Elle Eriksson skriver från Ungdomsrådets möte i Kiruna den 24 okt 2017

Den 24/10 träffades jag, Elle Eriksson, och tre andra ledamöter som sitter i Sametingets ungdomsråd. Dessa var Anja Fjellgren Walkeapää (ordförande, Samelandspartiet), Julia Omma (vald till vice ordförande, Guovssonásti) och Paulus Jonsson (Jakt- och fiskesamerna). Naadja Östergren (Landspartiet svenska samer) var ej närvarande.
På mötet fick vi information om och från Sametinget. Vi diskuterade ungdomsrådets budget. Det hölls genomgång av det tidigare rådets arbete och hur vi nya ledamöter ska jobba enligt det ungdomspolitiska handlingsprogram som finns utformat.
Vi pratade även om att fortsätta utveckla det samiska mentorsprogram som förra rådet planerat. Mer information om detta kommer senare, men frågan om eventuellt intresse från partierna ska skickas ut av ungdomsrådets ordförande.
Övriga punkter vi tog upp är uppföljning av PM som inlämnats till demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke, samt möjligheten att författa ett eget PM från det nya rådet. Vi har också bestämt att vi ska satsa mer på sociala medier, och ett Instagram-konto har upprättats – sametingetsungdomsrad.
Jag ser fram emot min kommande tid i Sametingets ungdomsråd och är positivt inställd till mina kollegor. Vi kom alla med bra idéer och fler ska vi diskutera om på framtida möten. Förhoppningsvis sker nästa fysiska möte i samband med vårens plenum i Östersund.
Elle Eriksson

Stefan Mikaelsson från Staare

Öppnandet av mandatperioden 2017- 2021.

Det högtidliga öppnandet av mandatperioden tog plats i Staare Östersund. Det var plenums sjunde besök på orten och tidigare har ett öppnande ägt rum nämligen 2005. Måndagen den 28 augusti så förrättades upprop av de nyvalda ledamöterna och sedan valdes en sk Tillfällig valberedning. I denna valberedning ingick en representant från varje parti och de fick sedan börja genomgången av de olika valärendena. Ordförande för den Tillfälliga valberedningen blev Oscar Sedholm. Och för Vuovdega valdes Martin Lundgren. Tisdagen den 29 augusti kunde sedan de eniga förslagen från den Tillfälliga Valberedningen presenteras. Till Sametingets ordförande valdes Paulus Kuoljok. Som ordinarie ledamöter i Sametingets styrelse valdes följande:

Per-Olof Nutti med ersättare Åsa Blind
Britt Sparrock – ersättare Matti Berg
Lars-Miguel Utsi – ersättare Anne Madeleine Kuhmunen
Marita Stinnerbom – ersättare Karin Vannar
Jan Rannerud – ersättare Stefan Mikaelsson
Anders Kråik – ersättare vakant
Lars Wilhelm Svonni – ersättare Martin Lundgren.

I Valberedningen valdes Martin Lundgren som ordinarie ledamot och Stefan Mikaelsson som ersättare.

I Kulturnämnden valdes Marina Nilsson- Ederlöf som ordinarie ledamot och Ingrid Inga aom ordförande

Kronprinsessan Victoria deltog på det högtidliga öppnandet såväl som Alice Bah- Kuncke. Själva öppnandet var en klassisk ceremoni med många tal och högtidliga stunder. Ett sådant var när undertecknad blev uppropad som sjätte ledamot.

Men lite mötesverksamhet hanns det också med. En paneldebatt om behovet av en sanningskommission som genomfördes på ett sådant bra sätt att tom kansliet tyckte att ”det faktiskt blev riktigt bra”. Och ett allsamiskt seminarium med företrädare från alla de tre Sametingen närvarande. Detta seminarium berörde Nordisk Samekonvention och trots att detta inte hade någon formell beslutspunkt så kunde deltagarna enas på Vibeke Larsens förslag delegera ärendet till Samiskt parlamentariskt Råd och en mer utförlig process för att erhålla ett gemensamt förslag från de tre Sametingen.

Och detta tog Sametinget på svensk sida till efterrättning så dagen därpå beslutades formellt under en plenumssession att återremittera ärendet till styrelsen. Förhoppningen är då att detta kommer upp igen under vintern och att SPR bereder detta ärende så att processen blir transparent.

Det var många tankar i huvudet som snurrade när flyget väl tog mig nordvart på. Förhoppningen är att mandatperioden blir stabil med många bra beslut i plenum och styrelse.

STEFAN MIKAELSSON/ ledamot i Sametinget.

Skogssamernas-Vuovdegas medlemsmöte 2017 i Arvidsjaur

Partiets medlemmar hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas medlemsmöte!

Datum: lördagen den 28 oktober 2017, kl. 13:00
Plats: Arvidsjaur, Arvasgården

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av möte
§ 2 Val av justerare och mötessekreterare
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Partiets verksamhetsplan 2017-2019, medlemsmöten mm
§ 5 Vad sker på Sametinget – information från Jan Rannerud.
§ 6 Vilka positioner och uppdrag har vi – kort information.
§ 7 Vilka frågor driver vi – information från folkvalda.
§ 8 Förslag från medlemmarna
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Mötet avslutas

Partiet bjuder på renkött och palt till de som föranmält att de så önskar. Anmälan om måltid sker senast den 24 oktober till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Lars Stenberg, 070-266 51 93, lars-stenberg@hotmail.com eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.

OBS! Vi inleder med kaffe/te och smörgås kl. 13,00.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar.

På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Välkomna!

Jan Rannerud enligt uppdrag.

Årsmöte 2017 i Luleå

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2017

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 24:a årsmöte!

Datum: Lördagen den 10 juni 2017, kl. 11:00
Plats: Luleå på Elite Hotell

Förslag till dagordning

§ 1​Öppnande av årsmöte
§ 2​Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3​Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 4​Fråga om mötets utlysande
§ 5​Fastställande av röstlängd och fullmakter
§ 6​Fastställande av dagordning
§ 7​Föregående årsmöte
§ 8​Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
§ 9​Föredragning av resultat och balansräkning 2016
§ 10​Revisionsberättelse för 2015
§ 11​Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
§ 12​Budgetförslag för 2017
§ 13​Val av partiets och styrelsens ordförande
§ 14​Val av ledamöter och ersättare
§ 15​Val av firmatecknare
§ 16​Val av revisorer och en ersättare
§ 17​Val av valberedning
§ 18​Fastställande av medlemsavgift
§ 19​Partiets verksamhetsplan 2017-2019, medlemsmöten mm
§ 20​Valresultatet och hur vi agerar vidare. Valteknisk samverkan, en lösning?
§ 21​Övriga frågor
§ 22​Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 7 juni till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.
OBS! Vi inleder med årsmötet kl. 11,00. Lunch 12 – 13.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Michael Eriksson, 070-537 40 20, tar mycket gärna emot förslag till styrelsen.

Vår vision om framtidens Sameting av Jan Rannerud

Vår vision om framtidens Sameting

Vi tror att det kommer bli en ny samepolitik men vi hoppas att man löser helheten. Det får inte skapas en ny politik på bekostnad av t ex renskötseln. Att ta jakten och fisket från samebyarna för att fördela till bosatta utanför renskötselområdet innebär en försvagad renskötsel och enligt min mening också ett ifrågasättande av statusen som urfolk.
Det som ger oss rätten att kallas urfolk bygger på våra näringars särart och då främst renskötseln, traditionell kunskap och språket. Att kalla jakten och fisket för en grund till urfolk vore likadant som att kalla alla som är med i jägarförbundet för urfolk. Jakten och fisket är nog mer att likna vid en binäring till renskötseln. Det är inte självklart att rätten till jakt och fiske för samer utanför rennäringen ska vara gratis. Ska samebyarna förvalta jakt och fiske uppstår kostnader och lämnar man renskötseln för att flytta till andra områden lämnar man även ansvaret.
Dock tror vi att det finns utrymme för att samer utanför samebyarna ska finna en plats i samebyarna där jakt och fiske kan utövas då vi tror att samebyarna med stöd av Girjasdomen kan ges rätt att förvalta jakten och fisket inom samebyn. Den jakt och fiske som nu hyrs ut av staten kan mycket väl inrymma de samer som är utanför samebyarna.
Fortfarande gäller att en ny politik inte ska ske på bekostnad av samebyarna för då bygger vi murar mellan samer.
Det framhålls från dagens ledning att klimatfrågan ska lösas genom en ny programperiod med EU-stöd. Det tror vi inte på. EU kommer inte att lösa klimatfrågan med stöd för då hade vi inte haft dessa problem. Det finns redan idag EU-medel i programmen för miljöåtgärder men ingen söker för ingen vet om att de finns. Det är en brist hos Sametinget. De befintliga programmen är inte anpassade till samiska näringar. Vi stöder åtgärder som minskar klimatpåverkan men då måste vi begära årliga anslag som ger oss redskap att jobba vidare med. Vi menar att betesproblem som uppkommer på grund av klimatförändringen ska betraktas utifrån det scenariot och inte felaktigt kallas för katastrofbidrag för det ger fel signaler där lösningen inte ligger i klimatanpassning. Samebyarna måste ges medel för klimatplaner där en akututfodring under kort tid eller utfodring i väntan på hopsamling av renar inför flyttning kan inrymmas. Det är inte samebyarna som orsakar problemen.
Vår vision förutom ny politik är att ILO169 ratificeras och att urfolksdeklarationen verkligen implementeras som man lovat i FN. NSK kommer att antas efter de nödvändiga justeringarna eftersom staten tar till sig omvärldens krav på samiskt självbestämmande. Givetvis händer inget om vi samer själva inte driver på frågorna.
När vi har självbestämmande i alla frågor som rör det samiska folket, ekonomiskt vilket betyder att vi verkligen kan förverkliga de reformer vi äskar medel för varje år och att vi själva kan fördela dessa medel enligt beslut i plenum samt att vi själva avgör de kulturella frågorna.
Alla samiska frågor har flyttats till sametinget och vi har en konsultationsordning som tvingar staten och exploatörer att lyssna till de som berörs då närmar vi oss den vision Vuovdega siktar mot.

Den mest akuta frågan är rovdjursförvaltningen, i renskötselområdet måste den överföras till Sametinget annars har vi överlåtit åt en statlig myndighet, Naturvårdsverket, att avgöra om rennäringen ska existera eller om den samiska näringen ska bedrivas traditionellt eller i hägn.
Detta ska avgöras av samerna själva. Vi vill att Sametinget blir förvaltande myndighet för rovdjur i renskötselområdet.
Med ett ekonomiskt självbestämmande ska vi förverkliga vår samepolitik som innehåller bl.a. språket. Vuovdega vill stärka språken inte skapa ett riksspråk, språket är en avgörande del för ett urfolk och detta ses inte minst i kriterierna till röstlängden. Vi vill utöka sameskolorna, inte lägga ner, vilket är fullt genomförbart med utökade ramar. Samiskans utsatthet kommer att motivera ökade anslag. Förvaltningskommunerna är en viktig bricka i språkarbetet och vi vill stärka arbetet med samisk inriktning i förskolan för att ge de riktigt unga en bra start med språket. Vi tror att det är möjligt, trots att språklagen inte kräver det, att med ökad samisk inriktning stärka språket.

Jämställdhet måste bli ett begrepp och inte något som tas fram inför valen. Det är inte rätt att betala förmånsskatt för barnpassning när man jobbar politiskt, detta drabbar nästan uteslutande kvinnorna och då unga kvinnor som verkligen saknas i politiken. Med en jämställd politik vet vi att de unga och särskilt unga kvinnor med familj vill engagera sig i vår framtida politik.
Det är av stor betydelse för samisk slöjd att öka stödet till sameslöjdstiftelsen men då också att ställa krav på resultat inte minst för att öka antalet utövare. Vi ser att antalet minskar i vårt område och då särskilt hårdslöjden. Det måste bli tydligare att slöjdare har rätt att hämta material på statens marker utan att behöva tillhöra en sameby, även om det framgår av Rennäringslagen. Det är inte Länsstyrelsen utan Sametinget som i framtiden ska medge tillstånd att hämta material. Det är också viktigt att skydda samisk slöjd från kommersiellt utnyttjande från andra än samer. Det bör utredas om skydd mot mönsterintrång kan hävdas i lag.
Vuovdega driver i ledning en politik som är transparent, alltså öppen för insyn.
Vi vet att en öppen politik skapar ett förtroende som också skapar samarbete mellan partier.
Med en förutsägbar politik tror vi att samer inom och utanför samebyarna kan komma överens om en ny politik där alla har en plats. Vet man konsekvenserna kan man mötas och lösa problemen. Vuovdega har en politik som omfattar alla delar av det samiska samhället.
Vuovdega vet att med oss i ledning finns inget utrymme för dagens skrämselpolitik, för samer i samebyar vill inte att samer utanför ska försvinna och tvärtom. Det är partierna politik som byggt upp detta synsätt.
Slutligen vill vi bara säga att om motioner är ett mått på hur väl man arbetar politiskt kan vi försäkra våra väljare om att det kommer nya motioner från Vuovdega under den kommande mandatperioden.
Detta är något av vad vi har framför oss, det finns mycket mer att arbeta med men vi fortsätter att sätta press på politiker och regering.
En röst på Vuovdega öppnar ett nytt spännande Sameting där framtiden ligger öppen.

Jan Rannerud analyserar mandatperiod 2013-2017

Mandatperioden 2013-2017 – en försiktig analys
Vi förordade en parlamentarisk styrelse men majoriteten ville ha en proportionell styrelse.
Styrelsen fungerade som vi misstänkte som en parlamentarisk styrelse där vi visserligen under första tiden kunde lägga egna förslag till politik men dessa hamnade som punkter långt ner i dagordningen och bordlades alltid.
Informationen var på den nivån att folk utanför styrelsen visste mer än vi.
Vi i valsamverkan, med SáR och Guovssonásti, hade ett genomtänkt program som skulle driva Sametinget framåt politiskt. 11 punkter med politiskt arbete som periodens majoritet nu menar är deras förtjänster.
En fråga vi drev var att få en t ex. konsultationsordning med regeringen, övriga frågor var Rennäringspolitiska programmet, fortsatt dialog om Nordisk samekonvention om innehållet, Hälso- och socialpolitiskt program ska utformas, ökat stöd för förebyggande insatser inom psykosocialohälsa mm. istället blev frågor som Abelvattensbommen, enskilda märkesärenden och andra frågor som myndigheten normalt handlägger viktigast.
Valet i USA gav mig en ahaupplevelse, jag tror att Trump har kopierat svenska Sametingets styrelse. Ingen information, ilska när man ställde frågor och inga svar. Undvika media osv. Alternativa fakta finns det gott om, men jag hörde nyss en möjlig orsak, ”killgissning”, som man har man alltid rätt även om man har fel och det ligger i systemet att som man vet man mer än kvinnor. Märkligt men en trolig förklaring när man lyssnat till styrelsens ordförande.
Vid sista styrelsemötet i Lycksele blev påhoppen för grova och vi vägrade att fortsätta i cirkus JoF.
Det viktigaste i sametingets ledning är enligt vår mening att det finns en öppenhet, allt annat skapar misstänksamhet och minskar förtroendet för ledande politiker men även för de politiker som sitter utanför styrelsen. Vad som nu krävs är ett enormt arbete för att återupprätta politikernas heder vilket jag tycker är ett mycket onödigt arbete. Den tiden skulle behövts på annat håll. Utan förtroende kommer Sametingets politiska arbete att haverera, inga unga vill engagera sig för det ger ändå inget och då kommer politikersläktet till slut att dö ut. Vi blir för gamla, tiden springer ifrån oss, det fungerar inte med gamla värderingar i en ny tid.
Få motioner men förhoppningen var att jobba inom styrelsen med de förslag vi hade. Tyvärr klarar inte styrelsen av att hantera motioner och då blir de utan verkan. Beslutade motioner ska verkställas men resultatet är att de blir liggande och under kommande plenum beslutas nya liknande motioner som ledsamt nog hamnar i Sametingets stora arkiv.
Vi kunde i och för sig ha lagt många motioner och sagt ser ni vad bra vi är men det känns ganska meningslöst då motioner som inte verkställs till slut rensas ut.
Jag personligen förstår nu varför partier i ledning förlorar på att leda. Man verkar inte klara av att föra en egen politik utan blir bara en ministär som verkställer plenumsbeslut. Att då hävda att det är den egna politiken blir bara patetiskt. Beslut som går igenom i plenum står oftast alla bakom så vi är ju också delaktiga.
Vi får ofta höra att vi sitter i knä på SáR men då vi hade en valsamverkan med ett gemensamt program kan lika gärna säga att SáR sitter i vårt knä. Vårt samarbete den gångna perioden har fungerat väl då vi hade stort förtroende för varandra och en öppenhet över våra egna frågor vilket betydde att inga konflikter oss emellan funnits.
Den nya mandatperioden är ett oskrivet blad och då får vi se hur samarbetet ska fungera men ett samarbete förutsätter fortsatt förtroende och den diskussionen tar vi i partiet under årsmötet i juni. Vi kanske till och med får egen majoritet men vi tror fortfarande på breda överenskommelser.
Vi tror att med oss i ledning kommer politiken att lyftas flera steg framåt. Vi kommer i varje fall inte att ägna oss åt att strida med kansliet om myndighetsutövning i enskilda ärenden.
En röst på Vuovdega betyder att politiken får en möjlighet att växa.
För partiet Vuovdega.
Jan Rannerud

Rapport från plenum i Tråante an Katarina Sevä

Rapport från Sametingets plenum 10-11 februari 2017

6 februari 1917 hölls det första gemensamma samiska landsmötet i Tråante/Trondheim.
För att uppmärksamma detta ägde Sametingets plenum denna gång rum i Norge. Veckan bjöd på ett fullspäckat schema.

Under tisdagen hölls den femte Sameparlamentariker konferensen med ledamöter från Sverige, Norge, Finland samt representanter från Ryssland. Temat för konferensen var ”Sanning och försoning”. Parlamentarikerkonferensen beslutade bland annat att Elsa Laula Renbergs födelsedag 29/11 blir en flaggdag.

Utöver detta deltog svenska sametinget på Samerådets konferens som hade temat ”Ett gemensamt Sápmi”. En mycket givande och välordnad dag med föreläsningar och paneldebatter som behandlade bland annat samiskt självbestämmande.

Under fredagen och lördagen hölls sedan svenska sametingets plenum. På föredragningslistan fanns bland annat budget, förslag om framtida samepolitik, parlamentsbyggnaden, samisk sanningskommission, nordisk samekonvention, motioner (fullständig föredragningslista finns att tillgå på sametinget.se).
I och med att detta plenum var förlagt till 2 dagar samt att paragrafen styrelsen och nämndernas redovisning samt budget drog ut på tiden, då opposition ansåg att styrelsen (med Jakt och fiske mfl.) inte redovisat sin verksamhet och sina åtaganden på ett godtagbart sätt, så antingen återremitterades eller bordlades ett flertal ärenden.

Vad gäller ärendet om parlamentsbyggnaden – har detta i det närmaste kommit att likna en fars. Sametingets styrelse hade inte i detta ärende något förslag till var parlamentsbyggnaden skall förläggas utan ansåg att plenum skulle lägga 8 kommuner mot varandra och på något vis rösta fram en ort. De hade heller inte något förslag hur man då skall agera med att vi faktiskt har ett beslut om att byggnaden skall förläggas i Kiruna, skall detta då rivas upp? Det var så många frågetecken kring röstningsförfarandet att vi inte annat kunde göra än att återremittera ärendet till styrelsen för en bättre beredning. Jag tycker synd om de kommuner som gjort ett jätte jobb med att försöka få parlamentsbyggnaden till deras orter.

Nordisk samekonvention är en annan punkt jag vill ta upp: De förhandlingar som nu har pågått angående Nordisk samekonvention har utgått Från ett tidigare förslag som framlades av en expertgrupp med medlemmar från Sverige, Norge och Finland år 2005. Det märkliga är att trots att det snart är 12 år sedan Det första förslaget lades fram och trots att det efter det förslaget har undertecknats Urfolksdeklarationen, så har det visat sig att det förslag som ligger framför oss i dag är betydligt mer urvattnat och sänker istället de rättigheter vi har idag.
Från Vuovdegas sida kan vi under inga omständigheter rösta för Nordisk samekonvention I den form den är skriven idag. Den är skriven på ett sådant sätt att ingen av staterna skall behöva ändra i sina lagstiftningar för att stärka samernas rättigheter. Det argumenteras att detta dokument anger en miniminivå vad gäller rättigheter – att vi ska tillförsäkras de rättigheter vi har – men vems miniminivå talar vi om? I Finland har samerna betydligt svagare rättigheter än vi – (där är inte ens renskötselrätten exklusiv för samerna). Detta innebär att vi sänker vår nivå. Vi ska inte falla för statens påtryckningar och kompromissa bort våra rättigheter. Men tydligen tycker Partiet Jakt och fiske med flera att det är den vägen vi ska gå. Ärendet bordlades också på begäran av JoF.

För övrigt har jag inlämnat en motion till sametinget som berör den skogssamiska assimileringsprocessen. Skogssamerna har från statens sida utsatts för en offensiv assimilerings politik sedan början av 1900-talet, vilken påverkan detta har haft skiljer sig mellan olika områden, men har till exempel gett sig uttryck i att man har en svagare rättslig ställning inom renskötseln, att man förlorat det samiska språket etcetera. Jag yrkar därför på att sametinget initierar en utredning om hur assimileringsprocessen har påverkat skogssamernas situation till idag rättsligt, socialt och kulturellt.

Johan Skogsfeldt lämnade in en motion där han yrkar på att sametinget verkar för att hos polismyndigheten begära en utökad utbildning om renskötsel och renar som kan införas hos en grupp poliser som verkar inom renskötselområdet enligt norskt förebild. Detta mot bakgrund av de ständigt återkommande händelserna om djurplågeri och hot mot renskötare behövs en större kunskap hos utredande polis om samiska förhållanden.

Detta var lite om vad som hänt under detta plenum.

Med förhoppning om en förbättrad betessituation hos våra bröder och systrar längre ner i landet som har det besvärligt med renarna.

Vid tangentbordet Katarina Sevä

Avvikande mening till förslag att förändra delegationsordningen i kulturrådet

Marina Nilsson Edelöf, ordinarie ledamot i kulturrådet lämnar en avvikande mening att koncentrera makten till sametingets styrelse

Styrelsens förslag till ändring av delegationsordning för Kulturnämnden

Dokument
– Kulturnämndens delegationsordning med förslag markerat med röd text

Sametingspartierna Vuovdega och Samiid Riika Bellodat anser att det är rimligt att styrelsen representerar Sametinget i övergripande politiska frågor men det får inte hindra nämnden att lyfta sakfrågor till departementen.

Vad avser att styrelsen ska besluta om riktlinjer äventyras nämndens rådighet och konsekvensen blir att alla beslut i princip ska godkännas av styrelsen.

Vi föreslår därför:

att Nämnden ges möjlighet att se över konsekvenserna om styrelsen ska besluta om riktlinjer då det kan strida mot plenumsbeslut.

att samtliga partier ges möjlighet att yttra sig över styrelsen förslag

att styrelsen fortsatt för de övergripande politiska samtalen med regering och departement som representant för Sametinget men att nämnden skall ha egen rådighet att föra upp sakfrågor till departementen.

Årsmöte 2016

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2016

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 23:a årsmöte! 

Datum: söndagen den 11 december 2016, kl. 13:00

Plats: Kulturens hus, Luleå

Förslag till dagordning

 

1                    Öppnande av årsmöte

2                Val av mötesordförande och mötessekreterare

3                Val av två justerare, tillika rösträknare

4                Fråga om mötets utlysande

5                Fastställande av röstlängd och fullmakter6

6               Fastställande av dagordning

7                Föregående årsmöte

8                Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse

9                Föredragning av resultat och balansräkning 2015

10              Revisionsberättelse för 2015

11              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015

12              Budgetförslag för 2017

13              Val av partiets och styrelsens ordförande

14              Val av ledamöter och ersättare

15              Val av firmatecknare

16              Val av revisorer och en ersättare

17              Val av valberedning

18              Fastställande av medlemsavgift

19             Partiets verksamhetsplan 2015-2017, vilande då resurser inte tillförts.

20              Styrelsens information från Sametinget och inför valet

21              Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 4 dec. till Jan Rannerud, 070-600 80 76,  jan.r@live.se

Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med årsmötet kl. 13,00. Lunch 12 – 13. Styrelsen sammanträder 10,30 – 11,30.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen genom Helena Morén, 076-146 46 46, tar gärna emot förslag till nominering .

!