Vår 1:e ordförande Sture Nilsson har lämnat oss

Vår vän Sture Nilsson har lämnat oss, Sametingspartiets Vuovdegas 1:e ordförande. Han avled den 23 juli 2014 efter en längre tids sjukdom.

Sture Nilsson kämpade för Skogssamernas överlevnad och utveckling under många år både som privatperson och i yrkeslivet på Länsstyrelsen och på SSR. Han var välkänd inom hela Sapmi.

Sture Nilsson valdes in i Sametinget 1993 – 1997 och tillsammans med Bengt Sevä, Stefan Mikaelsson, Set-Ivan Eriksson och Monica Sandström var han med och byggde upp Sametinget.

Paulus Utsi tolkar i sin dikt Den vite mannens fotspår den maktlöshet vi känner ibland.

Vila i frid Sture vi fortsätter kampen.

” Den vite mannens fotspår
är som brinnande eld
Han kom med hård makt
slet sönder renens land
Tog bort och förde bort
naturens egendom
Med sin lärdom bedrog han
naturmänniskan
Stiftade lagar
som gjorde samerna maktlösa
Deras verk vittnade om det”

 

Rapport från rennäringsnämden av Johan Skogsfeldt 2014-04-02

Rapport Rennäringsnämnden                                                      2014-04-02

Sametingets plenum samt styrelse

Rapport från Rennäringsnämnden perioden 14 januari 2014 – 2 april 2014

Rennäringsnämnden har haft två sammanträden under den aktuella perioden.

Rennäringsnämnden under den aktuella perioden behandlat följande frågor

Budget 2014, främjande av rennäringsanslaget.

Betessituationen

Förvaltningsverktyg rovdjur och renar.

Finansiering skadeförebyggande åtgärder för skador orsakade av rovdjur.

Uttalande tillsammans med SSR:s rovdjursgrupp ang. påståenden från forskare inom NINA, vad gäller rovdjursskador kontra svältdöd på renar.

Nämnden har även behandlat, förvaltningsärenden, aktiviteter inom Eallinbiras, projektansökningar, uppföljning av tidigare ärenden bl.a. tågdödade renar samt stått som värd för Sametingets årliga näringslivskonferens.

Träff har skett med Sametingets styrelse och riksorganisationer ang. konsultationsordningen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i norra rovdjursförvaltningsområdet samt Dalarna ang. toleransnivån av rovdjursskador för rennäringen samt SSR:s rovdjursgrupp i samma ärende.

De två största och viktigaste frågorna för nämnden under perioden har varit betessituationen för landets renar samt införande av toleransnivåer för rovdjursskador inom rennäringen.

Vid budgetmötet i januari kunde rennäringsnämnden konstatera att beteskrisen var av sådan omfattning att kostnaden inte skulle rymmas inom Sametingets rennäringsanslag. Vid denna tidpunkt var även departementet informerat om omfattningen av beteskrisen. Nämnden fattade beslut om att föreslå Sametingets styrelse att söka extern finansiering hos regeringen.

Efter många påstötningar på alla nivåer fattade regeringen äntligen beslut om en anslagskredit för att lösa den akuta situationen. I mitten på mars har en begäran om att skicka in sina kostnader gått ut till berörda samebyar. Sametinget kan stödja med högst 50% av verifierade kostnader. Nämnden arbetar för att maximalt belopp skall utbetalas till renägarna. Vidare har konstaterats att riktlinjerna för katastrofskadestödet måste uppdateras.

Den 10 december 2013 antog Sverige riksdag regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik.

I denna proposition finns under kapitel 11 Skador inom rennäringen följande.

Toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt 10%  räknat på den aktuella samebyns faktiska renantal. Renantalet baseras på fastställda renlängder som lämnats in till länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterhjorden (efter slakt).

För att åstadkomma en bättre samexistens mellan rennäring och stora rovdjur bör länsstyrelserna ges i uppdrag att tillsammans med Sametinget och samebyarna arbeta med ett förvaltningsverktyg för skador inom rennäringen.

I Sametingets regleringsbrev står det att Sametinget och Naturvårdsverket ska efter samråd vägleda och underlätta igångsättandet och samordningen av arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen.

Sametinget ska redogöra hur uppdraget genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare skall Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget.

Vid mötet med Naturvårdsverket framkom att den i rovdjurspropositionen omnämnda riskmodellen är komplicerad och måste utvecklas innan den kan användas i full skala. För att vinna tid och komma igång med arbetet med förvaltningsverktyget beslutades att riskmodellen inte ska användas i år. I samråd med länsstyrelserna bestämdes att samebyvisa rovdjursplaner skall upprättas.

I det fortsatta arbetet är en generell beräkningsmodell för renförluster utarbetad tillsammans med SSRs rovdjursgrupp.  Modellen ska förankras regionalt med landets samebyar för att se om och i så fall vilka förändringar som behöver göras. I april har endast ett regionalt möte genomförts. Vidare är möten på länsnivå med samebyarna och länsstyrelserna inplanerade där det ska bestämmas hur det praktiska arbetet med samebyvisa rovdjursplaner ska genomföras.

Torkel Stinnerbom

Ordförande rennäringsnämnden

Samt ledamöterna

Per Jonas Parffa

Anders Kråik

Johan Skogsfeldt

Lars Jonas Johansson

 

Rapport av Johan Skogsfelt

Rapport Rennäringsnämnden                                                      2014-01-13

Sametingets styrels

Rapport från Rennäringsnämnden perioden 27 augusti 2013 – 13 januari 201

Rennäringsnämnden har haft tre sammanträden under den aktuella perioden.

Per-Jonas Parffa är utsedd till vice ordförande

Under första sammanträdet hade nämnden tillsammans med kansliet, en genomgång av arbetsordningen och delegationsordningen samt hur politik, nämnder och förvaltning samt kansli förhåller sig till varandra.

Vidare informerade kansliet om hur rennäringsnämndens och kansliets arbete

till stor del styrs av lagar, instruktioner samt regleringsbrev

Rennäringsnämnden har vid sammanträdena under den aktuella perioden behandlat följande frågor

Budget 2014 samt uppföljning av främjandeanslaget 2013

Rovdjurspropositionen och förvaltningsverktyg för toleransnivåer av skador inom rennäringen.

Generationsväxling inom samebyarna

Övergripande policy för samtliga intrång

Yttrande rennäringenslagervärde.

Betesläget

Nämnden har även behandlat, förvaltningsärenden, förordnande av delegater till viltförvaltningsdelegationer, projektstöd, mall för renlängder, avlivning av ren och dess regelverk, problemet med tågdödade renar.

Träff har skett med landsbygdsdepartementet ang regleringsbrev och förvaltningsverktyget, riksdagsledamöter ang främst markintrång, sametingets styrelsen ang konsultations och delegationsordningen, länsstyrelser ang förvaltningsverktyg samt åtgärder mot samebyar, näringsnämnden ang gemensamma strategier.

Vidare har nämnden deltagit på seminarium om lägesbilden för rennäringen och forskning om renskötseln i Finland, Norge och Sverige

Torkel Stinnerbom

Ordförande rennäringsnämnde

Samt ledamöterna

Per Jonas Parffa

Anders Kråik

Lars Jonas Johansson

Johan Skogsfeldt

Sametingets oktober plenum i Kiruna

Plenum i Kiruna den 22-24 oktober 2013

I Kiruna fanns följande ledamöter för partiet Vuovdega/Skogssamerna på plats: Skogssamernas ordförande Jan Rannerud, ledamot Johan Skogsfeldt, ledamot Katarina Sevä samt ersättare Michael Ericsson.

Föredragningslistan under oktober plenum, innehöll förutom en gedigen lista med bordlagda motioner, framför allt den ödesdigra frågan om svensk-norska renskötselkonventionen samt budget och valärenden. Behandlingen av Näringspolitiskt program samt Rennäringspolitiskt program återremitterades på grund av tidsbrist. Läs mer

Skogssamisk kulturfestival

Vuovdega firar 20 år som samtingsparti och det uppmärksammar vi med att tillsammans med Malå Sameförening anordnar en skogssamisk kulturfestival. Partiet inbjuder medlemmar att delta under lördagen den 17 augusti. Vi kommer att anordna föreläsning med Patrik Lantto och Eivind Torp. Patrik Lanttos föreläsning; Skogssamisk politisk mobilisering som en kraft i sig och en kraft i samerörelsen: En historisk tillbakablick. Läs mer

Vuovdega-Skogssamerna 20 år

Vi kommer att uppmärksamma att det är 20 år sedan partiet valdes in i Sametinget första gången. Detta kommer vi att göra med ett seminarium och andra trevligheter i Malå den 17 augusti.
Malå Sameförening kommer att arrangera en skogssamisk kulturfestival under veckan 12 – 18 augusti varför det passar bra att partiet träffas i Malå för vårt firandes.
Program för firandet kommer när det är klart.

Valet är över för denna gång…

Jag ska börja med att tacka er som gjort valresan möjlig nämligen alla ni som röstade på Vuovdega. Jag vill också tacka alla medarbetare för den tid ni lagt ned. Trots kort tid för förberedelser och tunga avhopp där nästan all erfarenhet försvann.
Läs mer