Sametingets plenum i Sundsvall av Katarina Sevä

Plenum Sundsvall 17-19 februari 2015

Sametingets plenum ägde denna gång rum i Sundsvall. Måndagen den 16:e anlände de flesta ledamöter och dagen föregicks av genomgång och  diskussioner av ärenden både inom vårt egna parti och med våra samarbetspartier Guovssonásti och Samelandspartiet.

Bland ärendena som behandlades under plenum var bland andra:

Extra ärenden

Sametingets framtida samepolitik

Motioner

Styrelsens och nämndernas redovisning

Budget 2015

Årsredovisning 2014

Budgetunderlag

Sametingsordningen

Parlamentsbyggnaden

Valärenden

 

Fullständig föredragningslista återfinns på sametinget.se

Under punkten extra ärenden lyftes följande frågor fram: samisk idrott, beteskris samt återkallande av uppdrag.

Beteskrisen: I dagsläget har 25 samebyar anmält till sametinget att de har problem med betet då det på grund av temperaturomslag har fallit regn som resulterat i isbildning och detta i kombination med stora mängder snö. Detta är något som var viktigt att uppmärksamma på plenum då det är ett minst sagt akut läge för många renskötare så på bakgrund av detta yrkade Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna på:

– att sametingets styrelseordförande snarast hos regeringen begär utökade medel för utfodring av renar 2014/2015 på grund av svåra snö- och betesförhållanden i vinterbeteslanden orsakade av rådande klimatförändringar. Detta yrkande antogs av sametingets plenum.

Vad gäller extraärendet som behandlade återkallande av uppdrag så framförde partiet Samerna att de vill återkalla Gunnel Heligfjells plats i sameskolstyrelsen, samt Min Geaidnu att de vill återkalla uppdragen för Ol-Johan Sikku som ledamot i näringsnämnden samt ledamot i styrelsen. Dessa frågor behandlades under punkten valärenden. Vuovdegas ståndpunkt i detta var att vi anser att detta är en fråga som måste lösas av partierna själva och därmed valde vi att inte delta i dessa beslut. Vi har fortsatt förtroende för vår ledamot i Sameskolstyrelsen och de partier som inte har förtroende för sina egna ledamöter får lösa det själva.

Sametingets framtida samepolitik: Sametinget har vid flera tillfällen upprättat olika arbetsgrupper och kommittéer som behandlat samiska rättighetsfrågor. Den senaste var en kommitté som tillsattes i oktober 2012 men någon rapport av detta arbete har inte inkommit, vilket vi dock hoppas på skall göras. Ett stort antal motioner som berör ämnet har inlämnats. Därför anses att sametinget bör initiera ett arbete med mål att utarbeta förslag på hur nordiska samekonventionen, urfolksdeklarationen ska implementeras i svensk lag samt ratificeringen av ILO konventionen 169.

Sametingets plenum antog förslagen

  • att entlediga tidigare utsedd kommitté Samisk rätt till land och vatten
  • att styrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med en ny framtida samepolitik
  • att tillsätta en expertkommitté

Den kommande tidsplanen som presenterades av styrelsens ordförande Håkan Jonsson var följande: 2015-02-18 plenum beslutar om att styrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till direktiv till arbetet med Sametingets framtida samepolitik.

2015-05-27 plenum beslutar direktiven till arbetet. 2015-06 styrelsen utser en expertgrupp och till den knyts en sekreterare. 2016-06-01 ett förslag till ny framtida samepolitik remissas till samiska organisationer. 2016-10-05 Sametinget presenterar förslag till en ny framtida samepolitik.

En minst sagt väldigt optimistisk tidsplan kan tyckas för ett gediget arbete som detta, hur det går får tiden utvisa. Något som är värt att framhäva är att förslaget skall remissas till samiska organisationer, något som inte tagits tillräcklig hänsyn till tidigare. Viktigt är att de är delaktiga i arbeten som dessa.

Katarina Sevä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2014

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2014Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 21:a årsmöte!

Datum: lördagen den 25 oktober 2014, kl. 11:30

Plats: Avki, Gröna skolan i Gällivare, vid torget.

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 21 oktober till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller till Johan Skogsfeldt, 070-208 20 64, johan.skogsfeldt@gmail.com Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med lunch kl. 12,00. Samling 11,30.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen genom Patrik Lundgren, 070-225 80 73, tar gärna emot förslag till val av ledamöter.

Vår 1:e ordförande Sture Nilsson har lämnat oss

Vår vän Sture Nilsson har lämnat oss, Sametingspartiets Vuovdegas 1:e ordförande. Han avled den 23 juli 2014 efter en längre tids sjukdom.

Sture Nilsson kämpade för Skogssamernas överlevnad och utveckling under många år både som privatperson och i yrkeslivet på Länsstyrelsen och på SSR. Han var välkänd inom hela Sapmi.

Sture Nilsson valdes in i Sametinget 1993 – 1997 och tillsammans med Bengt Sevä, Stefan Mikaelsson, Set-Ivan Eriksson och Monica Sandström var han med och byggde upp Sametinget.

Paulus Utsi tolkar i sin dikt Den vite mannens fotspår den maktlöshet vi känner ibland.

Vila i frid Sture vi fortsätter kampen.

” Den vite mannens fotspår
är som brinnande eld
Han kom med hård makt
slet sönder renens land
Tog bort och förde bort
naturens egendom
Med sin lärdom bedrog han
naturmänniskan
Stiftade lagar
som gjorde samerna maktlösa
Deras verk vittnade om det”

 

Rapport från rennäringsnämden av Johan Skogsfeldt 2014-04-02

Rapport Rennäringsnämnden                                                      2014-04-02

Sametingets plenum samt styrelse

Rapport från Rennäringsnämnden perioden 14 januari 2014 – 2 april 2014

Rennäringsnämnden har haft två sammanträden under den aktuella perioden.

Rennäringsnämnden under den aktuella perioden behandlat följande frågor

Budget 2014, främjande av rennäringsanslaget.

Betessituationen

Förvaltningsverktyg rovdjur och renar.

Finansiering skadeförebyggande åtgärder för skador orsakade av rovdjur.

Uttalande tillsammans med SSR:s rovdjursgrupp ang. påståenden från forskare inom NINA, vad gäller rovdjursskador kontra svältdöd på renar.

Nämnden har även behandlat, förvaltningsärenden, aktiviteter inom Eallinbiras, projektansökningar, uppföljning av tidigare ärenden bl.a. tågdödade renar samt stått som värd för Sametingets årliga näringslivskonferens.

Träff har skett med Sametingets styrelse och riksorganisationer ang. konsultationsordningen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i norra rovdjursförvaltningsområdet samt Dalarna ang. toleransnivån av rovdjursskador för rennäringen samt SSR:s rovdjursgrupp i samma ärende.

De två största och viktigaste frågorna för nämnden under perioden har varit betessituationen för landets renar samt införande av toleransnivåer för rovdjursskador inom rennäringen.

Vid budgetmötet i januari kunde rennäringsnämnden konstatera att beteskrisen var av sådan omfattning att kostnaden inte skulle rymmas inom Sametingets rennäringsanslag. Vid denna tidpunkt var även departementet informerat om omfattningen av beteskrisen. Nämnden fattade beslut om att föreslå Sametingets styrelse att söka extern finansiering hos regeringen.

Efter många påstötningar på alla nivåer fattade regeringen äntligen beslut om en anslagskredit för att lösa den akuta situationen. I mitten på mars har en begäran om att skicka in sina kostnader gått ut till berörda samebyar. Sametinget kan stödja med högst 50% av verifierade kostnader. Nämnden arbetar för att maximalt belopp skall utbetalas till renägarna. Vidare har konstaterats att riktlinjerna för katastrofskadestödet måste uppdateras.

Den 10 december 2013 antog Sverige riksdag regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik.

I denna proposition finns under kapitel 11 Skador inom rennäringen följande.

Toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt 10%  räknat på den aktuella samebyns faktiska renantal. Renantalet baseras på fastställda renlängder som lämnats in till länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterhjorden (efter slakt).

För att åstadkomma en bättre samexistens mellan rennäring och stora rovdjur bör länsstyrelserna ges i uppdrag att tillsammans med Sametinget och samebyarna arbeta med ett förvaltningsverktyg för skador inom rennäringen.

I Sametingets regleringsbrev står det att Sametinget och Naturvårdsverket ska efter samråd vägleda och underlätta igångsättandet och samordningen av arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen.

Sametinget ska redogöra hur uppdraget genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare skall Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget.

Vid mötet med Naturvårdsverket framkom att den i rovdjurspropositionen omnämnda riskmodellen är komplicerad och måste utvecklas innan den kan användas i full skala. För att vinna tid och komma igång med arbetet med förvaltningsverktyget beslutades att riskmodellen inte ska användas i år. I samråd med länsstyrelserna bestämdes att samebyvisa rovdjursplaner skall upprättas.

I det fortsatta arbetet är en generell beräkningsmodell för renförluster utarbetad tillsammans med SSRs rovdjursgrupp.  Modellen ska förankras regionalt med landets samebyar för att se om och i så fall vilka förändringar som behöver göras. I april har endast ett regionalt möte genomförts. Vidare är möten på länsnivå med samebyarna och länsstyrelserna inplanerade där det ska bestämmas hur det praktiska arbetet med samebyvisa rovdjursplaner ska genomföras.

Torkel Stinnerbom

Ordförande rennäringsnämnden

Samt ledamöterna

Per Jonas Parffa

Anders Kråik

Johan Skogsfeldt

Lars Jonas Johansson

 

Rapport av Johan Skogsfelt

Rapport Rennäringsnämnden                                                      2014-01-13

Sametingets styrels

Rapport från Rennäringsnämnden perioden 27 augusti 2013 – 13 januari 201

Rennäringsnämnden har haft tre sammanträden under den aktuella perioden.

Per-Jonas Parffa är utsedd till vice ordförande

Under första sammanträdet hade nämnden tillsammans med kansliet, en genomgång av arbetsordningen och delegationsordningen samt hur politik, nämnder och förvaltning samt kansli förhåller sig till varandra.

Vidare informerade kansliet om hur rennäringsnämndens och kansliets arbete

till stor del styrs av lagar, instruktioner samt regleringsbrev

Rennäringsnämnden har vid sammanträdena under den aktuella perioden behandlat följande frågor

Budget 2014 samt uppföljning av främjandeanslaget 2013

Rovdjurspropositionen och förvaltningsverktyg för toleransnivåer av skador inom rennäringen.

Generationsväxling inom samebyarna

Övergripande policy för samtliga intrång

Yttrande rennäringenslagervärde.

Betesläget

Nämnden har även behandlat, förvaltningsärenden, förordnande av delegater till viltförvaltningsdelegationer, projektstöd, mall för renlängder, avlivning av ren och dess regelverk, problemet med tågdödade renar.

Träff har skett med landsbygdsdepartementet ang regleringsbrev och förvaltningsverktyget, riksdagsledamöter ang främst markintrång, sametingets styrelsen ang konsultations och delegationsordningen, länsstyrelser ang förvaltningsverktyg samt åtgärder mot samebyar, näringsnämnden ang gemensamma strategier.

Vidare har nämnden deltagit på seminarium om lägesbilden för rennäringen och forskning om renskötseln i Finland, Norge och Sverige

Torkel Stinnerbom

Ordförande rennäringsnämnde

Samt ledamöterna

Per Jonas Parffa

Anders Kråik

Lars Jonas Johansson

Johan Skogsfeldt

Sametingets oktober plenum i Kiruna

Plenum i Kiruna den 22-24 oktober 2013

I Kiruna fanns följande ledamöter för partiet Vuovdega/Skogssamerna på plats: Skogssamernas ordförande Jan Rannerud, ledamot Johan Skogsfeldt, ledamot Katarina Sevä samt ersättare Michael Ericsson.

Föredragningslistan under oktober plenum, innehöll förutom en gedigen lista med bordlagda motioner, framför allt den ödesdigra frågan om svensk-norska renskötselkonventionen samt budget och valärenden. Behandlingen av Näringspolitiskt program samt Rennäringspolitiskt program återremitterades på grund av tidsbrist. Läs mer

Skogssamisk kulturfestival

Vuovdega firar 20 år som samtingsparti och det uppmärksammar vi med att tillsammans med Malå Sameförening anordnar en skogssamisk kulturfestival. Partiet inbjuder medlemmar att delta under lördagen den 17 augusti. Vi kommer att anordna föreläsning med Patrik Lantto och Eivind Torp. Patrik Lanttos föreläsning; Skogssamisk politisk mobilisering som en kraft i sig och en kraft i samerörelsen: En historisk tillbakablick. Läs mer

Vuovdega-Skogssamerna 20 år

Vi kommer att uppmärksamma att det är 20 år sedan partiet valdes in i Sametinget första gången. Detta kommer vi att göra med ett seminarium och andra trevligheter i Malå den 17 augusti.
Malå Sameförening kommer att arrangera en skogssamisk kulturfestival under veckan 12 – 18 augusti varför det passar bra att partiet träffas i Malå för vårt firandes.
Program för firandet kommer när det är klart.