvattnat och sänker istället de rättigheter vi har idag.
Från Vuovdegas sida kan vi under inga omständigheter rösta för Nordisk samekonvention I den form den är skriven idag. Den är skriven på ett sådant sätt att ingen av staterna skall behöva ändra i sina lagstiftningar för att stärka samernas rättigheter. Det argumenteras att detta dokument anger en miniminivå vad gäller rättigheter – att vi ska tillförsäkras de rättigheter vi har – men vems miniminivå talar vi om? I Finland har samerna betydligt svagare rättigheter än vi – (där är inte ens renskötselrätten exklusiv för samerna). Detta innebär att vi sänker vår nivå. Vi ska inte falla för statens påtryckningar och kompromissa bort våra rättigheter. Men tydligen tycker Partiet Jakt och fiske med flera att det är den vägen vi ska gå. Ärendet bordlades också på begäran av JoF.

För övrigt har jag inlämnat en motion till sametinget som berör den skogssamiska assimileringsprocessen. Skogssamerna har från statens sida utsatts för en offensiv assimilerings politik sedan början av 1900-talet, vilken påverkan detta har haft skiljer sig mellan olika områden, men har till exempel gett sig uttryck i att man har en svagare rättslig ställning inom renskötseln, att man förlorat det samiska språket etcetera. Jag yrkar därför på att sametinget initierar en utredning om hur assimileringsprocessen har påverkat skogssamernas situation till idag rättsligt, socialt och kulturellt.

Johan Skogsfeldt lämnade in en motion där han yrkar på att sametinget verkar för att hos polismyndigheten begära en utökad utbildning om renskötsel och renar som kan införas hos en grupp poliser som verkar inom renskötselområdet enligt norskt förebild. Detta mot bakgrund av de ständigt återkommande händelserna om djurplågeri och hot mot renskötare behövs en större kunskap hos utredande polis om samiska förhållanden.

Detta var lite om vad som hänt under detta plenum.

Med förhoppning om en förbättrad betessituation hos våra bröder och systrar längre ner i landet som har det besvärligt med renarna.

Vid tangentbordet Katarina Sevä

Avvikande mening till förslag att förändra delegationsordningen i kulturrådet

Marina Nilsson Edelöf, ordinarie ledamot i kulturrådet lämnar en avvikande mening att koncentrera makten till sametingets styrelse

Styrelsens förslag till ändring av delegationsordning för Kulturnämnden

Dokument
– Kulturnämndens delegationsordning med förslag markerat med röd text

Sametingspartierna Vuovdega och Samiid Riika Bellodat anser att det är rimligt att styrelsen representerar Sametinget i övergripande politiska frågor men det får inte hindra nämnden att lyfta sakfrågor till departementen.

Vad avser att styrelsen ska besluta om riktlinjer äventyras nämndens rådighet och konsekvensen blir att alla beslut i princip ska godkännas av styrelsen.

Vi föreslår därför:

att Nämnden ges möjlighet att se över konsekvenserna om styrelsen ska besluta om riktlinjer då det kan strida mot plenumsbeslut.

att samtliga partier ges möjlighet att yttra sig över styrelsen förslag

att styrelsen fortsatt för de övergripande politiska samtalen med regering och departement som representant för Sametinget men att nämnden skall ha egen rådighet att föra upp sakfrågor till departementen.

Årsmöte 2016

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2016

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 23:a årsmöte! 

Datum: söndagen den 11 december 2016, kl. 13:00

Plats: Kulturens hus, Luleå

Förslag till dagordning

 

1                    Öppnande av årsmöte

2                Val av mötesordförande och mötessekreterare

3                Val av två justerare, tillika rösträknare

4                Fråga om mötets utlysande

5                Fastställande av röstlängd och fullmakter6

6               Fastställande av dagordning

7                Föregående årsmöte

8                Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse

9                Föredragning av resultat och balansräkning 2015

10              Revisionsberättelse för 2015

11              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015

12              Budgetförslag för 2017

13              Val av partiets och styrelsens ordförande

14              Val av ledamöter och ersättare

15              Val av firmatecknare

16              Val av revisorer och en ersättare

17              Val av valberedning

18              Fastställande av medlemsavgift

19             Partiets verksamhetsplan 2015-2017, vilande då resurser inte tillförts.

20              Styrelsens information från Sametinget och inför valet

21              Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 4 dec. till Jan Rannerud, 070-600 80 76,  jan.r@live.se

Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med årsmötet kl. 13,00. Lunch 12 – 13. Styrelsen sammanträder 10,30 – 11,30.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen genom Helena Morén, 076-146 46 46, tar gärna emot förslag till nominering .

!

 

 

 

 

Samiskt parlamentariskt råd. Katarina Sevä redovisar

Samiskt parlamentariskt rådsmöte 22 september
Samerna är ett folk i fyra länder och Samiskt parlamentariskt råd
spelar en viktig roll då representanter från sametingen i Norge, Sverige och Finland sammanstrålar, diskuterar och beslutar om frågor som berör samer över landsgränserna. Samerna i Ryssland har inget eget sameparlament men deltar i samarbetet.

SPR:s rådsmöte där undertecknad deltog, hölls denna gång i Inari Finland. Ärenden som behandlades
Var bl. a. följande:

Elsa Laula Renbergs födelsedag som flaggdag
Styrelsens verksamhetsberättelse
Sanning och försoning
Uppföljning av World Conferens of Indigenous Peoples WCIP – information
Kommande handlingsplan

Under punkten sanning och försoning fick SPR:s ledamöter lyssna till dr. Heidi Ericsen som framförde ”Historiska trauma och hälsa” där hon bland annat redogjorde hur traumatiska upplevelser kan följa med över flera generationer.
Permanent deltagare från Ryssland berättade därefter om ”Hälsa för samerna i Ryssland”

Under kommande period kommer följande områden inom handlingsplanen
att prioiriteras;

Nordisk samekonvention
Språkfrågor
Uppföljning av slutdokumentet från FN:s World conference of Indigenous Peoples (WCIP)
Koordinering av andra internationella möten och processer
Den femte sameparlamentarikerkonferensen
Information

Mötet avslutades med att ordförande klubban överlämnades av finska
Sametingets Tiina Sanila-Aikio till Norska Sametinget och Aili Keskitalo som stod på tur att leda SPR under 16 månader framöver innan ordförandeskapet tas över av svenska sametinget.

Mötet föregick i god diskussionsanda i Sametingets vackra parlamentsbyggnad, dock fick ledamöterna avbryta mötet och skyndsamt bege sig ut från byggnaden då brandlarmet gick. Detta visade sig vara en olägligt planerad brandövning…..så ingen fara på taket…
Jag vill slutligen påpeka att några av er läsare kanske reagerat på att vår hemsida vid ett par tillfällen innehållit en mängd text på engelska som inte har något att göra med vår politik. Detta beror på att sidan varit hackad, vi får hoppas att detta inte händer fler gånger.

Med önskan om en trevlig höst

Katarina Sevä

Sametingets plenum i Östersund 31 maj – 2 juni 2016

 

Sametingets plenum ägde denna gång rum på sydsamiska breddgrader.
På föredragningslistan fanns bland annat följande ärenden:
Parlamentsbyggnaden, motioner, kulturpolitiskt handlingsprogram, språkpolitiskt handlingsprogram, motioner, valärenden. Fullständig föredragningslista finns på sametinget.se.

Under punkten motioner hade Vuovdega en motion rörande gruvfrågan. Ändringar i minerallagen har lett till att de som vill utföra prospekteringar i renskötselområdet har fått större skyldighet att tydligt informera de som berörs av undersökningsarbeten. Det har också inneburit att även android spy, call recording, whatsapp spy, Sametinget har rätt att komma med ett yttrande. Detta innebär dock att ett yttrande från Sametinget är frivilligt. Vuovdega anser att detta är en viktig möjlighet att ta tillvara på och en chans för Sametinget att visa att man verkligen tar gruvfrågan på allvar även i handling och skapar en förankring till den samiska befolkningen. Vuovdega yrkade på – att Sametinget som remissinstans skall prioriter att lämna yttranden över ansökningar gällande undersökningstillstånd och arbeten. – att berörda samer och samebyar kontaktas av Sametinget, för att ges delaktighet i yttrandeprocessen.

Glädjande gick Vuovdegas motion igenom med hjälp av röster från Samelandspartiet, Guovssonásti, Min geaidnu samt ett splittrat Landspartiet svenska samer. Jakt och fiske med fler anser tydligen inte att gruvfrågan bör tas på allvar och prioriteras och röstade emot.

Under punkten Kulturpolitiskt handlingsprogram, uppstod diskussioner då Vuovdega med fler ansåg att man underminerat och försökt sudda ut renskötselns betydelse. Det utsågs en arbetsgrupp där personer från olika partier arbetade vidare med förslag till ändringar i handlingsprogrammet, och ett slutligt förslag lades fram som kunde godtas av ett enigt Sameting. Vuovdegas förslag som var att texten ”Renen och renskötseln är avgörande för en stor del av den samiska kulturen, detta visar sig inte minst i renens betydelse för slöjden.” infördes i stycket Samisk kultur är grunden för det samiska samhället, samt under ett nytt delmål som betecknas Naturnära levnadssätt och kulturbärare.

Språkpolitiska handlingsprogrammet antogs med tillägg att även den umesamiska stavningen skall inarbetas i texten där ord på de resterande språkvarieteerna används, då numera även den umesamiska ortografin har godkänts, vilket Vuovdega välkomnar.

Under punkten valärenden fanns på agendan fyllnadsval – ordförande i nämnden för sameskolstyrelsen, då sameskolstyrelsens ordförande röstades bort under föregående plenum. Det märkliga är att utfallet blev att den dåvarande ordföranden röstades tillbaka med en knapp majoritet. Vuovdega reserverade sig mot beslutet, vi anser att detta märkliga förfarande skadar sametingets anseende.

För övrigt förärades vi av besök från norska Sametinget och Aili Keskitalo, då språkprojektet Sámasmuinna/Sámasta mujna/Saemest munnjien överlämnades till svenska sametinget.

Med önskan om en trevlig sommar, vid tangentbordet Katarina Sevä

PRESSMEDDELANDE

Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega avsäger sig sina platser i Sametingets styrelse.

Oppositionspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega menar att det arbetssätt som idag genomsyrar Sametingets styrelsearbete gör det omöjligt att sitta kvar i styrelsen. Den politiska ledningen i Sametinget har infört en ny informell ledarstil, som utmärks FlexiSpy review av brist på dokumentation, information och öppenhet. Oppositionens förhoppning med styrelsearbetet under denna mandatperiod var att få insyn, möjlighet att påverka och bidra till ett konstruktivt styrelsearbete. De konstaterar att arbetet i styrelsen inte har fungerat och nu är situationen ohållbar.

 • Beredningen av frågorna har varit mer eller mindre obefintlig och inte kvalitetssäkrad. Det har skapat en ineffektiv ärendehantering i styrelsen och inneburit att ärenden som lyfts upp på plenum blivit färre och färre, säger Ingrid Inga.

Samråd inom styrelsen inför viktiga möten, t ex med ministrar och departement, genomförs inte. Tidigare har både ledning och opposition fått framföra sina åsikter.

 • Vi i oppositionen får minsta möjliga insyn i arbetet och får agera som en slags publik i styrelsen, säger Marita Stinnerbom.

Sametinget har ett budgetunderskott på miljonbelopp som inte har hanterats i tid. Nu blir sametingets verksamhet lidande utan garanti för att ekonomin räddas. Oordning i styrelsearbetet och ekonomin drabbar  de som är beroende av sametingets myndighetsutövning.

 • Det här får konsekvenser för människor som är aktiva inom språk, rennäring, samiskt organisations- och kulturliv, säger Jan Rannerud.

Bristen i styrelsearbetet har också påverkat rennäringspolitiken och arbetet i rennäringsnämnden. Torkel Stinnerbom avsäger sig uppdraget som rennäringsnämndens ordförande men sitter kvar som ledamot i nämnden.

 • Gång på gång marginaliseras rennäringen av den politiska ledningen och det gör det svårt att leda nämndens arbete. Men jag sitter kvar för att det är viktigt att fortsätta att jobba för rennäringen, förklarar Torkel Stinnerbom.

 

Ingrid Inga, Samelandspartiet – tel. 070 55 42 999

Marita Stinnerbom, Guovssonásti – tel. 070 39 99 806

Jan Rannerud, Vuovdega – tel. 070 600 80 76

Torkel Stinnerbom, Samelandspartiet – tel. 070 214 87 82

PRESSMEDDELANDE

 

Från oppositionens sida är nöjda att Sametingets styrelse hörsammat våra förslag till ekonomiska åtstramningar för att komma till rätta med den negativa utgiftsutvecklingen i Sametinget, men vi befarar att det kommer att krävas ytterligare åtstramningar innan årets slut vilket kommer att påverka Sametingets politiska verksamhet.

PRESSMEDDELANDE

  2015-09-04

Oppositionen i Sametinget kräver omedelbar ekonomisk åtstramning  

Sametingets styrelse har vid sitt sammanträde i Kiruna i veckan fått redovisat det aktuella budgetläget för Sametinget per den 31 juli 2015.

Prognosen för hela 2015 visar att  Sametinget kommer att ha underskott både inom förvaltningsanslaget och sakanslagen. Enligt  redovisningen har underskottet ökat månadsvis  och är idag i en sådan nivå att åtstramningsåtgärder krävs både på förvaltningsnivå och den folkvalda delen.

 • Jan Rannerud, Vuovdega menar att den utgiftsutveckling som Sametinget budget uppvisar redan per den 31 juli 2015 är bekymmersam och att  obalansen mellan Sametingets anslag och utgifter måste åtgärdas snarast.
 • Marita Stinnerbom, Guovssonásti menar att underskott i framförallt Sametingets förvaltningsanslag har uppstått på grund av styrelseordförandens bristande budgetkontroll inom framförallt den folkvalda delen.

Från oppositionens sida har vi föreslagit att styrelsen måste vidta ett antal åtgärder för att komma till rätta med den negativa utgiftsutvecklingen i Sametinget fram till årsslutet. Bl a  har Sametingets styrelse nu beslutat om ett antal åtstramningar för att Sametingets anslag och kostnader ska vara i balans i sista december 2015. Vi anser också att Sametingets styrelseordförande bättre följer upp framförallt budgeten för den folkvalda delen genom att styrelsen får månadsvisa ekonomiska rapporter och att styrelseordförande från och med nu godkänner alla kostnader för de folkvalda utöver löpande kostnader fram till den sista december. Styrelsen har också beslutat att kostnaderna för Sametingets plenumsmöte i Lycksele ska minskas med två resdagar och styrelsemötet i december blir ett telefonmöte. Dessa åtgärder är nödvändiga för att hålla ner utgifterna för den folkvalda delen. Slutligen har Sametingets kanslichef fått i uppdrag att i skrivelse till regeringen begära ny utökad anslagskredit för framförallt förvaltningsanslaget för 2015.

 • Ingrid Inga, ordförande Sámiid Riikkabellodat menar att det underskott som framförallt den folkvalda delen nu uppvisar förutsågs av oss i oppositionen redan när styrelseordförande föreslog att fler ledamöter ska arvoderas på hel-eller deltid trots att Sametinget saknade ekonomiska förutsättningar för detta.

Jan Rannerud        Marita Stinnerbom                  Ingrid Inga

Vuovdega              Guovssonásti                          Sámiid Riikkabellodat

070-600 80 76        070 399 98 06                         070- 55 42 999

Briefing papper som lämnas till FN:s specialrapportör

 

A briefing paper delivered to Mrs Vicky Tauli-Corpus, the UN Special Rapporteur on the right of indigenous peoples, during her visit to in Hemavan Sápmi Sweden, 25-27 August 2015      

Introduction and background

 1. 1. The Special Rapporteur on the right of indigenous peoples, James Anaya published 2011 a report about situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland. This is so far the most comprehensive and up to date report concerning the situation Sámi peoples in Sweden.
 2. In the report Mr Anaya specially underlined the fact that for the Sami people, as with other indigenous peoples throughout the world, securing rights to land anf natural resources is fundamental to their self-determination and is considered a prerequisite för the Sami people to be able to continue to exist as a distinct people.
 3. Sweden has over the years been criticized by different UN treaty bodies and other international treaty bodies for its shortcomings and direct violation of the human rights and freedoms of the Sámi people. This has also been reflected in the earlier UPR reporting concerning Sweden. The last decades several Government inquiries have been concluded on issues relating to the Sami, e.g. the reports of the Boundary Inquiry, the Inquiry of Sami Parliament as part of the rule of peoples, the Inquiry of Sami Hunting and Fishing Rights, the Reindeer Breeding Inquiry and the Inquiry on Swedish ratification of ILO Convention no 169. Based on these inquiries the Swedish government made a proposal in 2009 concerning certain Sami political issues (Ds 2009:40).[1]
 4. The Bill was scheduled to be handed over to the Swedish parliament, the Riksdag, in the spring of 2010, but after the Sami Parliament among others rejected the whole proposed bill. The process then stalled and the Swedish government announced that it was up to the Sámi Parliament to come up with an initiative. In the reporting to UN treaty bodies, the European Council and other relevant bodies Sweden has communicated that they are awaiting the response from the Sámi Parliament.  The “status que” ended in August 2013 when the government took a initiative to re-open up the dialog with the Sámi Parliament, but due to demand from the government to base the discussion on proposal from year 2009 concerning certain Sami political issues (Ds 2009:40) the process stalled again. After the election 2014 Sweden has now a new minority government headed by the Social democratic and the Green parties. The new government have so far announced that they are in a stage of preparing new sámi political initiatives.
 5. The Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya visit in Sápmi he heard particular concerns about the land rights situation in Sweden. The Swedish Supreme Court has recognized in principle that Sami traditional land use and occupation can give rise to property rights based prescription from time immemorial. However specific reindeer grazing areas have not been officially demarcated in Sweden. Importantly, the Government created a Boundary Commission to identify lands traditionally used by the Sami people, which issued its report in 2006, although the Government has not yet moved forward to implement the findings of the Commission. In this connection, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination expressed “concern about the limited progress achieved in resolving Sami rights issues” and recommended that Sweden “take effective measures to ensure that studies conducted in the area of Sami rights result in concrete action, including the adoption of new legislation.”
 6. Compounding the difficulty faced by Sami in securing rights over lands and resources is the fact that Swedish courts place the burden of proof on Sami claimants to demonstrate land ownership. In order to prove rights based on traditional use and occupation through judicial procedures. The Human Rights Committee has recommended that Sweden “introduce legislation providing for a flexible burden of proof in cases regarding Sami land and grazing rights, especially where other parties possess relevant information.” The high burden of proof requirements result in costly court processes, and Sami people in Sweden often lack the financial resources necessary to pursue land claims. The legal aid system in Sweden does not provide financial support for Sami people towards this end, a concern also previously raised by United Nations treaty bodies.
 7. In Sweden, the Sami have faced increasing pressures on their traditional lands from mining and wind-power development projects. The current Mining Act does not contain any provisions to accommodate for any special rights relevant to Sami people, and existing mining policies do not appear to be sufficient to protect Sami interests and rights over lands affected by mining. The Special Rapporteur has been monitoring in particular the situation of Kiruna Town. Luossavaara-Kiirunavaara AB, a mining company in which the Government has substantial ownership, has plans to relocate about half of the town to accommodate the expansion of an existing iron ore mine. The planned mining is squarely within an area of the reindeer herding grazing lands of Sami communities and vital reindeer migration paths. The Special Rapporteur has received complaints that the Sami have not been sufficiently consulted to ensure that impacts are minimized. Sweden has responded noting that the two Sami communities in the immediate vicinity of Kiruna town – Gabna and Laevas – have participated in the process of developing plans, including during a study on how reindeer herding will be affected by the changes and during an analysis of the cumulative effects on reindeer herding. Sweden stated that it has thereby fulfilled its obligations under both Swedish law and the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
 8. The Special Rapporteur also noted that in many parts of the reindeer herding areas, predator animals, mainly wolf, wolverine, lynx, brown bear and eagle, are causing as great or even greater a threat to reindeer husbandry as extractive industries. The Swedish Agriculture University has calculated that in Sweden, at least 60,000 reindeer, out of a total number of about 260,000, fall prey to predators every year. The number of reindeer killed by predators in certain areas has reached such levels that there is an imminent risk that herds can no longer sufficiently reproduce themselves, which can result in a “collapse” of the herd in only a few years. Government regulation severely restricts the reindeer herders’ right to protect their herds from predators, and Government compensation has only partly covered the damages caused to the reindeer herders by the predators.
 9. Among these initiatives is the cross-border effort to develop a Nordic Sami Convention. The Special Rapporteur notes the important work already achieved toward this end, and he welcomes the commitment on the part of the Nordic States and the Sami parliaments to recommence negotiations in 2011 toward adoption of the Convention. However, more remains to be done to ensure that the Sami people can pursue their self- determination and develop their common goals as a people living across more than one State.

Resent developments

 1. Since he Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya published the report in 2011 about situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland there have been some positive developments in Sweden concerning the status of the Sámi peoples and matter related to rights to land and usufruct rights.

This is outlined in article 11 – 26.

 

The right of self-determination

 1. In Sweden’s national mid-term UPR report from 2012[2] the revisions of the Swedish constitution is outlined. Instrument of Government, entered into force, January 1, 2011. The Instrument of Government now stipulates that the Government shall encourage opportunities for the Sami people and for Sweden’s other ethnic, linguistic and religious minorities to preserve and develop their own culture and community life.
 2. The change in the constitution clearly states that the Sami people in Sweden are recognised as “peoples”. This is a logical development taking in consideration that Sweden have in the reporting to UN treaty bodies in 2007 recognised both that Sámi are peoples and therefor have the right to self-determination. More over Sweden voted in favour of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples with an explanation of vote only concerning land rights. The Swedish Sami policy is in line with the spirit of the Declaration. Among other things, Sweden is working actively, alongside Norway and Finland, to negotiate a Nordic Sami Convention. This constitutional recognition of the Sámi as peoples with a right to self-determination have since 2011 created a both new political discourse and new momentum, but this has not been reflected fully or utilised by Swedish government and in the public debate in Sweden this is so far a non-question.
 3. The constitutional recognition of Sámi as peoples with rights to self-determination has not so far been addressed by the Swedish government. The Sámi Parliament established in 1993 is from a constitutional point of view a governmental body under the instruction of the Swedish government. During the revision of the Swedish constitution the Sámi Parliament demanded the Sámi Parliament should be upgraded to be a part “rule of the peoples” as it stands in the constitution.

Land

 1. In 2012 the Swedish Supreme Court delivered it’s ruling in the Nordmaling Case,[3] is a true landmark case on Sámi land rights. Breaking with Swedish law’s conventional position, the Supreme Court accustomed the test on whether Sámi reindeer herding communities had established grazing right to land to the Sámi culture. The Supreme Court based its ruling on what constitute customary practices in reindeer husbandry, rather than on Swedish real-estate law and the prescription from time immemorial. With this new approach, the Court found that the communities had established property rights to an extensive land-area. The ruling sets a fundamental precedent, as it indicates that Sámi reindeer herding communities hold property rights to all the Sámi traditional territory in Sweden. Later a pending court case in the same matter in the county of Jämtland was closed down by parties concerned.
 2. But a number of Sámi reindeer herding communities, in particular in Härjedalen County, had lost pasturelands in court proceedings in lower courts prior to the recent Supreme Court rulings. The Supreme Court has now confirmed that the previous rulings were culturally based and race-discriminatory. The Sámi parties, including the Sámi Parliament has called on the Swedish government to rectify these past injustices and expropriate the greasing rights areas in the dispute areas, rather than to push the communities to sign tenancy fee agreements that jeopardize continued reindeer husbandry in the area.
 3. In May 2009 the Girgas Sámi Villages filed a lawsuit against the Swedish government in the Gällivare District Court claiming that the state is violating the hunting and fishing rights in their traditional lands in Girjas Sámi community.  They are searching to resolve a dispute over hunting and fishing rights in Sámi territory, which was caused by a legal uncertainty. The Act of Reindeer Husbandry has stated that hunting rights in Sámi territory belong to the Sami, but since 1988 the Swedish state have started to claim to the they also have hunting rights as landowner. The situation was further complicated after it was decided in the year 2007, that all EU citizens have the right to freely hunt and fish in the high mountains. The Sami are very much concerned about the negative impact of free hunting. The hunting also disturbs wildlife and the reindeer herding. The court proceedings at Gällivare District Court took place in June 2015. The court ruling will be public in November 25, 2015. The case will probably end up in the Supreme Court.
 4. The court proceedings at Gällivare District Court created a lot of public attention in Sweden, mainly because of the way Swedish state defended there position and the use of a certain type “language”. Before the case was admissible the Swedish state argued that Girjas Sámi Community could not represent the claims, because they were not the right holders. The court ignored these views. In court proceedings the State question if the Sámi were the indigenous peoples in the disputed area. In the proceeding the State use the term “lapp/lappar”, when the talked about the Sámi peoples. This term “lapp/lappar” has a colonial and racial connotation’s and were used without any elaboration. The State also argued the the Sámi claims were political and not judicial, because the concept of Sáminess and following rights is a illusion or a misconception.
 5. During the court proceedings at Gällivare District Court the State underline several times the contemporary research on Sami conditions is too pro-indigenous in Sweden. This provoked the Swedish research community to respond in statement published in the main newspaper Dagens Nyheter sign by 59 researches. In the statement they express that the Swedish State exhibits a problematic approach to contemporary research on Sami conditions, questioning the Sami indigenous status and use language with elements taken from time when culture hierarchical views was ruling. State’s handling of research in the lawsuit with Girjas Sami village is a threat to Sweden as state respeting a rule law and knowledge nation. Years of Swedish and international research fails and using a language that could be downloaded from times racebiology was common. Now the state must take responsibility and start acting like a democratic state and obey rule of law, writes this 59 researchers.
 6. Sámi reindeer herding in present Sweden, Norway and Finland has historically been and is in many ways still affected by the creation of national borders. Borders became barriers to reindeer herding which had, since time immemorial been a livelihoos that migrated between different areas. The first boundary, which affected the Sámi reindeer herding, was drawn between Norway/Denmark and Sweden/Finland in 1751. To this border agreement was made a substantial allowance of 30 paragraphs on the rights of the nomadic Sámi – later often called the Lapp Codicil (Lappekodicillen) or the Magna Charta of the Sámi.

 

The aim with the Codicil was to secure the future reindeer herding for the Sámi people affected by the border. The states agreed that regardless of state borders, the reindeer herding Sámi should be able to continue to migrate with their reindeer to the other kingdom in the same way as they had done before the border demarcation. The migrations have since 1919 been regulated between Norway and Sweden in different so-called reindeer grazing conventions (renbeteskonventioner) which are based on the Codicil. The last convention was negotiated 1972 and was in force until 2005. Sweden and Norway are negotiating on a new Convention.

Efforts to renew grazing convention began back in 1998. The Swedish and Norwegian Sami Parliaments and Governments wanted the new Convention would be completed in 2002, when at the last Convention, which was ratified in 1972 went out. A working group was established which had the task to start with this work, but the new draft convention was not finished until 2002. Swedish and Norwegian governments therefore extended the 1972 Convention three years, until 2005.

The work continued after 2005, and a draft convention was completed in 2012. However, various organizations such as SSR, Reindeer Owners Association and the Sami Parliament did not approve it. Swedish and Norwegian government had by this time tired of the long process and signed the new reindeer grazing convention despite protests from various Sami direction. Sweden and Norway, however, decided to give a last chance to Sami organisations and Sámi Parliaments to improve articles in the convention. Sami organisations and Sámi Parliaments agreed on some improvements of text in the convention and delivered it to the government’s in the spring 2014.

The governments have since then meet several times, without agreeing how to continue the process towards a ratification on the Swedish- Norwegian reindeer herding convention.

 

 1. Demand for sustainable energy has resulted in planning of largescaled windmill construtions in Sámi traditional territory. In Sweden 35 percent of areas identified as location for wind power are located in the core of reindeer herding areas. The Swedish government has granted permission for world largest landbased windpower park with 1 101 windmills in the Sami community of Östra Kikkejaur. Östra Kikkjejaurs saami willage will loss 25 % of their winter reindeer pasture land. The saami way of life, especially reindeer husbandry, is threathened by competing use of land, often promoted by Sweden government which results in loss and fragmentation of pasture land. This effects in a negative way reindeer movements, reproductive levels and survival.

 

Natural Recourse’s

 1. Great stretches of Sámi traditional territory often call the Europe’s last wildernesses risk being damaged and polluted as the international mining industry gears up to develop northern Finland, Sweden, and Norway in search of uranium, iron ore, nickel, phosphorus, and valuable rare earth minerals. On the energy sector the governamet is giving priority to expande to building large scale windmills parks in the Sámi traditional territory. Even if the Arctic mining boom just now has a dip, which mirrors the oil industry’s search for oil and gas, is heating up as climate change makes new areas and sea routes accessible and world prices of iron ore continue to soar. The former Norwegian Minister of Trade and Industry Trond Giske stated 2012 that Norway have a “treasure chest” containing minerals worth millions of dollars in the traditional Sámi Territory. At the same year the Swedish Prime Minister Reinfeldt stated that the rich mineral deposits in the Sámi territory have the same importances for Sweden economy as the oil for Norway.

 

 1. The mining industry is one of several modern threats to the unique way of life of the Sami, the only indigenous people in the EU, and one small, tightly knit community has decided to fight back. The roughly 100 residents of the Jåhkagasska villages near the subarctic town of Jokkmokk are deeply worried what will happen if the proposed Kallak iron mine, an open pit project mostly located inside the district, is allowed to go ahead. Behind the plan is the British Beowulf’s subsidiary Jokkmokk Iron Mines, Jimab.[4]

 

 1. After that the Swedish government in August 2014 dismissed the appeals from Vapsten Sami Village and Others Nickel respect Mountains three mining concessions Rönnbäcken K No. 1-3, has Vapsten Sami village filed a complaint to the CERD. Vapsten sameby stated that Sweden violated the prohibition of discrimination in the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. CERD has an advisory role and make decisions in the form of recommendations to state governments.

 

Nickel Mountain has received information that the CERD well have asked for the Government’s comments on the complaint, and has urged the government to stop, inhibit, all mining operations within Vapsten traditional territory while the matter be examined. Also emphasized, however, that this request does not imply that CERD has taken a position on the substance and that the need for inhibition could be re-evaluated after the government has spoken out on the matter. [5]

 

Summary

 

 1. The global mega trends as climate changes and largescaled extractation of natural resourses, already today impact on every day life of the indigenous peoples in the Arctic region and will in the near future have a major influence on shaping of a new political, economical and social order in the whole Arctic. We also face a great risk of evolving conflicts, mainly between states, but also between states and indigenous peoples, between ethnic groups in the countries concerned and between other stakeholders in this bonanza of oil, natural gas, minerals an the plentiful waters in the Arctic. In this context we have to bear in mind that geopolitics in the Artic has shifted from bipolarity to multipolarity, but the military presence is not less.  The recent events in Ukraine, the Russia’s unlawful annexation of Krim and the on-going military armed conflict between Ukraine and pro-Russian rebels will certainly also create chock waves in the Arctic. The indigenous peoples in the Arctic have to find the equilibrium in this economical boom created by exploration on natural resources and in this new geopolitical state of affairs and tackle these challenges, hopefully in co-operation with the concerned national states, regional and international bodies, like EU, but not least with the scientific and business communities.
 2. The present situation of the Sámi peoples in Sweden can characterized as some kind of twilight zone were rule of law is not always is guaranteed.[6] This creates lot of uncertainty and frustration. The political status que have top of that soon prevailed a whole decade. This twilight zone put both sámi communities and individuals in situation in state of uncertainty.
 3. A pre-condition to create this equilibrium is a full recognition of the rights of self-determination and rights to land and recourses. This of course include that’s the Swedish government commits itself to consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them in accordance with the applicable principles human rights law and legal practice.

Ingrid Inga                            Jan Rannerud                Marita Stinnerbom

Sámiid Riikkabellodat           Vuovdega                     Guovssonásti

[1] http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/131643

[2] http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/99/21/1c1b0a55.pdf

[3] http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2011/2011-04-27%20T%204028-07%20Dom.pdf

[4] http://www.theguardian.com/world/2014/jan/02/reindeer-herds-in-danger-mining-sweden

[5] https://www.google.se/search?client=safari&rls=en&q=CERD+och+Vapsten&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=fIIsVI-EOLSr8wfiuYB4#q=CERD+och+Vapsten&rls=en&start=10

[6] A Grahl-Madsen, The Poeple of the Twilight zone – Towards self-government; a sovereign Sapmi; an autonomous Samienan, 1988,73

 

 

Påminnelse

Jag vill påminna om Vuovdega årsmöte i Arvidsjaur den 1 augusti kl. 13.00 på hotell Laponia. Vi börjar med lunch anmäl dig senast 31/7 till Jag Rannerud, 070- 6008076, om du önskar lunch.

Välkommna