Skogssamernas-Vuovdegas medlemsmöte 2017 i Arvidsjaur

Partiets medlemmar hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas medlemsmöte!

Datum: lördagen den 28 oktober 2017, kl. 13:00
Plats: Arvidsjaur, Arvasgården

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av möte
§ 2 Val av justerare och mötessekreterare
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Partiets verksamhetsplan 2017-2019, medlemsmöten mm
§ 5 Vad sker på Sametinget – information från Jan Rannerud.
§ 6 Vilka positioner och uppdrag har vi – kort information.
§ 7 Vilka frågor driver vi – information från folkvalda.
§ 8 Förslag från medlemmarna
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Mötet avslutas

Partiet bjuder på renkött och palt till de som föranmält att de så önskar. Anmälan om måltid sker senast den 24 oktober till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Lars Stenberg, 070-266 51 93, lars-stenberg@hotmail.com eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.

OBS! Vi inleder med kaffe/te och smörgås kl. 13,00.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar.

På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Välkomna!

Jan Rannerud enligt uppdrag.

Årsmöte 2017 i Luleå

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2017

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 24:a årsmöte!

Datum: Lördagen den 10 juni 2017, kl. 11:00
Plats: Luleå på Elite Hotell

Förslag till dagordning

§ 1​Öppnande av årsmöte
§ 2​Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3​Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 4​Fråga om mötets utlysande
§ 5​Fastställande av röstlängd och fullmakter
§ 6​Fastställande av dagordning
§ 7​Föregående årsmöte
§ 8​Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
§ 9​Föredragning av resultat och balansräkning 2016
§ 10​Revisionsberättelse för 2015
§ 11​Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
§ 12​Budgetförslag för 2017
§ 13​Val av partiets och styrelsens ordförande
§ 14​Val av ledamöter och ersättare
§ 15​Val av firmatecknare
§ 16​Val av revisorer och en ersättare
§ 17​Val av valberedning
§ 18​Fastställande av medlemsavgift
§ 19​Partiets verksamhetsplan 2017-2019, medlemsmöten mm
§ 20​Valresultatet och hur vi agerar vidare. Valteknisk samverkan, en lösning?
§ 21​Övriga frågor
§ 22​Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 7 juni till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.
OBS! Vi inleder med årsmötet kl. 11,00. Lunch 12 – 13.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Michael Eriksson, 070-537 40 20, tar mycket gärna emot förslag till styrelsen.

Vår vision om framtidens Sameting av Jan Rannerud

Vår vision om framtidens Sameting

Vi tror att det kommer bli en ny samepolitik men vi hoppas att man löser helheten. Det får inte skapas en ny politik på bekostnad av t ex renskötseln. Att ta jakten och fisket från samebyarna för att fördela till bosatta utanför renskötselområdet innebär en försvagad renskötsel och enligt min mening också ett ifrågasättande av statusen som urfolk.
Det som ger oss rätten att kallas urfolk bygger på våra näringars särart och då främst renskötseln, traditionell kunskap och språket. Att kalla jakten och fisket för en grund till urfolk vore likadant som att kalla alla som är med i jägarförbundet för urfolk. Jakten och fisket är nog mer att likna vid en binäring till renskötseln. Det är inte självklart att rätten till jakt och fiske för samer utanför rennäringen ska vara gratis. Ska samebyarna förvalta jakt och fiske uppstår kostnader och lämnar man renskötseln för att flytta till andra områden lämnar man även ansvaret.
Dock tror vi att det finns utrymme för att samer utanför samebyarna ska finna en plats i samebyarna där jakt och fiske kan utövas då vi tror att samebyarna med stöd av Girjasdomen kan ges rätt att förvalta jakten och fisket inom samebyn. Den jakt och fiske som nu hyrs ut av staten kan mycket väl inrymma de samer som är utanför samebyarna.
Fortfarande gäller att en ny politik inte ska ske på bekostnad av samebyarna för då bygger vi murar mellan samer.
Det framhålls från dagens ledning att klimatfrågan ska lösas genom en ny programperiod med EU-stöd. Det tror vi inte på. EU kommer inte att lösa klimatfrågan med stöd för då hade vi inte haft dessa problem. Det finns redan idag EU-medel i programmen för miljöåtgärder men ingen söker för ingen vet om att de finns. Det är en brist hos Sametinget. De befintliga programmen är inte anpassade till samiska näringar. Vi stöder åtgärder som minskar klimatpåverkan men då måste vi begära årliga anslag som ger oss redskap att jobba vidare med. Vi menar att betesproblem som uppkommer på grund av klimatförändringen ska betraktas utifrån det scenariot och inte felaktigt kallas för katastrofbidrag för det ger fel signaler där lösningen inte ligger i klimatanpassning. Samebyarna måste ges medel för klimatplaner där en akututfodring under kort tid eller utfodring i väntan på hopsamling av renar inför flyttning kan inrymmas. Det är inte samebyarna som orsakar problemen.
Vår vision förutom ny politik är att ILO169 ratificeras och att urfolksdeklarationen verkligen implementeras som man lovat i FN. NSK kommer att antas efter de nödvändiga justeringarna eftersom staten tar till sig omvärldens krav på samiskt självbestämmande. Givetvis händer inget om vi samer själva inte driver på frågorna.
När vi har självbestämmande i alla frågor som rör det samiska folket, ekonomiskt vilket betyder att vi verkligen kan förverkliga de reformer vi äskar medel för varje år och att vi själva kan fördela dessa medel enligt beslut i plenum samt att vi själva avgör de kulturella frågorna.
Alla samiska frågor har flyttats till sametinget och vi har en konsultationsordning som tvingar staten och exploatörer att lyssna till de som berörs då närmar vi oss den vision Vuovdega siktar mot.

Den mest akuta frågan är rovdjursförvaltningen, i renskötselområdet måste den överföras till Sametinget annars har vi överlåtit åt en statlig myndighet, Naturvårdsverket, att avgöra om rennäringen ska existera eller om den samiska näringen ska bedrivas traditionellt eller i hägn.
Detta ska avgöras av samerna själva. Vi vill att Sametinget blir förvaltande myndighet för rovdjur i renskötselområdet.
Med ett ekonomiskt självbestämmande ska vi förverkliga vår samepolitik som innehåller bl.a. språket. Vuovdega vill stärka språken inte skapa ett riksspråk, språket är en avgörande del för ett urfolk och detta ses inte minst i kriterierna till röstlängden. Vi vill utöka sameskolorna, inte lägga ner, vilket är fullt genomförbart med utökade ramar. Samiskans utsatthet kommer att motivera ökade anslag. Förvaltningskommunerna är en viktig bricka i språkarbetet och vi vill stärka arbetet med samisk inriktning i förskolan för att ge de riktigt unga en bra start med språket. Vi tror att det är möjligt, trots att språklagen inte kräver det, att med ökad samisk inriktning stärka språket.

Jämställdhet måste bli ett begrepp och inte något som tas fram inför valen. Det är inte rätt att betala förmånsskatt för barnpassning när man jobbar politiskt, detta drabbar nästan uteslutande kvinnorna och då unga kvinnor som verkligen saknas i politiken. Med en jämställd politik vet vi att de unga och särskilt unga kvinnor med familj vill engagera sig i vår framtida politik.
Det är av stor betydelse för samisk slöjd att öka stödet till sameslöjdstiftelsen men då också att ställa krav på resultat inte minst för att öka antalet utövare. Vi ser att antalet minskar i vårt område och då särskilt hårdslöjden. Det måste bli tydligare att slöjdare har rätt att hämta material på statens marker utan att behöva tillhöra en sameby, även om det framgår av Rennäringslagen. Det är inte Länsstyrelsen utan Sametinget som i framtiden ska medge tillstånd att hämta material. Det är också viktigt att skydda samisk slöjd från kommersiellt utnyttjande från andra än samer. Det bör utredas om skydd mot mönsterintrång kan hävdas i lag.
Vuovdega driver i ledning en politik som är transparent, alltså öppen för insyn.
Vi vet att en öppen politik skapar ett förtroende som också skapar samarbete mellan partier.
Med en förutsägbar politik tror vi att samer inom och utanför samebyarna kan komma överens om en ny politik där alla har en plats. Vet man konsekvenserna kan man mötas och lösa problemen. Vuovdega har en politik som omfattar alla delar av det samiska samhället.
Vuovdega vet att med oss i ledning finns inget utrymme för dagens skrämselpolitik, för samer i samebyar vill inte att samer utanför ska försvinna och tvärtom. Det är partierna politik som byggt upp detta synsätt.
Slutligen vill vi bara säga att om motioner är ett mått på hur väl man arbetar politiskt kan vi försäkra våra väljare om att det kommer nya motioner från Vuovdega under den kommande mandatperioden.
Detta är något av vad vi har framför oss, det finns mycket mer att arbeta med men vi fortsätter att sätta press på politiker och regering.
En röst på Vuovdega öppnar ett nytt spännande Sameting där framtiden ligger öppen.

Jan Rannerud analyserar mandatperiod 2013-2017

Mandatperioden 2013-2017 – en försiktig analys
Vi förordade en parlamentarisk styrelse men majoriteten ville ha en proportionell styrelse.
Styrelsen fungerade som vi misstänkte som en parlamentarisk styrelse där vi visserligen under första tiden kunde lägga egna förslag till politik men dessa hamnade som punkter långt ner i dagordningen och bordlades alltid.
Informationen var på den nivån att folk utanför styrelsen visste mer än vi.
Vi i valsamverkan, med SáR och Guovssonásti, hade ett genomtänkt program som skulle driva Sametinget framåt politiskt. 11 punkter med politiskt arbete som periodens majoritet nu menar är deras förtjänster.
En fråga vi drev var att få en t ex. konsultationsordning med regeringen, övriga frågor var Rennäringspolitiska programmet, fortsatt dialog om Nordisk samekonvention om innehållet, Hälso- och socialpolitiskt program ska utformas, ökat stöd för förebyggande insatser inom psykosocialohälsa mm. istället blev frågor som Abelvattensbommen, enskilda märkesärenden och andra frågor som myndigheten normalt handlägger viktigast.
Valet i USA gav mig en ahaupplevelse, jag tror att Trump har kopierat svenska Sametingets styrelse. Ingen information, ilska när man ställde frågor och inga svar. Undvika media osv. Alternativa fakta finns det gott om, men jag hörde nyss en möjlig orsak, ”killgissning”, som man har man alltid rätt även om man har fel och det ligger i systemet att som man vet man mer än kvinnor. Märkligt men en trolig förklaring när man lyssnat till styrelsens ordförande.
Vid sista styrelsemötet i Lycksele blev påhoppen för grova och vi vägrade att fortsätta i cirkus JoF.
Det viktigaste i sametingets ledning är enligt vår mening att det finns en öppenhet, allt annat skapar misstänksamhet och minskar förtroendet för ledande politiker men även för de politiker som sitter utanför styrelsen. Vad som nu krävs är ett enormt arbete för att återupprätta politikernas heder vilket jag tycker är ett mycket onödigt arbete. Den tiden skulle behövts på annat håll. Utan förtroende kommer Sametingets politiska arbete att haverera, inga unga vill engagera sig för det ger ändå inget och då kommer politikersläktet till slut att dö ut. Vi blir för gamla, tiden springer ifrån oss, det fungerar inte med gamla värderingar i en ny tid.
Få motioner men förhoppningen var att jobba inom styrelsen med de förslag vi hade. Tyvärr klarar inte styrelsen av att hantera motioner och då blir de utan verkan. Beslutade motioner ska verkställas men resultatet är att de blir liggande och under kommande plenum beslutas nya liknande motioner som ledsamt nog hamnar i Sametingets stora arkiv.
Vi kunde i och för sig ha lagt många motioner och sagt ser ni vad bra vi är men det känns ganska meningslöst då motioner som inte verkställs till slut rensas ut.
Jag personligen förstår nu varför partier i ledning förlorar på att leda. Man verkar inte klara av att föra en egen politik utan blir bara en ministär som verkställer plenumsbeslut. Att då hävda att det är den egna politiken blir bara patetiskt. Beslut som går igenom i plenum står oftast alla bakom så vi är ju också delaktiga.
Vi får ofta höra att vi sitter i knä på SáR men då vi hade en valsamverkan med ett gemensamt program kan lika gärna säga att SáR sitter i vårt knä. Vårt samarbete den gångna perioden har fungerat väl då vi hade stort förtroende för varandra och en öppenhet över våra egna frågor vilket betydde att inga konflikter oss emellan funnits.
Den nya mandatperioden är ett oskrivet blad och då får vi se hur samarbetet ska fungera men ett samarbete förutsätter fortsatt förtroende och den diskussionen tar vi i partiet under årsmötet i juni. Vi kanske till och med får egen majoritet men vi tror fortfarande på breda överenskommelser.
Vi tror att med oss i ledning kommer politiken att lyftas flera steg framåt. Vi kommer i varje fall inte att ägna oss åt att strida med kansliet om myndighetsutövning i enskilda ärenden.
En röst på Vuovdega betyder att politiken får en möjlighet att växa.
För partiet Vuovdega.
Jan Rannerud

Rapport från plenum i Tråante an Katarina Sevä

Rapport från Sametingets plenum 10-11 februari 2017

6 februari 1917 hölls det första gemensamma samiska landsmötet i Tråante/Trondheim.
För att uppmärksamma detta ägde Sametingets plenum denna gång rum i Norge. Veckan bjöd på ett fullspäckat schema.

Under tisdagen hölls den femte Sameparlamentariker konferensen med ledamöter från Sverige, Norge, Finland samt representanter från Ryssland. Temat för konferensen var ”Sanning och försoning”. Parlamentarikerkonferensen beslutade bland annat att Elsa Laula Renbergs födelsedag 29/11 blir en flaggdag.

Utöver detta deltog svenska sametinget på Samerådets konferens som hade temat ”Ett gemensamt Sápmi”. En mycket givande och välordnad dag med föreläsningar och paneldebatter som behandlade bland annat samiskt självbestämmande.

Under fredagen och lördagen hölls sedan svenska sametingets plenum. På föredragningslistan fanns bland annat budget, förslag om framtida samepolitik, parlamentsbyggnaden, samisk sanningskommission, nordisk samekonvention, motioner (fullständig föredragningslista finns att tillgå på sametinget.se).
I och med att detta plenum var förlagt till 2 dagar samt att paragrafen styrelsen och nämndernas redovisning samt budget drog ut på tiden, då opposition ansåg att styrelsen (med Jakt och fiske mfl.) inte redovisat sin verksamhet och sina åtaganden på ett godtagbart sätt, så antingen återremitterades eller bordlades ett flertal ärenden.

Vad gäller ärendet om parlamentsbyggnaden – har detta i det närmaste kommit att likna en fars. Sametingets styrelse hade inte i detta ärende något förslag till var parlamentsbyggnaden skall förläggas utan ansåg att plenum skulle lägga 8 kommuner mot varandra och på något vis rösta fram en ort. De hade heller inte något förslag hur man då skall agera med att vi faktiskt har ett beslut om att byggnaden skall förläggas i Kiruna, skall detta då rivas upp? Det var så många frågetecken kring röstningsförfarandet att vi inte annat kunde göra än att återremittera ärendet till styrelsen för en bättre beredning. Jag tycker synd om de kommuner som gjort ett jätte jobb med att försöka få parlamentsbyggnaden till deras orter.

Nordisk samekonvention är en annan punkt jag vill ta upp: De förhandlingar som nu har pågått angående Nordisk samekonvention har utgått Från ett tidigare förslag som framlades av en expertgrupp med medlemmar från Sverige, Norge och Finland år 2005. Det märkliga är att trots att det snart är 12 år sedan Det första förslaget lades fram och trots att det efter det förslaget har undertecknats Urfolksdeklarationen, så har det visat sig att det förslag som ligger framför oss i dag är betydligt mer urvattnat och sänker istället de rättigheter vi har idag.
Från Vuovdegas sida kan vi under inga omständigheter rösta för Nordisk samekonvention I den form den är skriven idag. Den är skriven på ett sådant sätt att ingen av staterna skall behöva ändra i sina lagstiftningar för att stärka samernas rättigheter. Det argumenteras att detta dokument anger en miniminivå vad gäller rättigheter – att vi ska tillförsäkras de rättigheter vi har – men vems miniminivå talar vi om? I Finland har samerna betydligt svagare rättigheter än vi – (där är inte ens renskötselrätten exklusiv för samerna). Detta innebär att vi sänker vår nivå. Vi ska inte falla för statens påtryckningar och kompromissa bort våra rättigheter. Men tydligen tycker Partiet Jakt och fiske med flera att det är den vägen vi ska gå. Ärendet bordlades också på begäran av JoF.

För övrigt har jag inlämnat en motion till sametinget som berör den skogssamiska assimileringsprocessen. Skogssamerna har från statens sida utsatts för en offensiv assimilerings politik sedan början av 1900-talet, vilken påverkan detta har haft skiljer sig mellan olika områden, men har till exempel gett sig uttryck i att man har en svagare rättslig ställning inom renskötseln, att man förlorat det samiska språket etcetera. Jag yrkar därför på att sametinget initierar en utredning om hur assimileringsprocessen har påverkat skogssamernas situation till idag rättsligt, socialt och kulturellt.

Johan Skogsfeldt lämnade in en motion där han yrkar på att sametinget verkar för att hos polismyndigheten begära en utökad utbildning om renskötsel och renar som kan införas hos en grupp poliser som verkar inom renskötselområdet enligt norskt förebild. Detta mot bakgrund av de ständigt återkommande händelserna om djurplågeri och hot mot renskötare behövs en större kunskap hos utredande polis om samiska förhållanden.

Detta var lite om vad som hänt under detta plenum.

Med förhoppning om en förbättrad betessituation hos våra bröder och systrar längre ner i landet som har det besvärligt med renarna.

Vid tangentbordet Katarina Sevä

Avvikande mening till förslag att förändra delegationsordningen i kulturrådet

Marina Nilsson Edelöf, ordinarie ledamot i kulturrådet lämnar en avvikande mening att koncentrera makten till sametingets styrelse

Styrelsens förslag till ändring av delegationsordning för Kulturnämnden

Dokument
– Kulturnämndens delegationsordning med förslag markerat med röd text

Sametingspartierna Vuovdega och Samiid Riika Bellodat anser att det är rimligt att styrelsen representerar Sametinget i övergripande politiska frågor men det får inte hindra nämnden att lyfta sakfrågor till departementen.

Vad avser att styrelsen ska besluta om riktlinjer äventyras nämndens rådighet och konsekvensen blir att alla beslut i princip ska godkännas av styrelsen.

Vi föreslår därför:

att Nämnden ges möjlighet att se över konsekvenserna om styrelsen ska besluta om riktlinjer då det kan strida mot plenumsbeslut.

att samtliga partier ges möjlighet att yttra sig över styrelsen förslag

att styrelsen fortsatt för de övergripande politiska samtalen med regering och departement som representant för Sametinget men att nämnden skall ha egen rådighet att föra upp sakfrågor till departementen.

Årsmöte 2016

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2016

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 23:a årsmöte! 

Datum: söndagen den 11 december 2016, kl. 13:00

Plats: Kulturens hus, Luleå

Förslag till dagordning

 

1                    Öppnande av årsmöte

2                Val av mötesordförande och mötessekreterare

3                Val av två justerare, tillika rösträknare

4                Fråga om mötets utlysande

5                Fastställande av röstlängd och fullmakter6

6               Fastställande av dagordning

7                Föregående årsmöte

8                Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse

9                Föredragning av resultat och balansräkning 2015

10              Revisionsberättelse för 2015

11              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015

12              Budgetförslag för 2017

13              Val av partiets och styrelsens ordförande

14              Val av ledamöter och ersättare

15              Val av firmatecknare

16              Val av revisorer och en ersättare

17              Val av valberedning

18              Fastställande av medlemsavgift

19             Partiets verksamhetsplan 2015-2017, vilande då resurser inte tillförts.

20              Styrelsens information från Sametinget och inför valet

21              Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 4 dec. till Jan Rannerud, 070-600 80 76,  jan.r@live.se

Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med årsmötet kl. 13,00. Lunch 12 – 13. Styrelsen sammanträder 10,30 – 11,30.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen genom Helena Morén, 076-146 46 46, tar gärna emot förslag till nominering .

!

 

 

 

 

Samiskt parlamentariskt råd. Katarina Sevä redovisar

Samiskt parlamentariskt rådsmöte 22 september
Samerna är ett folk i fyra länder och Samiskt parlamentariskt råd
spelar en viktig roll då representanter från sametingen i Norge, Sverige och Finland sammanstrålar, diskuterar och beslutar om frågor som berör samer över landsgränserna. Samerna i Ryssland har inget eget sameparlament men deltar i samarbetet.

SPR:s rådsmöte där undertecknad deltog, hölls denna gång i Inari Finland. Ärenden som behandlades
Var bl. a. följande:

Elsa Laula Renbergs födelsedag som flaggdag
Styrelsens verksamhetsberättelse
Sanning och försoning
Uppföljning av World Conferens of Indigenous Peoples WCIP – information
Kommande handlingsplan

Under punkten sanning och försoning fick SPR:s ledamöter lyssna till dr. Heidi Ericsen som framförde ”Historiska trauma och hälsa” där hon bland annat redogjorde hur traumatiska upplevelser kan följa med över flera generationer.
Permanent deltagare från Ryssland berättade därefter om ”Hälsa för samerna i Ryssland”

Under kommande period kommer följande områden inom handlingsplanen
att prioiriteras;

Nordisk samekonvention
Språkfrågor
Uppföljning av slutdokumentet från FN:s World conference of Indigenous Peoples (WCIP)
Koordinering av andra internationella möten och processer
Den femte sameparlamentarikerkonferensen
Information

Mötet avslutades med att ordförande klubban överlämnades av finska
Sametingets Tiina Sanila-Aikio till Norska Sametinget och Aili Keskitalo som stod på tur att leda SPR under 16 månader framöver innan ordförandeskapet tas över av svenska sametinget.

Mötet föregick i god diskussionsanda i Sametingets vackra parlamentsbyggnad, dock fick ledamöterna avbryta mötet och skyndsamt bege sig ut från byggnaden då brandlarmet gick. Detta visade sig vara en olägligt planerad brandövning…..så ingen fara på taket…
Jag vill slutligen påpeka att några av er läsare kanske reagerat på att vår hemsida vid ett par tillfällen innehållit en mängd text på engelska som inte har något att göra med vår politik. Detta beror på att sidan varit hackad, vi får hoppas att detta inte händer fler gånger.

Med önskan om en trevlig höst

Katarina Sevä

Sametingets plenum i Östersund 31 maj – 2 juni 2016

 

Sametingets plenum ägde denna gång rum på sydsamiska breddgrader.
På föredragningslistan fanns bland annat följande ärenden:
Parlamentsbyggnaden, motioner, kulturpolitiskt handlingsprogram, språkpolitiskt handlingsprogram, motioner, valärenden. Fullständig föredragningslista finns på sametinget.se.

Under punkten motioner hade Vuovdega en motion rörande gruvfrågan. Ändringar i minerallagen har lett till att de som vill utföra prospekteringar i renskötselområdet har fått större skyldighet att tydligt informera de som berörs av undersökningsarbeten. Det har också inneburit att även android spy, call recording, whatsapp spy, Sametinget har rätt att komma med ett yttrande. Detta innebär dock att ett yttrande från Sametinget är frivilligt. Vuovdega anser att detta är en viktig möjlighet att ta tillvara på och en chans för Sametinget att visa att man verkligen tar gruvfrågan på allvar även i handling och skapar en förankring till den samiska befolkningen. Vuovdega yrkade på – att Sametinget som remissinstans skall prioriter att lämna yttranden över ansökningar gällande undersökningstillstånd och arbeten. – att berörda samer och samebyar kontaktas av Sametinget, för att ges delaktighet i yttrandeprocessen.

Glädjande gick Vuovdegas motion igenom med hjälp av röster från Samelandspartiet, Guovssonásti, Min geaidnu samt ett splittrat Landspartiet svenska samer. Jakt och fiske med fler anser tydligen inte att gruvfrågan bör tas på allvar och prioriteras och röstade emot.

Under punkten Kulturpolitiskt handlingsprogram, uppstod diskussioner då Vuovdega med fler ansåg att man underminerat och försökt sudda ut renskötselns betydelse. Det utsågs en arbetsgrupp där personer från olika partier arbetade vidare med förslag till ändringar i handlingsprogrammet, och ett slutligt förslag lades fram som kunde godtas av ett enigt Sameting. Vuovdegas förslag som var att texten ”Renen och renskötseln är avgörande för en stor del av den samiska kulturen, detta visar sig inte minst i renens betydelse för slöjden.” infördes i stycket Samisk kultur är grunden för det samiska samhället, samt under ett nytt delmål som betecknas Naturnära levnadssätt och kulturbärare.

Språkpolitiska handlingsprogrammet antogs med tillägg att även den umesamiska stavningen skall inarbetas i texten där ord på de resterande språkvarieteerna används, då numera även den umesamiska ortografin har godkänts, vilket Vuovdega välkomnar.

Under punkten valärenden fanns på agendan fyllnadsval – ordförande i nämnden för sameskolstyrelsen, då sameskolstyrelsens ordförande röstades bort under föregående plenum. Det märkliga är att utfallet blev att den dåvarande ordföranden röstades tillbaka med en knapp majoritet. Vuovdega reserverade sig mot beslutet, vi anser att detta märkliga förfarande skadar sametingets anseende.

För övrigt förärades vi av besök från norska Sametinget och Aili Keskitalo, då språkprojektet Sámasmuinna/Sámasta mujna/Saemest munnjien överlämnades till svenska sametinget.

Med önskan om en trevlig sommar, vid tangentbordet Katarina Sevä