Rapport från plenumsmöte i Saxnäs

2018-05-31

Hej till er alla i sommarvärmen…
Denna gång föll lotten på mig att berätta om plenum i Saxnäs.
Vackert beläget men med slitna lokaler som gav de flesta rinnande näsor och huvudvärk.
Första dagen var ett extra plenum som begärdes av oppositionen vid plenum i Staare med tre frågor på ärendelistan. De frågor som lyftes var frågor som tyvärr ägdes av andra än sametinget vilket snarare pekar på hur ogenomtänkt begäran var.
Nordisk samekonvention – en fråga som främst Finland jobbar med och som sannolikt är svår att göra något åt då det är sex parter, tre sameting och tre regeringar. De frågor som ligger på bordet hanteras av SPR och är fortfarande arbetsmaterial som vi ännu inte fått ta del av, oklart när vi får yttra oss om detta.
Regeringsuppdraget om Traditionell kunskap – som dagens opposition startade tillsammans med Naturvårdsverket på myndighetsnivå, vilket innebar att det blev ett tjänstemannaärende. Från oppositionens sida vill man gärna antyda att det är den nuvarande styrelsen som startat detta men faktum är att det redan startades under förra mandatperioden och projektdirektivet var redan överlämnat till NVV. I beslutet dåvarande styrelsen fattade står även att frågan inte ska lyftas till plenum.
Konsultationsordning – startade under förra mandatperioden men ligger under Kulturdepartementet. Läget är att ärendet överlämnats till s.k. gemensamberedning som betyder att sametinget inte kan agera. Sametinget kommer att få yttra sig när lagrådsremissen är klar vilket förväntas ske under juli månad, därefter ska den upp till riksdagen som proposition.
Sammanfattningen blir att detta blev ett onödigt extraplenum utan svar där frågorna kunnat riktas till styrelsen direkt som erbjöd sig svara på dessa frågor.
Så startade ordinarie plenum i Saxnäs…
Oppositionen rivstartade med att rikta misstroende mot sametingets ordförande, Paulus Kuoljok. Det enda skälet är så vitt vi förstår politiskt då Paulus följt de regler som gäller och då inget av extraärendena kunde behandlas valde Paulus att förlägga plenum så sent som det bara gick, annars skulle begäran avvisats och det var ett sämre alternativ. Då Paulus hade ett uttalat förtroende från majoriteten lades begäran om misstroende till handlingarna.
Vuovdega lyfte situationen i Luleälvdal under allmänpolitiska debatten och Stefan Mikaelsson kunde genom att använda all sin talartid få fram budskapet om hur rovdjur och vattenkraft påverkat skogssamiska kulturmiljöer.
Våra tidigare bordlagda motioner från Johan Skogsfeldt och Katarina Sevä kom upp och med stöd från vår allians och oppositionen beslutades glädjande nog att anta dessa.
Parlamentsbyggnaden beslutades ligga i någon av dessa tre orter, Kiruna, Östersund och Vilhelmina. Tyvärr saknas fortfarande personalens åsikter och viljan att förlägga byggnaden centralt i Sápmi.
En ny nämnd inrättades där Vuovdega fick ordförandeskapet, Hälso-, äldre- och idrottsnämnd, Monica Harr Sandström valdes som ordinarie tillika ordförande och Marina Nilsson Ederlöv som ersättare. Efter en process om valbarhet framkommer vikten av att samla så många som möjligt på vallistorna. Vårt första förslag till ledamot ansågs inte valbart. I det sammanhanget märker vi också problemet med att bara ha en lista då vi inte hade någon ersättare på plats.
Partistödet höjdes enligt förslaget från styrelsen där Vuovdega hela tiden påpekat den låga nivån.
Uttalande om kåtabränningen antogs.
Många motioner behandlades och motionerna 522, 523 och 524 som lämnats av oppositionen med inriktning mot problemen för skogssamerna blev endast besvarade men då de arbetas med i styrelsen stödde vi styrelsen i frågan. Vår motion 527 om Norrbottens länsstyrelse och hanteringen av skyddsjakter återremitterades.
Vuovdega har förmånen att arbeta med skogssamiska frågor och har även tillgång till resurser från kansli och budget. Arbetet med Muonio och skogssamisk rätt har tagit fart och även lyfts på departementsnivå. För oss är det positivt att vi har stöd från alla partier i våra frågor men det är också en balansgång då vi alltid riskerar att bli slagträ i debatten. Vårt avtal med vår allians ska respekteras för att skapa lugn och stabilitet i sametingets ledning.
Styrelsens redovisning hanns i vanlig ordning inte tas upp utan bordlades.
Allmänt kan sägas att vårt deltagande i nämnder och styrelse fungerar ganska bra och då Martin Lundgren nu träder in under Lars Wilhelm Svonnis sjukdomsfrånvaro har Vuovdega en stark representation i styrelsen.
Med tillönskan om en fortsatt fin sommar i hela Sápmi.
Jan Rannerud, partiledare och plenumsledamot.

Kallelse till Årsmöte 2018

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2018
Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 25:e årsmöte!

Datum: lördagen den 16 juni 2018, kl. 11:00
Plats: Arvidsjaur, Arvasgården

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av årsmöte
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 4 Fråga om mötets utlysande
§ 5 Fastställande av röstlängd och fullmakter
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Föregående årsmöte
§ 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
§ 9 Föredragning av resultat och balansräkning 2017
§ 10 Revisionsberättelse för 2017
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
§ 12 Budgetförslag för 2018
§ 13 Val av partiets och styrelsens ordförande
§ 14 Val av ledamöter och ersättare
§ 15 Val av firmatecknare
§ 16 Val av revisorer och en ersättare
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Fastställande av medlemsavgift
§ 19 Partiets verksamhetsplan 2018-2020, medlemsmöten mm
§ 20 Läget i politiken, skogssamiska frågor
§ 21 Övriga frågor
§ 22 Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 15 juni till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.
OBS! Vi inleder årsmötet kl. 11,00. Lunch 12 – 13.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Michael Eriksson, 070-537 40 20, tar mycket gärna emot förslag till styrelsen.

Krönika av Stefan Mikaelsson med anledning av kvinnodagen

Internationella kvinnodagen manifesterar kampen för att återställa urfolkskvinnornas rätt till land och vatten och ytterst till sin egen kultur. Denna har i många av världens nationalstater stulits av de dominerande folkens parlamentariska system som grundar sin institionella och strukturella diskriminering på rasismens altare.
Gränsdragningar på urfolkens traditionella områden har i de flesta fall bara bekräftat motstående intressen, skillnader och olikheter. Nationalismen, elitismen och fanatismen är således ett levande verktyg för att även idag kunna slå sönder urfolkskulturer och ytterst för en bestående assimilering även i dagens moderna samhällen.
Vi förenas i kampen för en levande mångfald av urfolkskulturer i alla världsdelar och detta även i världens rikaste länder, som fritt får välja sina existensiella former och som fritt medger urfolkskvinnorna rätten att delta efter eget gottfinnande och kunna vidarebefordra urfolkskulturen till barn, barn- barn och släktingars barn osv.
Det kan inte längre vara så att villkoren för urfolksmän och urfolkskvinnor är olika för att nationalstaterna vill ha det så. Och det är ochså så att urfolkskvinnorna i högre grad än urfolksmännen, överför urfolkskulturen till efterkommande generationer med kontinuitet, uthållighet & resilience.
Assimilering, diskriminering, extrem hunger & extrem fattigdom, klimatförändring, landgrabbing, militarisering, osynliggörande, trakasserier och hot & våld drabbar urfolkskvinnor runt om i världen.
Urfolken är inte en del av problemet, urfolken är en del av lösningen och i den lösningen ingår urfolkskvinnornas rätt till självidentifikation och rätten att fritt & ohindrat själva få välja.
Idag bekräftar vi vår relation till Máttaráhkká och vår skyldighet till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.
STEFAN MIKAELSSON, Sámediggi Áigi-presideanta.

Vuovdegas olika uppdrag och ansvarsområden i Sametinget

Hela styrelsen arvoderas och att nämndsordföranden sitter i styrelsen.

Katarina Sevä är gruppledare för Vuovdegas ledamöter i plenum

Styrelsen Ledamot Jan Rannerud ers. Stefan Mikaelsson
Styrelsen (ledadmot LW Svonni) ers. Martin Lundgren
Rennäringsnämden Ledamot Martin Lundgren ers. Johan Skogsfeldt
Kulturnämnden Ledamot Marina Nilsson Ederlöf ers. Anna-Karin Svensson
Näringsämnen ordf. Stefan Mikaelsson ers. Lotta Svensson
Valnämnden Ledamot Jennie Granberg ers. Lars Stenberg
Ungdomsrådet Ledamot Elle Eriksson ers. Nils-Johan Rannerud
Valberedningen Ledamot Martin Lundgren ers.Stefan Mikaelsson

Samiskt parlamentariskt råd
Ledamot Stefan Mikaelsson ers. Jan Rannerud

Övervakningskommittén för de 8 regionala fonderna
Ledamot Jan Rannerud ers. Ella Britt Jannok

Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet
Ledamot Ingela Nilsson ers. Jan Rannerud

Styrkommittén för territoriella samarbetsorganet Nord
Ledamot Helena Dådring ers. Birgitta Andersson
Ledamot Lars Tomas Mangi ers. Jan Rannerud

Länspartnerskap i Norrbotten Agenda 2030
Ledamot Jan Rannerud ers. Stefan Mikaelsson

Elle Eriksson skriver från Ungdomsrådets möte i Kiruna den 24 okt 2017

Den 24/10 träffades jag, Elle Eriksson, och tre andra ledamöter som sitter i Sametingets ungdomsråd. Dessa var Anja Fjellgren Walkeapää (ordförande, Samelandspartiet), Julia Omma (vald till vice ordförande, Guovssonásti) och Paulus Jonsson (Jakt- och fiskesamerna). Naadja Östergren (Landspartiet svenska samer) var ej närvarande.
På mötet fick vi information om och från Sametinget. Vi diskuterade ungdomsrådets budget. Det hölls genomgång av det tidigare rådets arbete och hur vi nya ledamöter ska jobba enligt det ungdomspolitiska handlingsprogram som finns utformat.
Vi pratade även om att fortsätta utveckla det samiska mentorsprogram som förra rådet planerat. Mer information om detta kommer senare, men frågan om eventuellt intresse från partierna ska skickas ut av ungdomsrådets ordförande.
Övriga punkter vi tog upp är uppföljning av PM som inlämnats till demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke, samt möjligheten att författa ett eget PM från det nya rådet. Vi har också bestämt att vi ska satsa mer på sociala medier, och ett Instagram-konto har upprättats – sametingetsungdomsrad.
Jag ser fram emot min kommande tid i Sametingets ungdomsråd och är positivt inställd till mina kollegor. Vi kom alla med bra idéer och fler ska vi diskutera om på framtida möten. Förhoppningsvis sker nästa fysiska möte i samband med vårens plenum i Östersund.
Elle Eriksson

Stefan Mikaelsson från Staare

Öppnandet av mandatperioden 2017- 2021.

Det högtidliga öppnandet av mandatperioden tog plats i Staare Östersund. Det var plenums sjunde besök på orten och tidigare har ett öppnande ägt rum nämligen 2005. Måndagen den 28 augusti så förrättades upprop av de nyvalda ledamöterna och sedan valdes en sk Tillfällig valberedning. I denna valberedning ingick en representant från varje parti och de fick sedan börja genomgången av de olika valärendena. Ordförande för den Tillfälliga valberedningen blev Oscar Sedholm. Och för Vuovdega valdes Martin Lundgren. Tisdagen den 29 augusti kunde sedan de eniga förslagen från den Tillfälliga Valberedningen presenteras. Till Sametingets ordförande valdes Paulus Kuoljok. Som ordinarie ledamöter i Sametingets styrelse valdes följande:

Per-Olof Nutti med ersättare Åsa Blind
Britt Sparrock – ersättare Matti Berg
Lars-Miguel Utsi – ersättare Anne Madeleine Kuhmunen
Marita Stinnerbom – ersättare Karin Vannar
Jan Rannerud – ersättare Stefan Mikaelsson
Anders Kråik – ersättare vakant
Lars Wilhelm Svonni – ersättare Martin Lundgren.

I Valberedningen valdes Martin Lundgren som ordinarie ledamot och Stefan Mikaelsson som ersättare.

I Kulturnämnden valdes Marina Nilsson- Ederlöf som ordinarie ledamot och Ingrid Inga aom ordförande

Kronprinsessan Victoria deltog på det högtidliga öppnandet såväl som Alice Bah- Kuncke. Själva öppnandet var en klassisk ceremoni med många tal och högtidliga stunder. Ett sådant var när undertecknad blev uppropad som sjätte ledamot.

Men lite mötesverksamhet hanns det också med. En paneldebatt om behovet av en sanningskommission som genomfördes på ett sådant bra sätt att tom kansliet tyckte att ”det faktiskt blev riktigt bra”. Och ett allsamiskt seminarium med företrädare från alla de tre Sametingen närvarande. Detta seminarium berörde Nordisk Samekonvention och trots att detta inte hade någon formell beslutspunkt så kunde deltagarna enas på Vibeke Larsens förslag delegera ärendet till Samiskt parlamentariskt Råd och en mer utförlig process för att erhålla ett gemensamt förslag från de tre Sametingen.

Och detta tog Sametinget på svensk sida till efterrättning så dagen därpå beslutades formellt under en plenumssession att återremittera ärendet till styrelsen. Förhoppningen är då att detta kommer upp igen under vintern och att SPR bereder detta ärende så att processen blir transparent.

Det var många tankar i huvudet som snurrade när flyget väl tog mig nordvart på. Förhoppningen är att mandatperioden blir stabil med många bra beslut i plenum och styrelse.

STEFAN MIKAELSSON/ ledamot i Sametinget.

Skogssamernas-Vuovdegas medlemsmöte 2017 i Arvidsjaur

Partiets medlemmar hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas medlemsmöte!

Datum: lördagen den 28 oktober 2017, kl. 13:00
Plats: Arvidsjaur, Arvasgården

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av möte
§ 2 Val av justerare och mötessekreterare
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Partiets verksamhetsplan 2017-2019, medlemsmöten mm
§ 5 Vad sker på Sametinget – information från Jan Rannerud.
§ 6 Vilka positioner och uppdrag har vi – kort information.
§ 7 Vilka frågor driver vi – information från folkvalda.
§ 8 Förslag från medlemmarna
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Mötet avslutas

Partiet bjuder på renkött och palt till de som föranmält att de så önskar. Anmälan om måltid sker senast den 24 oktober till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Lars Stenberg, 070-266 51 93, lars-stenberg@hotmail.com eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.

OBS! Vi inleder med kaffe/te och smörgås kl. 13,00.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar.

På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Välkomna!

Jan Rannerud enligt uppdrag.

Årsmöte 2017 i Luleå

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2017

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 24:a årsmöte!

Datum: Lördagen den 10 juni 2017, kl. 11:00
Plats: Luleå på Elite Hotell

Förslag till dagordning

§ 1​Öppnande av årsmöte
§ 2​Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3​Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 4​Fråga om mötets utlysande
§ 5​Fastställande av röstlängd och fullmakter
§ 6​Fastställande av dagordning
§ 7​Föregående årsmöte
§ 8​Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
§ 9​Föredragning av resultat och balansräkning 2016
§ 10​Revisionsberättelse för 2015
§ 11​Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
§ 12​Budgetförslag för 2017
§ 13​Val av partiets och styrelsens ordförande
§ 14​Val av ledamöter och ersättare
§ 15​Val av firmatecknare
§ 16​Val av revisorer och en ersättare
§ 17​Val av valberedning
§ 18​Fastställande av medlemsavgift
§ 19​Partiets verksamhetsplan 2017-2019, medlemsmöten mm
§ 20​Valresultatet och hur vi agerar vidare. Valteknisk samverkan, en lösning?
§ 21​Övriga frågor
§ 22​Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 7 juni till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.
OBS! Vi inleder med årsmötet kl. 11,00. Lunch 12 – 13.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Michael Eriksson, 070-537 40 20, tar mycket gärna emot förslag till styrelsen.

Vår vision om framtidens Sameting av Jan Rannerud

Vår vision om framtidens Sameting

Vi tror att det kommer bli en ny samepolitik men vi hoppas att man löser helheten. Det får inte skapas en ny politik på bekostnad av t ex renskötseln. Att ta jakten och fisket från samebyarna för att fördela till bosatta utanför renskötselområdet innebär en försvagad renskötsel och enligt min mening också ett ifrågasättande av statusen som urfolk.
Det som ger oss rätten att kallas urfolk bygger på våra näringars särart och då främst renskötseln, traditionell kunskap och språket. Att kalla jakten och fisket för en grund till urfolk vore likadant som att kalla alla som är med i jägarförbundet för urfolk. Jakten och fisket är nog mer att likna vid en binäring till renskötseln. Det är inte självklart att rätten till jakt och fiske för samer utanför rennäringen ska vara gratis. Ska samebyarna förvalta jakt och fiske uppstår kostnader och lämnar man renskötseln för att flytta till andra områden lämnar man även ansvaret.
Dock tror vi att det finns utrymme för att samer utanför samebyarna ska finna en plats i samebyarna där jakt och fiske kan utövas då vi tror att samebyarna med stöd av Girjasdomen kan ges rätt att förvalta jakten och fisket inom samebyn. Den jakt och fiske som nu hyrs ut av staten kan mycket väl inrymma de samer som är utanför samebyarna.
Fortfarande gäller att en ny politik inte ska ske på bekostnad av samebyarna för då bygger vi murar mellan samer.
Det framhålls från dagens ledning att klimatfrågan ska lösas genom en ny programperiod med EU-stöd. Det tror vi inte på. EU kommer inte att lösa klimatfrågan med stöd för då hade vi inte haft dessa problem. Det finns redan idag EU-medel i programmen för miljöåtgärder men ingen söker för ingen vet om att de finns. Det är en brist hos Sametinget. De befintliga programmen är inte anpassade till samiska näringar. Vi stöder åtgärder som minskar klimatpåverkan men då måste vi begära årliga anslag som ger oss redskap att jobba vidare med. Vi menar att betesproblem som uppkommer på grund av klimatförändringen ska betraktas utifrån det scenariot och inte felaktigt kallas för katastrofbidrag för det ger fel signaler där lösningen inte ligger i klimatanpassning. Samebyarna måste ges medel för klimatplaner där en akututfodring under kort tid eller utfodring i väntan på hopsamling av renar inför flyttning kan inrymmas. Det är inte samebyarna som orsakar problemen.
Vår vision förutom ny politik är att ILO169 ratificeras och att urfolksdeklarationen verkligen implementeras som man lovat i FN. NSK kommer att antas efter de nödvändiga justeringarna eftersom staten tar till sig omvärldens krav på samiskt självbestämmande. Givetvis händer inget om vi samer själva inte driver på frågorna.
När vi har självbestämmande i alla frågor som rör det samiska folket, ekonomiskt vilket betyder att vi verkligen kan förverkliga de reformer vi äskar medel för varje år och att vi själva kan fördela dessa medel enligt beslut i plenum samt att vi själva avgör de kulturella frågorna.
Alla samiska frågor har flyttats till sametinget och vi har en konsultationsordning som tvingar staten och exploatörer att lyssna till de som berörs då närmar vi oss den vision Vuovdega siktar mot.

Den mest akuta frågan är rovdjursförvaltningen, i renskötselområdet måste den överföras till Sametinget annars har vi överlåtit åt en statlig myndighet, Naturvårdsverket, att avgöra om rennäringen ska existera eller om den samiska näringen ska bedrivas traditionellt eller i hägn.
Detta ska avgöras av samerna själva. Vi vill att Sametinget blir förvaltande myndighet för rovdjur i renskötselområdet.
Med ett ekonomiskt självbestämmande ska vi förverkliga vår samepolitik som innehåller bl.a. språket. Vuovdega vill stärka språken inte skapa ett riksspråk, språket är en avgörande del för ett urfolk och detta ses inte minst i kriterierna till röstlängden. Vi vill utöka sameskolorna, inte lägga ner, vilket är fullt genomförbart med utökade ramar. Samiskans utsatthet kommer att motivera ökade anslag. Förvaltningskommunerna är en viktig bricka i språkarbetet och vi vill stärka arbetet med samisk inriktning i förskolan för att ge de riktigt unga en bra start med språket. Vi tror att det är möjligt, trots att språklagen inte kräver det, att med ökad samisk inriktning stärka språket.

Jämställdhet måste bli ett begrepp och inte något som tas fram inför valen. Det är inte rätt att betala förmånsskatt för barnpassning när man jobbar politiskt, detta drabbar nästan uteslutande kvinnorna och då unga kvinnor som verkligen saknas i politiken. Med en jämställd politik vet vi att de unga och särskilt unga kvinnor med familj vill engagera sig i vår framtida politik.
Det är av stor betydelse för samisk slöjd att öka stödet till sameslöjdstiftelsen men då också att ställa krav på resultat inte minst för att öka antalet utövare. Vi ser att antalet minskar i vårt område och då särskilt hårdslöjden. Det måste bli tydligare att slöjdare har rätt att hämta material på statens marker utan att behöva tillhöra en sameby, även om det framgår av Rennäringslagen. Det är inte Länsstyrelsen utan Sametinget som i framtiden ska medge tillstånd att hämta material. Det är också viktigt att skydda samisk slöjd från kommersiellt utnyttjande från andra än samer. Det bör utredas om skydd mot mönsterintrång kan hävdas i lag.
Vuovdega driver i ledning en politik som är transparent, alltså öppen för insyn.
Vi vet att en öppen politik skapar ett förtroende som också skapar samarbete mellan partier.
Med en förutsägbar politik tror vi att samer inom och utanför samebyarna kan komma överens om en ny politik där alla har en plats. Vet man konsekvenserna kan man mötas och lösa problemen. Vuovdega har en politik som omfattar alla delar av det samiska samhället.
Vuovdega vet att med oss i ledning finns inget utrymme för dagens skrämselpolitik, för samer i samebyar vill inte att samer utanför ska försvinna och tvärtom. Det är partierna politik som byggt upp detta synsätt.
Slutligen vill vi bara säga att om motioner är ett mått på hur väl man arbetar politiskt kan vi försäkra våra väljare om att det kommer nya motioner från Vuovdega under den kommande mandatperioden.
Detta är något av vad vi har framför oss, det finns mycket mer att arbeta med men vi fortsätter att sätta press på politiker och regering.
En röst på Vuovdega öppnar ett nytt spännande Sameting där framtiden ligger öppen.

Jan Rannerud analyserar mandatperiod 2013-2017

Mandatperioden 2013-2017 – en försiktig analys
Vi förordade en parlamentarisk styrelse men majoriteten ville ha en proportionell styrelse.
Styrelsen fungerade som vi misstänkte som en parlamentarisk styrelse där vi visserligen under första tiden kunde lägga egna förslag till politik men dessa hamnade som punkter långt ner i dagordningen och bordlades alltid.
Informationen var på den nivån att folk utanför styrelsen visste mer än vi.
Vi i valsamverkan, med SáR och Guovssonásti, hade ett genomtänkt program som skulle driva Sametinget framåt politiskt. 11 punkter med politiskt arbete som periodens majoritet nu menar är deras förtjänster.
En fråga vi drev var att få en t ex. konsultationsordning med regeringen, övriga frågor var Rennäringspolitiska programmet, fortsatt dialog om Nordisk samekonvention om innehållet, Hälso- och socialpolitiskt program ska utformas, ökat stöd för förebyggande insatser inom psykosocialohälsa mm. istället blev frågor som Abelvattensbommen, enskilda märkesärenden och andra frågor som myndigheten normalt handlägger viktigast.
Valet i USA gav mig en ahaupplevelse, jag tror att Trump har kopierat svenska Sametingets styrelse. Ingen information, ilska när man ställde frågor och inga svar. Undvika media osv. Alternativa fakta finns det gott om, men jag hörde nyss en möjlig orsak, ”killgissning”, som man har man alltid rätt även om man har fel och det ligger i systemet att som man vet man mer än kvinnor. Märkligt men en trolig förklaring när man lyssnat till styrelsens ordförande.
Vid sista styrelsemötet i Lycksele blev påhoppen för grova och vi vägrade att fortsätta i cirkus JoF.
Det viktigaste i sametingets ledning är enligt vår mening att det finns en öppenhet, allt annat skapar misstänksamhet och minskar förtroendet för ledande politiker men även för de politiker som sitter utanför styrelsen. Vad som nu krävs är ett enormt arbete för att återupprätta politikernas heder vilket jag tycker är ett mycket onödigt arbete. Den tiden skulle behövts på annat håll. Utan förtroende kommer Sametingets politiska arbete att haverera, inga unga vill engagera sig för det ger ändå inget och då kommer politikersläktet till slut att dö ut. Vi blir för gamla, tiden springer ifrån oss, det fungerar inte med gamla värderingar i en ny tid.
Få motioner men förhoppningen var att jobba inom styrelsen med de förslag vi hade. Tyvärr klarar inte styrelsen av att hantera motioner och då blir de utan verkan. Beslutade motioner ska verkställas men resultatet är att de blir liggande och under kommande plenum beslutas nya liknande motioner som ledsamt nog hamnar i Sametingets stora arkiv.
Vi kunde i och för sig ha lagt många motioner och sagt ser ni vad bra vi är men det känns ganska meningslöst då motioner som inte verkställs till slut rensas ut.
Jag personligen förstår nu varför partier i ledning förlorar på att leda. Man verkar inte klara av att föra en egen politik utan blir bara en ministär som verkställer plenumsbeslut. Att då hävda att det är den egna politiken blir bara patetiskt. Beslut som går igenom i plenum står oftast alla bakom så vi är ju också delaktiga.
Vi får ofta höra att vi sitter i knä på SáR men då vi hade en valsamverkan med ett gemensamt program kan lika gärna säga att SáR sitter i vårt knä. Vårt samarbete den gångna perioden har fungerat väl då vi hade stort förtroende för varandra och en öppenhet över våra egna frågor vilket betydde att inga konflikter oss emellan funnits.
Den nya mandatperioden är ett oskrivet blad och då får vi se hur samarbetet ska fungera men ett samarbete förutsätter fortsatt förtroende och den diskussionen tar vi i partiet under årsmötet i juni. Vi kanske till och med får egen majoritet men vi tror fortfarande på breda överenskommelser.
Vi tror att med oss i ledning kommer politiken att lyftas flera steg framåt. Vi kommer i varje fall inte att ägna oss åt att strida med kansliet om myndighetsutövning i enskilda ärenden.
En röst på Vuovdega betyder att politiken får en möjlighet att växa.
För partiet Vuovdega.
Jan Rannerud