Katarina Sevä närvaro på Samiskt Palamentariskt råd

Samisk Parlamentarisk rådsmöte den 19 mars 2015 i Oulu

Rådsmötet ägde denna gång rum mitt inne i ett expanderande Oulus centrum. Spännande att ta sig dit med alla dessa enkelriktade gator…

På mötet deltog sametingsledamöter från Sverige, Finland, Norge samt en representant från Ryssland.

Dagordningen var följande:

– Konstituering

– Styrelsens verksamhetsberättelse

– Samisk parlamentarisk handlingsperiod för nästa period

– Sámi Giellagáldu – information

– Samisk Parlamentarisk Råds ungdomsråds verksamhet

– Uttalande angående ryska samers situation

– Uppföljning av World Conferense of Indigenous Peoples

WCIP

– SPR:s parlamentarikerkonferens 2017

– Samisk parlamentarisk råds sammanträdesplan

– Överlämnande av ordförandeskap i Samisk parlamentarisk

råd

– Avslutande

Den sedan tidigare handlingsplanen som antagits och SPR:s styrelse arbetat efter berörde verksamhetsområdena: Finansiering och organisering, samiska språk, samiska nationella symboler, utbildning, samisk ungdom, samiskt universitet, jämställdhet, hälsa och social verksamhet, nordisk samekonvention, utnyttjande av naturresurser och miljö samt internationellt engagemang.

På grund av en omfattande handlingsplan samt finansiering har dock styrelsen prioriterat språket, nordisk samekonvention samt internationellt engagemang.

Den kommande handlingsplanen som skall vara den gällande fram tills nästa rådsmöte och som antogs, innefattade förutom de ovan nämnda punkterna också: bevaka rättigheter avseende samiska traditionella näringar. Tanken är att bevaka ingrepp som har skadlig inverkan för samerna som folk och de samiska traditionella näringar och kultur i de samiska områden inom medlemsstaterna som är representerade i samisk parlamentarisk råd. Speciellt viktigt är denna punkt på grund av bland annat de ökande gruvexploateringarna.

Vad gäller språkprojektet Sámi Giellagáldu är intentionen att den skall drivas vidare med projektmedel från Interreg V A Nord- programmet. Styrgruppen anser att alla de samiska varieteterna borde ingå i språksamarbetet. Under projektperioden utreds även lösningar för ume- och pitesamiskans och de ryska samiska varieteternas medverkan i språksamarbetet.

Under punkten Uppföljning av World Conferense of Indigenous Peoples WCIP var John-Bernardt Henrikssen uppkopplad via Skype och gav en redogörelse.

Slutdokumentet från Världskonferensen om urfolk blev enhälligt antagen av FN:s generalförsamling den 22 september 2014. Dokumentet är resultatet av flera års arbete. Det råder stor enighet att slutdokumentet redogör det maximala som det var möjligt att uppnå under denna tidpunkt. Slutdokumentet etablerar inga nya rättigheter för urfolk utan målsättningen var att komma fram till konkreta tilltag som kan bidra till att redan existerande rättigheter genomförs.

Under mötet beslutades slutligen att SPR:s parlamentariker konferens kommer att hållas i Trondheim 6-7 februari 2017 på förslag av sametinget i Norge för att uppmärksamma att det första landsmötet hölls i Trondheim just den 6 februari för 100 år sedan. Nu är det Sverige som innehar ordförandeskapet i SPR och tanken var att denna skulle överlämnats till Finland som står på tur. Det beslutades dock att överlämnandet kommer att ske den 1:a Juni. Mötet avslutades.

Med förhoppning om en god fortsättning till alla Vuovdegas medlemmar och andra, vid pennan Katarina Sevä.

 

Begäran om entledigande från sameskolstyrelsen

Begäran om entledigande

Jag begär härmed omedelbart entledigande som ledamot i nämnden för Samesskolstyrelsen.

Jag har tidigare via en misstroendeförklaring meddelat Sametinget att jag saknar förtroende för ordförande Börje Allas samt per telefon meddelat Sametingets ordförande och styrelsens ordförande. Sametinget har inte behandlat det skriftliga misstroendet varken i styrelsen eller plenum. Vid samtal med ledamöter i sametingets styrelse har man inte tagit del av misstroendet. Jag anser att Sametinget brustit i sitt ansvar mot de ledamöter man utser. Efter Sametingets plenum i Sundsvall hade jag ett samtal med en ledamot från Jakt o Fiske som meddelade att man inte kunde behandla misstroendet p.g.a. att sameskolstyrelsen är en egen myndighet samt att hon hänvisade till ”februari överenskommelsen” vilket är att dölja något annat. Man vill inte ta ANSVAR över frågor som rör barn.
Börje Allas använder sig av diktatoriskt arbetssätt, han anser att han som ordförande skulle ge honom rätt att göra som han vill. Att använda hot och nedsättande förhållningssätt är hans arbetsmetod, men hans ordförande i Samerna tar honom i försvar och tycker inte han gör fel. Att hota via Sms en arbetssökande med rättsliga åtgärder är tydligen accepterat, att inte lyssna och anse att jag ljuger och är jävig och inte vill ta reda på fakta är kränkande, att bli arg på mig när jag t ex pratar med Sametingets verksjurist och säger att den rätten har jag inte, att inte få prata med andra utanför nämnden anses även det fullt legalt. Att inte foga sig i demokratiska beslut i rekryteringsgruppen, där han var ordförande, är ett diktatoriskt arbetssätt som dålig förlorare.
Han har fattat ordförandebeslut utan att vara i kontakt med någon enda av Sameskolstyrelsen ledamot är att använda sin politiska ställning otillbörligt, det strider mot arbetsordningen. Att samla personal i Jokkmokk med syfte om att han skulle se till att den rektor han ville ha skulle anställas. Han informerade även om att han skulle se till att nämnden skulle bli utbytt och att sametinget skulle välja nya ledamöter, att han har ett  stort stöd i Sametinget som stödjer honom och att han skulle se till att Gunnel Heligfjell, Hanna Sofie Utsi och Monica Sandström skulle lämna sina platser eftersom vi var dåliga politiker men han skulle sitta kvar. Börje Allas använder sitt uppdrag med att försöka få all personal till sin fördel ytterligare ett övertramp i demokratin.
Detta är det mest graverande i de övertramp som gör att jag saknar förtroende för Börje Allas men med min avsägelse får han som han vill och kan med ja-sägare få igenom sina beslut.
Den situation som uppstått gör att jag inte längre kan ta ansvar över de ekonomiska konsekvenser som kommer att uppstå när Börje Allas kommer att genomdriva anställning av rektor i Jokkmokk med miljonbelopp för att köpa ut en anställd samt att han förmodligen kommer att försöka köpa ut skolchefen  vilket också blir dyrt för Sameskolstyrelsen när han bara har ja-sägare i nämnden för Sameskolstyrelsen. Det blir barnen som kommer att få betala.
Jag kommer att lämna ordförandebesluten till JO för en granskning och ev överklaga de besluten.

Umeå 2015-03-09

Monica Harr Sandström