Johan Skogsfeldts rapport från rennäringsnämden

Rapport rennäringsnämnden                        2015-04-07

Sametingets rennäringsnämnds redovisning till plenum i Arvidsjaur

Denna redovisning omfattar tiden från 14 januari 2015 till och med den 8 april 2015

Rennäringsnämnden har haft följande protokollförda möten

15 februari 2015                                  Telefonmöte

10 mars 2015                                        i Umeå

Rennäringsnämnden och näringsnämnden har även varit värd för sametingets näringslivskonferens i Umeå den 10-11 mars 2015

Representation

2015-01-22                                           Överläggningar med sametingets styrelse angående arbets- och delegationsordningen

2015-01-22                                           Sametingets nämnder och styrelse hade överläggningar med samiska riksorganisationer i Kiruna

2015-02-03–04                                    Deltagit vid rovdjursgruppens möte i Umeå

2015-02-11                                           Deltagit vid toleransnivåmöte mellan Jijnjevaerie och länsstyrelsen i Jämtland

2015-03-04                                           Telefonmöte inventeringsutvärderingsgruppen

Beteskrisen i landets samebyar

Betessituationen i vinter har gjort att 30 samebyar ansökt om bidrag för utfodring, s.k. katastrofskadeskydd.  I 29 av dessa samebyar har det konstaterats att betet är helt låst.

Enligt 35 § Rennäringsförordningen (1993:384) får katastrofskadeskydd i mån av tillgång lämnas till samebyarna för att täcka kostnader som uppstått genom synnerligen svåra betesförhållanden. Bidrag får lämnas med högst 50 procent av verifierade foderkostnader. I dagsläget har rennäringsnämnden budgeterat 3.9 miljoner kronor för detta, det är dock osäkert om detta räcker till varför en ansökan om ytterligare medel har insänts till landsbygdsdepartementet.

Riktlinjer skadeförebyggande åtgärder

I diskussionen om riktlinjerna framkom att nämnden var enig om att den effektivaste primära förebyggande åtgärden är att ta bort den skadegörande rovdjuret (skyddsjakt), efter bedömning kan även sekundära åtgärder vara stödberättigade. Efter diskussionen återremitterades riktlinjerna för fortsatt beredning

Ansökan skadeförebyggande åtgärd

Njaarke sameby har 150116 ansökt om 90 000 kronor i bidrag för att kunna genomföra ”skadeförebyggande åtgärder” vid skyddsjakt på tre lodjur. Samebyn befinner sig i en sådan situation att skyddsjakt är den mest realistiska åtgärd att utföra. Sekundärt måste samebyn skydda ca 500 renar med inhägnad och utfodring under genomförandet av skyddsjakten. Av tjänsteanteckning framgår att länsstyrelsen i Jämtland ger bidrag med halva kostnaden Sametingets rennäringsnämnd gör en helhetsbedömning i ärendet och beslutar: att ge 45 000 kronor i bidrag till Njaarke med motiveringen att huvudåtgärden är skyddsjakt.

Inventeringsutvärderingsgrupp

I kontakter med naturvårdsverket angående inventeringsföreskrifterna anser de att det är för tidigt att utvärdera innan det gått minst 3 år. Enligt uppgift ska man kunna göra tillägg i föreskrifterna. Detta gör att vi själva måste agera för att få till godtagbara kriterier för rovdjursinventeringen. Sametinget har tillsammans med SSR bildat en arbetsgrupp som ska göra en egen utvärdering av de nya instruktionerna. Ett första uppstartsmöte har hållits på telefon. Där bestämdes att synpunkter på kriterierna skall inhämtas och skickas in.  Tidsplanen är att till det planerade mötet i maj skall inkomna synpunkter sammanställas. I augusti bör utvärderingen vara klar, helst tidigare.

Näringslivskonferensen

Under dag ett informerades om Sametingets framtida samepolitik, renbruksplaner/Irenmark, riksintressen, storslagen fjällmiljö, CBD, Sametingets förstudie om samisk strategi kring näringslivsutveckling samt språkrevitalisering. Dessutom gavs möjlighet till enskilda möten med handläggare och politiker

Rovdjursfrågor

Rennäringsnämndens ordförande Torkel Stinnerbom inleder samebykonferensen. Stefan Forsmark, rovdjurshandläggare, föredrar och svarar på frågor tillsammans med Torkel.

En samebyrepresentant ansåg att det är Staten som ska står för hela kostnaden för rovdjursersättningen och inte bekostas till viss del av främjande anslaget. Frågan ställdes också om hur Sametinget jobbar med det? Jobbas det politiskt i den frågan och finns det någon lobbyverksamhet? Från förvaltningen sida så sker ingen lobbyverksamhet utan arbetet sker genom kontakter med departementen. Det politiska arbetet sker av varje politiker på eget initiativ och det finns inte heller någon organiserad lobbyverksamhet på politisk nivå.

Frågor som ställdes

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer

Arbetet skiljer sig från län till län. Hur arbetet fortlöper gås igenom. Verkar gå trögt i alla län. Vissa samebyar säger sig ha svårt att tillämpa verktyget. En del byar har gjort klart uträkningar men kvalitetssäkring är kvar att göra. Andra byar har knappt börjat.

Skadeförebyggande åtgärder

Förut har skadeförebyggande åtgärder som utbetalats till samebyarna dragits av från samebyn slutgiltiga rovdjursersättning. Så är det inte nu mer. Skadeförebyggande åtgärder har inget eget anslag ut tas från främjandeanslaget. Samebyarna anser att medel till skadeförebyggande åtgärder inte ska tas från främjandeanslaget utan det ska tillskjutas nya pengar från Staten. Länsstyrelsen har vi flertalet tillfällen kontaktat Sametinget om man kan använda skadeförebyggande åtgärder istället för skyddsjakt. Sametinget anser att man ska tillämpa försiktighetsprincipen innan man ersätter skyddsjakt med skadeförebyggande åtgärder. Samebyarnas renar ska inte behöva flytta på sig för rovdjuren d.v.s. inte ersätta skyddsjakten med skadeförebyggande åtgärder.

Frågor ställdes om kostnader vid skyddsjakt(t.ex. kostnader för helikopter) kan användas inom åtgärden skadeförebyggande åtgärder. Rennäringsnämnden är positiv till detta.

Inventering

Inventeringsinstruktionerna är reviderade. De har tillämpas i 1 år nu och de är inte acceptabla i dagsläget. Dessa är inte utvärderade. Sametinget anser att efter 1 år är det nödvändigt att utvärdera. Naturvårdsverket och norska myndigheter anser att 1 år är för kort tid för att börja utvärdera. Det hölls ett möte i Trondheim november 2014. Deltagare på det mötet var Naturvårdverket, länsstyrelserna på svensk sida och motsvarande myndigheter(Nina, fylkesmannen) på norsk sida. Varken Sametinget eller SSR var inbjudna. Inte heller NRL är involverade i detta arbete. Sametinget och SSR bjöd i princip in sig själv till detta möte. Utvärderingsfrågan var ej med på dagordningen. Dagordningen var strikt hållen så varje försök att lyfta frågan om utvärdering stoppades. Sametinget och SSR anser att de själva måste agera för att få till godtagbara kriterier för inventering. De har bildat en arbetsgrupp som ska utvärdera de nya instruktionerna. Ett första uppstartsmöte har hållits på telefon. Tidsplanen är att vid nästa möte i maj ska all inkommen information sammanställas. I augusti ska utvärderingen vara klar. Torkel redovisade att då det gäller inventeringskostnaderna att alla samebyar inte lämnar in redovisningar för hur mycket inventeringen kostar. Det blir då svårt för Sametinget att äska om att öka anslaget för inventering. Samebyarna måste bli bättre att lämna in dessa uppgifter. Sametinget bör även undersöka om det går att använda Tjernobylsersättningarnas tariffer för att redovisa inventeringskostnader.

Särredovisning är då en föryngring inte uppfyller alla kriterier fullt ut men länsstyrelsen har beslutat redovisa den föryngringen som ersättningsberättigad föryngring. Det förekommer uppgifter om att Viltskadecenter har mandat att ändra inventeringsresultatet(ta bort särredovisade föryngringar) som länsstyrelsen och samebyarna kommit överens om. Det stämmer inte. Det är Länsstyrelsen som beslutar om särredovisningar.

En kommentar var att det är bra att samebyarna får ersättning för särredovisade föryngringar men konstigt att de inte räknas in i sammanställningen av den totala rovdjurspopulationen.

En samebyrepresentant tyckte att samebyarna ska strunta i inventeringen. Det är ju i princip omöjligt att få till en ”säker föryngring”. Det är ett moment 22 fall, för inventerar man inte så blir inventeringsresultatet felaktigt(för lågt) och samebyarna kan inte åberopa t.ex. skyddsjakt. Även rovdjursersättningen blir felaktig(för låg).

  • 5-fall
  • 5-fall är då inventeringen omöjliggjorts p.g.a. dåliga inventeringsförhållande. Man tar då ett genomsnitt av de tre senaste åren det varit möjligt att genomföra inventeringen. Antalet § 5-fall har ökat. Det var 14 stycken i år. Orsaken till det är att det varit svåra inventeringsförhållande men även det nya hårdare kriterierna kan vara en orsak. § 5-fall ska användas efter samråd mellan samebyn och respektive länsstyrelse.

En sameby representant frågar om Sametinget har någon strategi om att förbättra/förenkla rovdjursinstruktionerna och storleken på medlen för inventeringen. Sametinget arbetar med utvärdering av instruktionerna i arbetsgruppen de bildat med SSR. Rennäringsnämnden jobbar med att få en höjning av värdet på en föryngring samt inventeringsersättningen till samebyarna.

Övrigt

Hur ligger det till med beteskrisen? Utbetalningen?

Extra pengar är äskade men inget svar har kommit än.

Sametinget vet ännu inte hur stor kostnaden är.

Sammanställning håller på att göras nu och ska vara klart inom en snar framtid.

3,9 miljoner är budgeterat. Det kanske räcker det vet inte Sametinget ännu.

Lars-Ove Sjajn redovisar arbeten som gjorts för alternativa lösningar istället för utfodring. Dessa förslag till lösningar måste komma från samebyarna själva. Det vet bäst vilka lösningar som är bäst för respektive sameby. Det är svårt att hitta generella lösningar utan det måste vara specifika lösningar för varje sameby. Sametingets

Rapport av Katarina Sevä från Sametingets plenum

Sametingets plenum i Arvidsjaur 26-28 maj 2015

Sametingets plenum hölls denna gång i Arvidsjaur. Från Skogssamernas sida deltog Jan Rannerud, Katarina Sevä samt Mikael Eriksson.

Under söndagen anlände ledamöterna och överläggningsmöte hölls med våra samarbetspartiet Guovssonásti och Samelandspartiet. Under måndagen fortsatte förmötena fram till lunch. Klockan 13.00 anordnade Sametinget ett seminarium om samisk rätt. Föreläsare som inbjudits var Hans Danelius, f.d. justitieråd, som föreläste om Tillkomsten av förslaget till nordisk samekonvention. Andé Somby, försteamanuensis dr. Uit Arktiske Universitet, föreläste om Folkeretten som instrument for fremme av samiske rettigheter. Eivind Torp, docent i juridik, Mittuniversitetet föreläste om Samernas rätt till jakt och fiske i svensk rätt. Tyvärr kunde Anett Sasvari, doktorand, Uppsala universitet som skulle haft föredrag om Samrådsprocesser inte delta på grund av sjukdom.

På plenums föredragningslista behandlades bland annat följande ärenden: (fullständig föredragningslista finns att återse på www.sametinget.se) Styrelsen och nämndernas redovisning till plenum, Interpellationer, Budget, Rennäringspolitiskt handlingsprogram, Sametingets framtida samepolitik, Motioner och Valärenden.

Vad gäller det Rennäringspolitiska programmet ser detta ut att vara ett av de ärenden som drar ut på tiden. Det har tidigare antagits ett Näringspolitiskt program och nu var det återigen dags för behandling av det Rennäringspolitiska programmet, men direkt ordet ren och samebyar omnämns, verkar vissa partier slå bakut. Det Rennäringspolitiska programmet har varit ute på remiss hos samiska organisationer samt de politiska partierna. Svaren har inarbetats och ett kompromissförslag har utarbetats och både rennäringsnämnd och styrelse stod bakom detta förslag – trodde vi. Inom rennäringsnämnd och styrelse är samtliga partier representerade. Inkluderat Jakt och fiske, Samerna, Lpss. Styrelsens förslag till plenum var: att anta förslag till rennäringspolitiskt handlingsprogram.  Anmärkningsvärt är att det inte fanns några reservationer från något av partierna till detta förslag. Debatten tog dock en helt annan vändning när ledamöter i partier som ingår i styrelse började debattera mot förslaget att anta programmet. Ett märkligt sätt att arbeta kan tyckas. Det slutade efter omröstning att ärendet bordlades, då det endast krävs en tredjedels röster för en bordlägning. Partierna som röstade för en bordläggning och därmed en förhalning av ärendet var: Jakt och fiske, Lpss, samerna, Albmut. Tilläggas kan att det däremot också är viktigt att också ha en strategi för hur programmet skall genomföras. Hur skall man arbeta för att andelen kvinnor och ungdomar inom rennäringen ökar, Hur  skall renägare och deras familjer kunna känna lugn och tillfredsställelse i sitt arbete och kunna påverka sin egen situation genom att ha inflytande och vara delaktiga i hur land och vatten nyttjas, hur skall dessa mål som finns inskrivna i det rennäringspolitiska programmet uppnås när Sametinget samtidigt har tagit beslut om en renskötselkonvention som innebär att marker tas från samebyar, vilket kommer att leda till att renskötselföretag slås ut, ja det är frågan…

Sametinget antog vidare styrelsens förslag om att anta direktiv gällande arbetet Sametingets framtida samepolitik. Uppdraget skall utföras av en arbetsgrupp som skall utarbeta ett förslag till Sametingets framtida samepolitik. Expertgruppen ska förutom att besvara och ge förslag utifrån direktiven, analysera vad förslagen får för konsekvenser. Förslagen ska så långt som möjligt vara anpassade för ändringar i nuvarande lagstiftning. Kommittén ska även beakta tidigare plenums beslut inom området. Samtliga partier i Sametinget ska under partiets gång ha möjlighet att komma med synpunkter på de utkast som expertgruppen presenterar.

Under valärenden behandlades tillsättning av ledamöter till språknämnden, samt två platser till nämnden för Sameskolstyrelsen, efter begäran om entledigande från Monica Sandström, Skogssamerna samt Hanna Sofie Utsi, Min Geaidnu. Till språknämnden valdes David Kroik med Susanne Stenberg som ersättare. Till Sameskolstyrelsen valdes Mattias Kristoffersson, Min Geaidnu samt Henrik Andersson, Skogssamerna.

Det var lite info från plenum. Med förhoppning om en kalvrik sommar och fina sommardagar till Vuovdegas medlemmar och övriga.  //Katarina Sevä

 

 

Ny kallese till årsmöte den 1 augusti 2015

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2015

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna Vuovdega-Skogsamernas

22:a års möte

Datum: lördagen den 1 augusti 2015 kl. 13:00

Plats: Hotell Laponia

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av årsmöte

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare

§ 4 Fråga om mötets utlysande

§ 5 Fastställande av röstlängd och fullmakter

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Föregående årsmöte

§ 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse

§ 9 Föredragning av resultat och balansräkning 2014

§ 10 Revisionsberättelse för 2014.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styre!sen för 2014

§ 12 Budget för 2015.

§ 13 Val av partiets och styrelsens ordförande

§ 14 Val av ledamöter och ersättare

§ 15 Val av firmatecknare

§ 16 Val av revisorer och en ersättare

§ 17 Val av valberedning, fyllnadsval uppgift till styrelsen

§18 Fastställande av medlemsavgift

§ 19 Partiets verksamhetsplan 2013 – 2015, vilande då resurser inte tiltförts

§ 20 Styrelsens information från Sarnetinget och plenum-.

§ 21 Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar, Anmälan om lunch

sker senast den 30 juli till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan,r@live.se

Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med årsmöte kl13,00. Lunch 12 – 13, Styrelsen sammanträder 10,30 – 11,30.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska skei den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats, För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro, Partiets bankgiro är 5038-8438, Medlemsavgiften är 100 kr,

Valberedningen genom Helena Moren, 076-146 46 46, tar gärna emot förslag till val av ledamöter.

Brev från ordförande

2015-05-18

Hej och fortsatt trevlig vår.

Att anpassa till plenum i Arvidsjaurvar jobbigare än jag trodde.

OBSERVERA!

Vi i styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet i Arvidsjaur 15-05-23.

Vår avsikt är att avhålla mötet på samma ställe men 1 augusti med en inbjuden föreläsare, förslagsvis Bertil Marklund. Han ska då berätta om sin avhandling äver skogssamernas historia.

Alternativt kommer Patrik Lantto för att föreläsa om lappskattelanden skogssamebyarna,

Vi kommer att lämna infor ation via hemsidan om föreläsningen och hoppas att många vill lyssna.

Förslag till motioner som Ni anser vara nödvändiga och viktiga är fortfarande värdefulla för oss politiker så ni får gärna mejla eller skriva era förslag.

Nr får gärna besöka oss på Facebook, Vuovdega-Skogssamerna.

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse presenteras under stämman.

Väl Mött i Arvidsjaur 1 augusti

Jan Rannerud, ordförande

Katarina Sevä närvaro på Samiskt Palamentariskt råd

Samisk Parlamentarisk rådsmöte den 19 mars 2015 i Oulu

Rådsmötet ägde denna gång rum mitt inne i ett expanderande Oulus centrum. Spännande att ta sig dit med alla dessa enkelriktade gator…

På mötet deltog sametingsledamöter från Sverige, Finland, Norge samt en representant från Ryssland.

Dagordningen var följande:

– Konstituering

– Styrelsens verksamhetsberättelse

– Samisk parlamentarisk handlingsperiod för nästa period

– Sámi Giellagáldu – information

– Samisk Parlamentarisk Råds ungdomsråds verksamhet

– Uttalande angående ryska samers situation

– Uppföljning av World Conferense of Indigenous Peoples

WCIP

– SPR:s parlamentarikerkonferens 2017

– Samisk parlamentarisk råds sammanträdesplan

– Överlämnande av ordförandeskap i Samisk parlamentarisk

råd

– Avslutande

Den sedan tidigare handlingsplanen som antagits och SPR:s styrelse arbetat efter berörde verksamhetsområdena: Finansiering och organisering, samiska språk, samiska nationella symboler, utbildning, samisk ungdom, samiskt universitet, jämställdhet, hälsa och social verksamhet, nordisk samekonvention, utnyttjande av naturresurser och miljö samt internationellt engagemang.

På grund av en omfattande handlingsplan samt finansiering har dock styrelsen prioriterat språket, nordisk samekonvention samt internationellt engagemang.

Den kommande handlingsplanen som skall vara den gällande fram tills nästa rådsmöte och som antogs, innefattade förutom de ovan nämnda punkterna också: bevaka rättigheter avseende samiska traditionella näringar. Tanken är att bevaka ingrepp som har skadlig inverkan för samerna som folk och de samiska traditionella näringar och kultur i de samiska områden inom medlemsstaterna som är representerade i samisk parlamentarisk råd. Speciellt viktigt är denna punkt på grund av bland annat de ökande gruvexploateringarna.

Vad gäller språkprojektet Sámi Giellagáldu är intentionen att den skall drivas vidare med projektmedel från Interreg V A Nord- programmet. Styrgruppen anser att alla de samiska varieteterna borde ingå i språksamarbetet. Under projektperioden utreds även lösningar för ume- och pitesamiskans och de ryska samiska varieteternas medverkan i språksamarbetet.

Under punkten Uppföljning av World Conferense of Indigenous Peoples WCIP var John-Bernardt Henrikssen uppkopplad via Skype och gav en redogörelse.

Slutdokumentet från Världskonferensen om urfolk blev enhälligt antagen av FN:s generalförsamling den 22 september 2014. Dokumentet är resultatet av flera års arbete. Det råder stor enighet att slutdokumentet redogör det maximala som det var möjligt att uppnå under denna tidpunkt. Slutdokumentet etablerar inga nya rättigheter för urfolk utan målsättningen var att komma fram till konkreta tilltag som kan bidra till att redan existerande rättigheter genomförs.

Under mötet beslutades slutligen att SPR:s parlamentariker konferens kommer att hållas i Trondheim 6-7 februari 2017 på förslag av sametinget i Norge för att uppmärksamma att det första landsmötet hölls i Trondheim just den 6 februari för 100 år sedan. Nu är det Sverige som innehar ordförandeskapet i SPR och tanken var att denna skulle överlämnats till Finland som står på tur. Det beslutades dock att överlämnandet kommer att ske den 1:a Juni. Mötet avslutades.

Med förhoppning om en god fortsättning till alla Vuovdegas medlemmar och andra, vid pennan Katarina Sevä.

 

Begäran om entledigande från sameskolstyrelsen

Begäran om entledigande

Jag begär härmed omedelbart entledigande som ledamot i nämnden för Samesskolstyrelsen.

Jag har tidigare via en misstroendeförklaring meddelat Sametinget att jag saknar förtroende för ordförande Börje Allas samt per telefon meddelat Sametingets ordförande och styrelsens ordförande. Sametinget har inte behandlat det skriftliga misstroendet varken i styrelsen eller plenum. Vid samtal med ledamöter i sametingets styrelse har man inte tagit del av misstroendet. Jag anser att Sametinget brustit i sitt ansvar mot de ledamöter man utser. Efter Sametingets plenum i Sundsvall hade jag ett samtal med en ledamot från Jakt o Fiske som meddelade att man inte kunde behandla misstroendet p.g.a. att sameskolstyrelsen är en egen myndighet samt att hon hänvisade till ”februari överenskommelsen” vilket är att dölja något annat. Man vill inte ta ANSVAR över frågor som rör barn.
Börje Allas använder sig av diktatoriskt arbetssätt, han anser att han som ordförande skulle ge honom rätt att göra som han vill. Att använda hot och nedsättande förhållningssätt är hans arbetsmetod, men hans ordförande i Samerna tar honom i försvar och tycker inte han gör fel. Att hota via Sms en arbetssökande med rättsliga åtgärder är tydligen accepterat, att inte lyssna och anse att jag ljuger och är jävig och inte vill ta reda på fakta är kränkande, att bli arg på mig när jag t ex pratar med Sametingets verksjurist och säger att den rätten har jag inte, att inte få prata med andra utanför nämnden anses även det fullt legalt. Att inte foga sig i demokratiska beslut i rekryteringsgruppen, där han var ordförande, är ett diktatoriskt arbetssätt som dålig förlorare.
Han har fattat ordförandebeslut utan att vara i kontakt med någon enda av Sameskolstyrelsen ledamot är att använda sin politiska ställning otillbörligt, det strider mot arbetsordningen. Att samla personal i Jokkmokk med syfte om att han skulle se till att den rektor han ville ha skulle anställas. Han informerade även om att han skulle se till att nämnden skulle bli utbytt och att sametinget skulle välja nya ledamöter, att han har ett  stort stöd i Sametinget som stödjer honom och att han skulle se till att Gunnel Heligfjell, Hanna Sofie Utsi och Monica Sandström skulle lämna sina platser eftersom vi var dåliga politiker men han skulle sitta kvar. Börje Allas använder sitt uppdrag med att försöka få all personal till sin fördel ytterligare ett övertramp i demokratin.
Detta är det mest graverande i de övertramp som gör att jag saknar förtroende för Börje Allas men med min avsägelse får han som han vill och kan med ja-sägare få igenom sina beslut.
Den situation som uppstått gör att jag inte längre kan ta ansvar över de ekonomiska konsekvenser som kommer att uppstå när Börje Allas kommer att genomdriva anställning av rektor i Jokkmokk med miljonbelopp för att köpa ut en anställd samt att han förmodligen kommer att försöka köpa ut skolchefen  vilket också blir dyrt för Sameskolstyrelsen när han bara har ja-sägare i nämnden för Sameskolstyrelsen. Det blir barnen som kommer att få betala.
Jag kommer att lämna ordförandebesluten till JO för en granskning och ev överklaga de besluten.

Umeå 2015-03-09

Monica Harr Sandström

Sametingets plenum i Sundsvall av Katarina Sevä

Plenum Sundsvall 17-19 februari 2015

Sametingets plenum ägde denna gång rum i Sundsvall. Måndagen den 16:e anlände de flesta ledamöter och dagen föregicks av genomgång och  diskussioner av ärenden både inom vårt egna parti och med våra samarbetspartier Guovssonásti och Samelandspartiet.

Bland ärendena som behandlades under plenum var bland andra:

Extra ärenden

Sametingets framtida samepolitik

Motioner

Styrelsens och nämndernas redovisning

Budget 2015

Årsredovisning 2014

Budgetunderlag

Sametingsordningen

Parlamentsbyggnaden

Valärenden

 

Fullständig föredragningslista återfinns på sametinget.se

Under punkten extra ärenden lyftes följande frågor fram: samisk idrott, beteskris samt återkallande av uppdrag.

Beteskrisen: I dagsläget har 25 samebyar anmält till sametinget att de har problem med betet då det på grund av temperaturomslag har fallit regn som resulterat i isbildning och detta i kombination med stora mängder snö. Detta är något som var viktigt att uppmärksamma på plenum då det är ett minst sagt akut läge för många renskötare så på bakgrund av detta yrkade Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna på:

– att sametingets styrelseordförande snarast hos regeringen begär utökade medel för utfodring av renar 2014/2015 på grund av svåra snö- och betesförhållanden i vinterbeteslanden orsakade av rådande klimatförändringar. Detta yrkande antogs av sametingets plenum.

Vad gäller extraärendet som behandlade återkallande av uppdrag så framförde partiet Samerna att de vill återkalla Gunnel Heligfjells plats i sameskolstyrelsen, samt Min Geaidnu att de vill återkalla uppdragen för Ol-Johan Sikku som ledamot i näringsnämnden samt ledamot i styrelsen. Dessa frågor behandlades under punkten valärenden. Vuovdegas ståndpunkt i detta var att vi anser att detta är en fråga som måste lösas av partierna själva och därmed valde vi att inte delta i dessa beslut. Vi har fortsatt förtroende för vår ledamot i Sameskolstyrelsen och de partier som inte har förtroende för sina egna ledamöter får lösa det själva.

Sametingets framtida samepolitik: Sametinget har vid flera tillfällen upprättat olika arbetsgrupper och kommittéer som behandlat samiska rättighetsfrågor. Den senaste var en kommitté som tillsattes i oktober 2012 men någon rapport av detta arbete har inte inkommit, vilket vi dock hoppas på skall göras. Ett stort antal motioner som berör ämnet har inlämnats. Därför anses att sametinget bör initiera ett arbete med mål att utarbeta förslag på hur nordiska samekonventionen, urfolksdeklarationen ska implementeras i svensk lag samt ratificeringen av ILO konventionen 169.

Sametingets plenum antog förslagen

  • att entlediga tidigare utsedd kommitté Samisk rätt till land och vatten
  • att styrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med en ny framtida samepolitik
  • att tillsätta en expertkommitté

Den kommande tidsplanen som presenterades av styrelsens ordförande Håkan Jonsson var följande: 2015-02-18 plenum beslutar om att styrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till direktiv till arbetet med Sametingets framtida samepolitik.

2015-05-27 plenum beslutar direktiven till arbetet. 2015-06 styrelsen utser en expertgrupp och till den knyts en sekreterare. 2016-06-01 ett förslag till ny framtida samepolitik remissas till samiska organisationer. 2016-10-05 Sametinget presenterar förslag till en ny framtida samepolitik.

En minst sagt väldigt optimistisk tidsplan kan tyckas för ett gediget arbete som detta, hur det går får tiden utvisa. Något som är värt att framhäva är att förslaget skall remissas till samiska organisationer, något som inte tagits tillräcklig hänsyn till tidigare. Viktigt är att de är delaktiga i arbeten som dessa.

Katarina Sevä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2014

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2014Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 21:a årsmöte!

Datum: lördagen den 25 oktober 2014, kl. 11:30

Plats: Avki, Gröna skolan i Gällivare, vid torget.

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 21 oktober till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller till Johan Skogsfeldt, 070-208 20 64, johan.skogsfeldt@gmail.com Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med lunch kl. 12,00. Samling 11,30.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen genom Patrik Lundgren, 070-225 80 73, tar gärna emot förslag till val av ledamöter.

Sametingets förste styrelseordförande har avlidit

Idag har vi mottagit beskedet om att Ingwar Åhrén  efter en tids sjukdom avlidit. Det är med värme vi minns honom för hans engagemang för samepolitiken och som Sametingets förste styrelseordförande. Vi som träffat honom minns en person med stor eftertanke och förmåga att få andra att engagera sig i samefrågor.

Vi vill även sända kondoleanser till Ingwars familj i deras sorg och saknad efter en älskad make och far.

Vila i frid Ingwar